ПОДЗЕМНИ КАРСТОВИ ВОДИ, СЕВЕРНА ЧАСТ НА ПЛАТО СТРАЖАТА

Приложение към отчета за нац. експедиция „Стражата 2013“, октомври 2013 г.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ КАРСТОВИ ВОДИ, СЕВЕРНА ЧАСТ НА ПЛАТО СТРАЖАТА
(землища с. Здравковец, с. Търхово; с. Козирог)

Метод:

Проследяването на подземните води е извършено по метода на биолокация (радиестезия). Местоположенията на контролните точки са заснети с GPS приемник. Точността на определените дълбочини под повърхността, ширини на кухини и дебити е субективна и може да служи само за качествена оценка. Ширините са степенувани като: тясна, средно широка, широка, много широка, огромна. Дебитите са степенувани като: много малък, малък, среден, голям, много голям, огромен. Тези степени са субективно зависими и не могат да се обвържат с точни числени стойности.

Резултат:

Забележка: На картата са нанесени още пещ. Мачанов трап, входове на други пещери и засечени повърхностни обекти (въртопи и губилища). Описание за новозасечените обекти в района има в приложен към този отчет GPX файл. Всички засечени координати по време на експедицията ще бъдат включени във файла с координати за ГКПБ, разпространяван сред клубовете в БФСп.

Здравковец - Търхово:

Озн. н.м.в. (GPS) Описание дълб.

GP1 580 гол. дебит в шир. гал., тече на ССИ, на 10 м И от въртопче -38
GP2 595 гол. дебит в шир. гал., тече на СИ, на Голостенския път, перпендик. -78
GP3 600 гол. дебит, -155 м, пада от -95 м (водопад?) -95 -> -155
GP4 620 от огр. гал. с огр. дебит става сифон с огр. дебит -155
GP5 615 гол. дебит, крайна зала? -125
GP6 645 нач. на карно поле, м. дебит, крайна на Великд. река?, в посл. участък се дели и
тече сиф. на З покрай ръба -35
GP7 610 остатък от бетонна ограда, огр. дебит, Тиха река?, след сифон тук тече в
непрох. блокаж -80
GP8 590 до Голост. път, огр. дебит в шир. гал. -55
GP9 615 въртоп в пръст в гора, гол. дебит в мн. шир. гал. -30
GP10 640 м. дебит в мн. шир. гал. -22
GP11 625 тук водата се дели на две с огр. дебит (след поредица от сифони), в дясно
започва със сифон -175
GP12 635 по левия клон, огр. дебит в сифон, в дясно започва със сифон, след 15 идва
сиф. ляв приток по склона -177
GP13 630 сифон -185
GP14 520 до дерето - пресича го по аз. 15°, огр. дебит в ср. шир. гал. -110
GP15 530 тече в разлом, сиф. -110
GP16 тече в разлом
GP17 450 под сух извор, тече в разлом, сиф., огр. дебит -35
GP18 425 на И бряг на дере с извор с м. дебит, мн. гол. дебит, в разлом -20
GP19 430 на И бряг на дере с извор с м. дебит, сиф., гол. дебит, вече не е в разлом; краят на
проследяването е пред връх на хълм, сиф., гол. дебит -27

Козирог:

Озн. н.м.в. (GPS) Описание дълб.

KR1 595 с/у пещ. Сборна, мн. гол. дебит в мн. шир. гал., тече на И -65
KR2 600 с/у същата вода: мн. гол. дебит в огр. гал., идва от ЗЮЗ -72

Обяснение на резултатите:

Проследен е един главен пренос на подземни карстови води от м. Голостенски въртоп и З от нея, достигащ ЮИ и И от с. Търхово: GP10-GP9-GP8-GP7-GP5-GP4 + GP1-GP2-GP3-GP4 --> GP11 до GP19. По този път се отвежда значителен дебит от склона и валога З от Голостенски път към множество малки преливни извори по периферията на склона ЮИ от с. Търхово, някои от които са периодични. От пресичането на дола под с. Здравковец нататък тези води се движат в плитък разлом. По-голямата част от дебита на водите продължава в посока ИЮИ и вероятно подхранва и други извори, както и грунтовите води в долината И от с. Търхово. Интересно явление е разделянето на два клона с прибл. равни дебити на този голям дебит при GP11, като тук данните са за левия (С). Десният (Ю) клон е проследен до най-долния край на с. Здравковец, но не е засичан с GPS.
Регистрирано е протичане на подземни карстови води и над с. Козирог в посока З->И, които най-вероятно нямат връзка с описаните по-горе.

Изводи и препоръки:

1. Проследените води от м. Голостенски въртоп до с. Търхово в голяма степен наподобяват тези на пещ. Мачанов трап по дебит, посока на движение и подземна морфология. Съществува вероятност да е допусната груба грешка при цифровизирането на картата на Мачанов трап и/или при нанасянето ѝ в ГИС, макар такава грешка засега да не е открита.
2. Известните досега пътища на карстовите води в масива дават основание да се предполага, че всички подземни карстови води в масива се движат успоредно или леко ветрилообразно в посока от З към ИСИ до ИЮИ. Предполага се, че основните дебити се движат по най-малко три подземни пътя. Хидрографски това означава, че част от карстовите води на Стражата подхранват басейна на р. Росица, а другата част - на р. Янтра.
3. Обхождането и проследяването са извършени в сравнително малка част от платото. Необходимо е да се извършат проследвания на И от с. Здравковец, като най-подходящо изглежда оформянето първо на напречен „профил“ с посока Ю-С за определяне на броя на подземните реки, след което всяка от тях да се проследява.
4. За определяне на пътищата на подземните карстови води в масива е необходимо провеждане на индикаторен опит(и), като е задължително очакването на индикатор на изворите по периферията на склона и в долината И от с. Търхово (почти до с. Янтра), както и на пещ. Падалото.

Извършили проследяванията:
Цветан Остромски, Герасим Леков, Иво Тачев (ПК „Искър“)

Приложения:
2 бр. GPX файлове - за обекти и за проследени води

Изготвил:
Иво Тачев

Powered by Drupal - Design by artinet