Прониквачни бумаги

Правилник за провеждане на прояви на пещерен клуб "Искър" - София

І. Проявите на ПК "Искър" -София се провеждат съгласно действащата нормативна уредба за спелеоложки и спортни прояви в България или страната в която се осъществяват.
ІІ. Дадена проява се счита за клубна при надлежно попълване на прониквачен лист на ПК "Искър" -София.

Правила за попълване на прониквачния лист на
пещерен клуб „Искър”-София

Прониквачният лист на пещерен клуб „Искър”се попълва преди или по време на клубната проява.
Вписват се:
1.-датата на проявата,

-имената или номерата на пещерите в които ще се прониква(ако са известни) часа на влизане и контролния час за излизане от написаната пещера (попълва се непосредствено преди проникването).

-местността в която се намират или най- близкия известен обект(ако се знае).
-най –близките населени места, явяващи се изходен пункт.

2. Всеки от участниците в проникването вписва собственоръчно името си и се подписва под декларацията.

3.Определеният за Ръководител:

- сверява състава на групата и вписаните имена, попълва името си и се подписва.

- вписва контролния час и дата на проявата, (времето в което се очаква да се прибрал целия личнен състав и да се осъществи връзка с дежурния контрольор).

-името на Дежурния контрольор/и и телефонните им номера за връзка.
-точния час на влизане и контролното време на излизане от пещерата.

4.Дежурният контрольор/и трябва да бъде запознат преди отпътуването за проявата със:
-пещерите в които се планира проникване

- местността, населеното място

- личен състав (приблизителния, при възможност и точния)

-ръководителя

-контролния час и дата на експедицията

- мястото на съхраняване на прониквачния лист по време на проявата.

Ако това става по мобилна връзка, той полага подписа си след края на проявата.
При наличие на мобилна връзка в близост до обекта на проявата, дежурния контрольор/и се уведомява допълнително за точния час на началото и контролния час за излизане от пещерата, името или номера й, и точния брой на личния състав.

По време на проявата, прониквачния лист се съхравява извън пещерата на място известно и достъпно както за участниците , така и за дежурния контрольор/и.

След приключване на проявата , участник в нея е длъжен да уведоми дежурния контрольор/и, при първа възможност.

Проникването на целия личен състав в нови или неизвести пещери, без яснота за точното им местоположение е недопустимо.

Кратък отчет
За проява на пещерен клуб „Искър”- София

Краткия отчет се попълва след края на проявата от Ръководителя на проявата. С подчертаване или думи се отбелязва Вида на проявата. Описват се имената на пещерите в които е проникнато. С подчертаване или думи се отбелязват постигнатите резултати. С подчертаване или думи се отбелязва изпълнението на поставените задачи. При желание от страна на попълващия може да се добавят забележки от различно естество.
След попълване на отчета, Ръководителя на проявата, пише името си и се подписва, отбелязва датата на попълване и предава прониквачния лист и отчета за съхранение, на определено за целта лице от клуба.

********************************************************************
*********************************************************************

A С О -0889 11 71 87

ПРОНИКВАЧЕН ЛИСТ
на пещерен клуб „Искър” – София

Дата ...............................

ПЕЩЕРИ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

МЕСТНОСТ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

НАСЕЛЕНО МЯСТО..........................................................................................

УЧАСТНИЦИ:
Декларирам, че съм в добро здравословно състояние. Запознат съм с действащите нормативни разпоредби за спелеоложки и спортни прояви, мерките за безопастност, опазване на пещерите, целите и задачите на експедицията.Не съм употребявал допинг или упойващи вещества.

1.......................................................................................................................
2.......................................................................................................................
3.......................................................................................................................
4......................................................................................................................
5.......................................................................................................................
6......................................................................................................................
7.......................................................................................................................
8.....................................................................................................................
9.......................................................................................................................
10.....................................................................................................................
11.....................................................................................................................
12...................................................................................................................
13....................................................................................................................
14....................................................................................................................
15....................................................................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ:.................................................................................................

Контролен час и дата на експедицията................................................................................

Дежурен контрольор/и....................................................................................................
.......................................................................................................................

Телефони..................................................................................................................................................................................................................................

*********************************************************************
*********************************************************************

КРАТЪК ОТЧЕТ

За проява на пещерен клуб „Искър” –София

ВИД НА ПРОЯВАТА: учебна, спортно- тренировъчна,проучвателна, теренен обход,научна,екологична,друга..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ПЕЩЕРИ В КОИТО ПРОНИКНАТО .................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

РЕЗУЛТАТИ: новоткрити пещери, нови части, картировка,усъвършенстване на умения, научни изследвания, други
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ: пълно, частично, неуспешно
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ЗАБЕЛЕЖКИ:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЯВАТА..............................................................................

Дата.....................................

Powered by Drupal - Design by artinet