Пещерен клуб "Искър" - София: що е то?

"... Из Искаро на песоко един змей изскочи..."
              (от хумористична народна песен)

Пещерен клуб "Искър" - София е независимо, самоуправляващо се и доброволно сдружение с нестопански цели, а именно: осъществяване на дейности в областта на пещерното дело и спелеологията, туризма и планинарството, алпинизма и опазването на живата и неживата природа, свързани с изучаване, документиране, опазване и рационално използване на пещерите, пропастите, скалните масиви и другите карстови обекти и местности, както и защита на техните естествени обитатели. С оглед на тези цели основните дейности, с които клубът се занимава са: провеждане на експедиции за проучване на пещери и карстови райони; обучение на начинаещи пещерняци; повишаване на квалификацията, уменията за боравене с алпийска техника, физическата и техническа подготовка на своите членове; опазване и популяризиране на карстовите природни забележителности в България и спелеологията като наука и хоби със спортен характер.

Макар сравнително малоброен, ПК "Искър" се опира на собствената си не дългогодишна (създаден 1979 г.), но изпълнена със съдържание история и на изградените си през тези години традиции. На тази здрава основа се гради новият му облик на жизнена и гъвкава организация, отворена към динамичния ни днешен свят.

В последните години особено внимание клубът отделя на обучението на нови пещерняци с оглед попълване на собствените си редици с добре подготвени кадри. Така "Искър" е сред сравнително малкото на брой пещерни клубове, които ежегодно провеждат пълноценни курсове "Пещерняк", съобразени с изискванията на Българската федерация по спелеология (БФСп). Експедиционната дейност е насочена предимно към малки, но ефективни експедиции за търсене и проучване на нови пещери и карстови райони, прониквания със спортно-тренировъчна цел и участие в национални експедиции. Тази ориентация е наложена от необходимостта от съобразяване с недостига на време и финансови средства. От първостепенен интерес за клуба са районите на Понор планина и Гинска река, а за в бъдеще - вероятно и други близки до София райони. Не е забравено значението на популяризирането на дейностите на клуба и обмена на информация и затова от началото на 2000 г. се поддържа този собствен сайт.

Следвайки убедеността си в необходимостта от обединяване на усилията със сродните клубове и организации, ПК "Искър" активно си сътрудничи с много от тях. Клубът се стреми към активно участие в националните прояви и организационната работа на БФСп, в която не е прекъсвал членството си след 1990 г. Провеждат се съвместни експедиции с други български пещерни клубове, а някои от членовете на клуба участват в работата на неформалното спелеообщество "МОЕРПА". ПК "Искър" е член-съучредител на Асоциацията на спелеоклубовете в София (АСКС). В близкото минало ежеседмичните клубни сбирки и голяма част от учебно-тренировъчната и експедиционната дейности се провеждаха съвместно с ПК "София".

Формалният статус на ПК "Искър" - София от 1992 до 2000 г. е на секция към БФСп. От декември 2000 г. е регистриран като юридическо лице - сдружение с нестопанска цел и е лицензиран от ДАМС като спортна организация по ЗФВС (НРЛСО № 1-056-010/20.02.2003). Клубът е колективен член на федерацията съгласно изискванията на закона. От април 2002 г. е пререгистриран съгл. изискванията на ЗЮЛНЦ като юридическо лице с нестопански цели в частна полза (БУЛСТАТ № 130467007, НДР № 2220122150).

УС на ПК "Искър" - София: Валери Петров - Док, Вихрен Петков, Герасим Леков (председател), Димитър Кожухаров (касиер)

* Ежеседмичните сбирки на клуба са в сряда от 19.00 ч. в сградата на Биологияечския факултет на СУ.