Лакатник - проучване с багети, 20.04.2008 г.

1. Цел и предпоставки

Да се определи вероятността за проникване в пещерна система през обекти "Имането" и въртопа под мах. Ръжица, както и евентуалната им връзка с известните пещери в района. Определяне на водосборния район на Темната дупка, движението на подземните карстови води и взаимовръзката между пещерните системи в района

Обект "Имането" (открит в началото на 2006 г. от М. Трантеев и Тони Брадата - ПК "София") е тясна галерийка, почти изцяло запълнена с глинести наноси, намираща се в основата на скалния венец над Турицки дол. След първоначалното разчистване на срутения вход, при поредното копане на 05.03.2006 г. беше установено слабо, но осезаемо въздушно течение по посока навътре в цепката (при температура навън 14-15°C). На същата дата бе проследено чрез биолокация развитието на цепнатината в масива и това потвърди наличието на пещерна галерия след входната част.

2. Начин на работа

Проучвателният обход е извършен посредством биолокация, с чифт "Г"-образни багети, по метода на въпросите и отговорите. Не са правени подробни сканирания в преминатите участъци, а само са следени подземните води и кухини с най-силно влияние. Специално внимание е отделено само на елиминирането на влиянието от тектонски нарушения. Координатите на точки по маршрута са снети с туристически GPS приемник. Влиянието на подземните обекти се разпростира на определена площ по повърхостта с точност от порядъка на десетки метра, в зависимост от дълбочината и други фактори. Точността на позициониране с GPS приемника също е типично от порядъка на десетина метра. Затова изобразените на фигурите линии са условни и приблизителни, като свързват засечените по маршрута точки.

Приложените методи не могат да се считат за точни и напълно достоверни, затова получените резултати могат да дадат само допълнителна косвена информация за района, която е необходимо да бъде потвърдена и анализирана заедно с резултати, получени по други способи. Изводите по-долу са направени без познаване на резултатите от провежданите в района геофизични проучвания.

3. Данни от обхода (WGS84)

Отразени са в съответния лист на разпространявания сред клубовете в БФСп файл с GPS координати на пещери и карстови обекти, който трябва да бъде разпространен през м. юни-юли 2008 г. Може да се изтеглят и от тук във формат ESRI SHAPE (WGS84, геогр. координати, CP1251).

Регистрирани колебания на влиянието (вероятни срутвания и блокажи) в системата на "Имането": малко след т. 4U4KA1 на равното между двете могили; малко преди т. N3; м/у т. N5 и т. N6. Не бе установено наличие на вода в кухините, с изкл. на неголям стоящ воден обем между т. N5 и N6.

Резултатите са нанесени графично в софтуер за ГИС и отразени в долните две илюстрации.

Фиг. 1

Фиг. 2

5. Резултати

- В дълбочина под обходената част от повърхността на масива над обект "Имането" е развита галерия (или система галерии) с прибл. посока на развитие И-З и с достатъчни за проникване на човек размери.

- Обект "Имането" е тектонски свързан с така сканираната пещерна галерия; има голяма вероятност той да е свързан с нея и морфоложки.

- Сканираната пещерна галерия е свързана с неизвестните части на Ръжишката пещера.

- Началото на водосбора на основната река в Темната дупка е локализирано в долната част на Магерски дол.

- Темната дупка получава приток от въртопите под мах. Ръжица (вливането му в основната река на Темната дупка е установено с индикаторен опит, проведен от ПК "Спелео плюс" през 2007 г.). Водите в началото на тази система се движат в достатъчно широка галерия за проникване от човек, като връзката на разкопавания от ПК "Спелео плюс" страничен въртоп в тази местност със системата е пряка и недвусмислена.

- През масива под мах. Ръжишка (С от Ръжишка яма) преминава диаклаза, в която на сравнително голяма височина има развита пещерна галерия в западна посока (прибл. срещу Самотворски дол).

6. Изводи

- В южната част на масива между р. Петренска и Турицки дол (Ю от мах. Ръжица) могат да се различат общо четири нива на развитие на галерии и движение на подземни води: 1) прехвърляне на води от долното течение на р. Петренска до извора Житолюб по водоупора, хипсометрично ниво 430 - 370 м, посока ЗСЗ-ИЮИ; 2) хидрографска система на Темната дупка, хипсометрично ниво 600 - 400 м, посоки СИ-ЮЗ и СЗ-ЮИ; 3) система сухи галерии на Ръжишката пещера, хипсометрично ниво 670 - 560 м, посоки ССИ-ЮЮЗ и ИСИ-ЗЮЗ; 4) суха диаклаза под мах. Ръжишка, хипсометрично ниво 710 - 530 м, посока И-З.

- Северната част на масива между р. Петренска и Турицки дол (мах. Ръжица и с. Миланово) хидрографски принадлежи на системата на Темната дупка, хипсометрично ниво 730 - 500 м, посока С-Ю.

- Всички установени води, захранващи водите в Темната дупка, са силно антропогенно повлияни и уязвими към битови замърсявания.

- За доизясняване на връзката на обект "Имането" с така доловената галерия, както и за установяване на евентуалната му връзка с известните кухини в района, е необходимо подробно биолокационно сканиране на района ЮЮИ от най-високата част на преминатия по повърхността маршрут (т. 4U4KA1 и 4U4KA2). В същия участък е необходимо доизясняване на достоверността на полученото минимално отстояние в дълбочина от около 20 м на системите на Ръжишката пещера (ИСИ-ЗЮЗ) и Темната дупка (притока от въртопите под мах. Ръжица).

- Необходимо е продължаване на проследяването в западна посока на свързаната с Ръжишката пещера галерия с посока И-З.

- Необходимо е продължаване на проследяването на галерията под мах. Ръжишка по посока надолу към р. Петренска.

- Необходимо е продължаване на проследяването в северозападна посока на неизвестните води в дълбочина, вероятно подхранващи извора Житолюб, и намирането на началото на водосбора им.

- Необходимо е продължаване с по-щателно проследяване в най-северозападната част на масива по протежение на Магерски дол и р. Петренска с цел намиране на всички губилища, подхранващи водите на Темната дупка, както и търсене на вход към предполагаемата пещера, оформена от карстовите води в тази местност.

- Необходимо е уточняване на мястото на вливане на водите, идващи от въртопите под мах. Ръжица, в основната река на Темната дупка.

Иво Тачев, април 2008 г.

Powered by Drupal - Design by artinet