АВТОТРАСИРАНЕ (ВЕКТОРИЗИРАНЕ) НА КАРТИ НА ПЕЩЕРИ

I. Предварителна подготовка

1. Подготовка на хартиени оригинали
Картните листа на хартия се намаляват по ксерографски способ до формат А4. По-големите формати (над А2) се разделят на повече картни листа с оглед поддържане на по-високо качество на изходните хартиени оригинали за процеса. Препоръчително е оригиналите на картите да се разделят на групи според качеството си (примерно: добри, бледи и неконтрастни, синкави хелиографни копия, оригинали на паус, оригинали на милиметрова хартия) с цел отделни настройки на копирната машина за всяка една от тези групи.

2. Сканиране
Сортират се ксерокопията с формат А4, ако са с различно качество. След това те се сканират в степени на сивото с разделителна способност 150 dpi или по-голяма и се запаметяват. По-високите разделителни способности увеличават размера на файловете и силно утежняват обработката и необходимото за нея време и хардуер, като по-добрият краен резултат не е гарантиран. Съществуват и ограничения на използвания софтуер. В описания тук процес това е практически извършвано с разд. способност 150 dpi и формат JPG. Внимава се всички листа да са еднообразно ориентирани!

II. Автотрасиране

1. Оптимизиране на растерните файлове
Файловете се наименоват с номера на пещера и номер на лист, съгласно възприетия начин в БД PESTERI (X_MAP_N, където X е рег. номер на пещерата без водещи нули, а N е номер на картен лист), и се записват в директория със следната структура на поддиректориите:
(файлове JPG) -+--good
|
+--dark
|
+--pale
|
+--DXF
|
+--preDXF
|
+--FIG
|
+--PDF
|
+--PNG
|
+--SVG

Растерните (JPG) файлове със сканираните карти се обработват до 2-цветни файлове PNG с максимална компресия (вж. скрипта scanned2png.sh).
Необходим софтуер: ImageMagick.

1А. Генериране на SQL скрипт за импортиране в БД PESTERI
Имената на файловете в директорията евентуално окончателно се коригират и се генерира поредица от SQL команди за автоматично маркиране на съответните пещери в БД PESTERI като имащи карта във файл (скрипт fix_png.sh).

2. Ръчна подготовка за автотрасиране
Така преобразуваните файлове PNG се преглеждат един по един и при необходимост се завъртат за коригиране на ориентацията на листа. Файловете се разпределят визуално по качество на три групи: добри, тъмни и бледи, съответно в поддиректории good, dark и pale. Забележка: Като "бледи" се разпределят само изображения едновременно с нисък контраст и бледи контури и фон. Изображенията само със снижен контраст се разпределят като "тъмни".

3. Дообработка на растерите с по-ниско качество и автотрасиране до формати SVG, FIG и PDF
Това се извършва с приложения скрипт vectorize.sh. В него се прави предварително преобразуване на растерите във формат BMP с различни корекционни параметри съобразно качеството на изображенията. Растерите BMP се преобразуват във векторни формати SVG, FIG и PDF (в съответните поддиректории). Коригираните и добрите растерни изображения на карти са събрани в поддиректория PNG за копиране в БД PESTERI.
Необходим софтуер: ImageMagick, potrace.

4. Преобразуване на автотрасираните карти до векторен формат DXF
Използва се скриптът batikDXF.sh. С него се прави растеризиране на картите от формат SVG в JPG и преобразуване до BMP. Получените растерни изображения се автотрасират с Ras2Vec във формат DXF. Обратното растеризиране и повторно автотрасиране се налага от липсата на подходящ софтуер за пряко преобразуване от SVG към DXF, като така изходното растерно изображение за автотрасиране към DXF е с качество, съответстващо на SVG файла. За работата на Ras2Vec под Linux се използва емулация с WINE.
Необходим софтуер: ImageMagick, Batik, Ras2Vec, WINE.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Така автотрасираните DXF файлове (неизбежно) трябва да бъдат коригирани впоследствие ръчно, като се гледа от растерното (PNG) изображение - линии и полилинии, вкл. техните дебелини, щриховки, текстови означения - без да се внасят промени в картата на автора. Най-добре е корекциите да са в отделни слоеве.

Използваните скриптове са приложени в архива autotrace-scripts.tar.gz. Тези скриптове са примерни и не се гарантира тяхната пригодност за каквато и да било цел!

Описаният тук метод и използваните параметри са резултат на множество проби и грешки. В процеса е изпробван и друг софтуер: Autotrace, pstoedit, hp2xx, KVEC, ArtTrace и др.

(C) Иво Тачев, ivotachev@mail.bg, 2006
Използвайте при условията на "Лиценз за свободна документация на ГНУ" (GFDL - in English, на български)

Powered by Drupal - Design by artinet