Отчет за курс "Пещерняк" на ПК "ИСКЪР" - 2012-2013 г.

Курсът за квалификация "Пещерняк" за 2012-2013 г. бе проведен от ПК "Искър" - София в периода от 26.09.2012 г. до 22.06.2013 г. (общо 6 месеца, с прекъсване през коледно-новогодишните празници и м. януари). Курсът започна със записани 18 курсисти (в т.ч. 4 започнали курса през предишни години в ПК „Искър“), от които в началния период отпаднаха 7, а през зимния период отпаднаха още 8, но междувременно се присъедини 1 курсист, който настигна с подготовката си останалите. Така курсът на обучение бе преминат от общо 4 души.
Бяха проведени общо 27 теоретични и 33 практически занятия, както следва:
Теоретичните занятия бяха с продължителност 1 - 2 астр. часа и се провеждаха в подходящо оборудвано учебно помещение, предоставено безвъзмездно от Медицински колеж „Й. Филаретова". Практическите занятия бяха с продължителност 1 ден (6 астр. часа) - 18 занятия, и с продължителност 2 дни (12 астр. часа) - 6 занятия. Местата на провеждане бяха гара Лакатник, с. Церово, с. Карлуково, с. Боснек, с. Зимевица, с. Комщица, с. Гложене, гр. Пещера и др.
Средната посещаемост на занятията бе приблизително 6 души (теория) и 5 души (практика).
На всички курсисти бяха осигурени наличните материали за самостоятелна и допълнителна теоретична подготовка в електронен вид. За провеждането на практическите занятия частично бе закупена целево нова специализирана колективна и лична екипировка. При необходимост бяха ползвани и лична екипировка и личен транспорт на членове на клуба.
Курсът бе съобразен и проведен в съответствие с изготвените от БФСп програми за обучение, както и с вече утвърдената практика за обучение в ПК "Искър". Учебният материал бе структуриран в четири основни направления със съответен брой занятия както следва:

Раздел: теория / практика
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Понятие за пещерно дело и спелеология, пещерите в България, тактика на проникване в пещери: 6 / 12 (вкл. 4х2 дни)
- Преодоляване на отвеси, екипиране и движение в отвеси с техника на единичното въже: 5 / 17 (вкл. 1х2 дни)
- Научно-приложна спелеология и документиране на пещерите: 10 / 2 (вкл. 1х2 дни)
- Безопасност на спелеоложката дейност и опазване на пещерите; обобщение и подг. за изпит: 6 / 2

Част от теоретичните занятия с научно-приложна спелеоложка тематика бяха под формата на лекции, водени от специалисти в съответните области: инж.геол. Мария Златкова - пещери и райониране на карста в България; ст.н.с. Стефка Иванова (АИМ - БАН) - палеоистория и спелеоархеология; доц. Димитър Кожухаров (СУ - София, Биол. ф-т; член на ПК "Искър") - биоспелеология; д-р Михаил Вулджев (член на ПК "Искър") - оказване на долекарска помощ на пострадал.
Останалите теоретични, както и практическите занятия, бяха водени от членове на клуба, съобразно квалификацията: Ц. Остромски, В. Пенчовски, В. Петков, М. Вулджев, Д. Кожухаров, И. Тачев.
Стремежът бе да се осигури логическа последователност на теоретичните и практическите занятия, което не винаги бе възможно поради сезона и метеорологичните условия.
В рамките на обучението в курс "Пещерняк" курсистите проникваха в пещерите Пропасттъ (вкл. учебно картиране) - Лакатник, Духлата - Боснек, Свирчовица, Разсоватата, Хубавицата, Дълбоката, Черни връх, Белите езера - Карлуково, Старата Нова, Юбилейна и Водната - гр. Пещера, Елата - с. Зимевица, Темната дупка - с. Беренде извор, Сухи печ и Башовишки печ - г. Орешец, Падалото - с. Янтра, Марина дупка - с. Генчовци, Голямата и Малката Балабанова - с. Комщица, Барки-8 - гр. Враца, Свърчилица-с. Брестница, Ластовицата - с. Гложене. В отделни случаи някои от курсистите бяха включени в експедиционни прояви заедно с членове на клуба. Учебно картиране бе проведено и в рамките на експедиция „Шуменско плато 2013“ (с. Троица) от националния календар на проявите на БФСп. Занятията на открити скали бяха провеждани на екипирани за целта места на Голямата ниша, Алпийска поляна, Вражите дупки, Темната дупка, Академишки скали (Лакатник), Проходна и Банковица (Карлуково), учебни скали над с. Церово.
Теоретичният изпит (в София) и практическият изпит (в пещ. Банковица и Свирчовица - с. Карлуково) бяха проведени с участието на упълномощените от БФСп изпитващи инструктори Орлин Атанасов и Кирил Стоянков. Успешно положиха изпита общо 6 души - 4 от курс "Пещерняк" 2012-2013 г. и 2 от 2010-2011 г. Всички положили изпитите през 2013 г. заявиха желание и бяха приети за членове на ПК "Искър".
Като цяло проведеният през 2012-2013 г. от ПК "Искър" курс "Пещерняк" може да се оцени като успешен и пълноценен, макар и със сравнително малък брой завършили спрямо броя на записалите се курсисти, а нивото на подготовка на новите пещерняци - като съответстващо на изискванията на БФСп и на високите критерии на клуба. Заслугата за това е на гореизброените специалисти - лектори, на изпитната комисия и на най-активно включилите се членове на клуба в организационните дейности по провеждането на курса - Венцислав Пенчовски и Вихрен Петков, както и на мотивацията и старанието от страна на самите курсисти. Може да се съжалява само за значителния ресурс от време, отделен за относително големия брой практически занятия от страна на ангажираните с това членове на клуба, поради голямото текучество на курсистите между отделните занятия, дължащо се на фактори, независещи от инструктиращите пещерняци и ПК „Искър“ като цяло.

Отг. за обучението в ПК "Искър": Иво Тачев

---

Настоящият отчет е изготвен с цел информиране на общността на организираните български пещерняци.