Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” за 2010-2012 г.

1. Организационно състояние

През периода 2010-2012 г. ПК “Искър” провеждаше дейността си с численост на членовете от 44 души в началото на периода до 18 понастоящем. През периода починаха 2 членове, напуснаха клуба и отпаднаха общо 24 членове и нямаше новоприети. В началото на периода числеността на клуба бе най-голямата в цялата му история от основаването му през 1979 г. към бившото ТД "Искър" до сега. Основните причини за намаляване на числеността на клуба бяха три. Първо, най-големият отлив дойде от отпадането на значителен брой пещерняци, членуващи само формално в клуба и слабо заинтересовани от неговата дейност. Второ, малка част от членовете на ПК "Искър" преминаха в новосъздадения СК “Ъндърграунд”. Трето, през периода клубът не успя да попълни членския си състав с нови пещерняци, завършили курс "Пещерняк" в ПК "Искър". Но независимо от отпадането поради незаинтересованост и други причини на голяма част от членовете, в клуба се запази ядро от активно практикуващи пещерняци, които и в намален състав запазиха и дори увеличиха активността на клуба и интензивността на проявите.

Цялостната организационна дейност на клуба през отчетния период бе контрастиращо различна в различните моменти. Рязко се открояват два периода - до ранната есен на 2010 г. и основаването на СК "Ъндърграунд", характеризиращ се с конфликти, лидерщина и открито демонстративно бойкотиране на дейността от страна на част от членовете с главен инициатор Г. Стайчев, и периодът на възстановяване след това. Клубната организационна и обучителна дейност се провеждаше в Медицинския колеж, като се изразяваше в ежеседмични оперативни сбирки, теоретични занятия с курсовете "Пещерняк", открити лектории и презентации с участието на ветерани от ПК "Искър" и пещерняци от други клубове. В тези инициативи като организатори се отличиха Ц. Остромски и В. Пенчовски. С оглед на нормализирания организационен живот на клуба към настоящия момент и идеалните условия за организационни сбирки в Медицинския колеж, за в бъдеще стремежът трябва да е всички членове на клуба да участват активно в работата му, включително с ежеседмичното си присъствие на сбирките. Няма да пропуснем да изразим благодарността си към това учебно заведение, както и да споменем заслугите на В. Петков, за осигурените идеални условия за провеждане на дейността на клуба!

Дейността на ПК “Искър” през отчетния период се ръководеше от петчленния УС в състав Иво Тачев (председател), Венцислав Пенчовски, Вихрен Петков, Живка Георгиева и Явор Стоянов, като последният не участваше в работата на УС и дейността на клуба от есента на 2010 г. и през 2012 г. отпадна като член на ПК "Искър". УС встъпи в мандата си в разгара на очерталите се конфликти и разделение в клуба, което неизбежно се отрази върху работата му през този начален период. УС проведе общо 12 заседания с взети решения относно членството в клуба, членския внос, членството на клуба в БФСп и АСКС, предложения към ОС на БФСп и организиране на прояви, включени в националния календар. Поради важността на разискваните теми повечето заседания бяха открити със съвещателно участие на по-голямата част от членовете на клуба. Завършен и приет бе вътрешен нормативен правилник за провеждане и безопасност на експедиционни прояви.

През периода клубът се представляваше пред държавни организации, физически и юридически лица от председателя си, съгласно Устава на сдружението. Деловодството и всички документи на клуба се водеха и съхраняваха от председателя. През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп), съобразно законите и нормативните разпоредби. От страна на клуба се изпълняваха своевременно всички нормативни и вътрешни изисквания по отношение на организационната работа в рамките на федерацията. Клубът взе активно участие в годишните общи събрания на БФСп. Участието на членове на клуба в различните организирани от БФСп учебни, проучвателни, спасителни и тренировъчни прояви бе на добро равнище.

Продължи участието на ПК "Искър" в Асоциацията на спелеоклубовете в София (АСКС), но от клуба нямаше ентусиазъм и активност по инициативите на АСКС, вероятно защото последната донякъде промени насоката на дейността си.

През последната година ПК "Искър" за първи път организира експедиционна проява от националния календар на БФСп с целево държавно финансиране - експедиция "Башовишки печ 2012". Тази проява се оказа от голямо значение не само за изследването на тази пещера, но и за самия клуб, тъй като тя за първи път в такъв мащаб събра заедно настоящи и бъдещи (надяваме се) членове на клуба - пещерняци и курсисти - с колегите им от други пещерни клубове, а същевременно в дейностите по организирането най-активно се включиха повече членове на ПК "Искър".

Не бихме се наели да поставим една единствена оценка на цялостната дейност на ПК "Искър" в организационен план. В началото на отчетния период, при конфликтите и бойкотите, тя бе на възможно най-незадоволително ниво, като дори съществуването на клуба бе поставено под въпрос, а в условията на разделение УС в много случаи се оказваше в състояние на невъзможност да вземе решение. Периодът след това и понастоящем може да се характеризира като постепенно организационно възстановяване и укрепване на клуба след преживяното, а в крайна сметка УС успя да се запази в състав, достатъчен и способен за вземане на решения. Вече са налице съвсем реални предпоставки в най-близко бъдеще да бъде загърбена и низходящата тенденция в числеността на клуба, тъй като са основателни надеждите за скорошно вливане на нови членове от сегашните клубни курсове "Пещерняк", вече изявяващи мотивацията си. Този период на организационно възстановяване трябва да бъде приключен докрай и да се стремим към продължаване към устойчиво развитие на ПК "Искър" по възходяща линия и това да е основна задача за непосредственото бъдеще.

2. Финансово състояние

ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и други членски вноски. Други източници на финансиране не бяха търсени активно. Събраните средства се изразходват за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп, групова застраховка “Злополука”, разходи за административно обслужване и за консумативи. Разходи за дейността бяха направени и във връзка с провежданите курсове "Пещерняк" и организираните от клуба експедиции "Ермиловец" и "Башовишки печ" от националния календар, но като цяло експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от председателя на клуба. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

3. Експедиционна дейност

3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции

През 2010-2012 г. клубът проведе самостоятелно общо 82 експедиционни прояви (36 през 2010 г., 27 през 2011 г., 19 през 2012 г.), от тях: 29 със спортно-тренировъчна цел (16 през 2010 г., 10 през 2011 г., 3 през 2012 г.), 30 с изследователски цели (10 през 2010 г., 12 през 2011 г., 8 през 2012 г.) и 23 обхода/разкопаване в карстови райони (10 през 2010 г., 5 през 2011 г., 8 през 2012 г.).
Участието във всички тези експедиции в числено изражение бе в рамките на 1 - 14 души, като средната численост на участниците в проява бе около 4 души. За първи път от доста години насам в самостоятелната експедиционна дейност на ПК "Искър" преобладаваше изследването на нови пещери и карстови райони. Този забележителен факт, на фона на относително активната самостоятелна клубна експедиционна дейност, би бил особено значим в цялостната история на ПК "Искър", ако не бе налице нерадостната подробност, че участниците в голямата част от тези прояви бяха в кръга на една сравнително малка част от членовете на клуба. Видно е, че намаляването на числеността на клуба има свое слабо отражение в средната численост на участниците в клубните експедиционни прояви през отделните години.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения

През 2010-2012 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с изследователски или чисто спортно-тренировъчни цели), както следва:

  • прояви, включени в националния календар на БФСп: общо 15 (5 през 2010 г., 6 през 2011 г., 4 през 2012 г.);
  • експедиции, организирани с/от други клубове и сдружения: общо 34 (14 през 2010 г., 10 през 2011 г., 10 през 2012 г.);
  • участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: от спасителите в ПК "Искър" имаше редовно участници в проявите на АСО (по 2-3 учебни сбора годишно).

За разлика от предишни периоди, през 2010-2012 г. преобладаващата експедиционна дейност на ПК "Искър" бяха клубните прояви (в т.ч. организираните от клуба прояви от националния календар), а като цяло преобладаващи са участията в експедиции с проучвателна цел. През периода проучванията, провеждани от “Искър” в някои карстови райони в миналото, плахо бяха продължени, а се появиха и по-сериозни намерения за други райони. В това направление на експедиционната дейност на клуба можем да продължим да влагаме време и усилия за в бъдеще - продължаването на клубните проучвателни експедиции в станалите вече "традиционни" за "Искър" райони.

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница през 2010-2012 г.:

  • частна експедиция в пещерата Оптимистична (Украйна) с проучвателна цел - трима (2010 г.);
  • участия в Балкански пещерни сборове - двама в Румъния (2010 г.), един в Македония (2011 г.);
  • участия в експедиции в Албания с проучвателни цели - в "Мая Арапит" четирима през 2010 г. и един - през 2011 г.; един в експедиция "Радоина" (2012 г.).

Като цяло може да се счита, че експедиционната дейност на ПК “Искър” през отчетния период беше достатъчно интензивна и разнообразна, като в някои направления дори има възходяща тенденция, въпреки че намалялата численост на клуба оказа известно влияние. Особено място в експедиционната дейност на клуба заеха организираните за пръв път в историята на ПК "Искър" национални експедиции. Клубът доказа, че разполага с достатъчен потенциал за организиране на проучвателни експедиции от национален мащаб с проведените през периода общо 5 експедиции от националния календар на проявите. За съжаление, не успяхме да привлечем в тях желания брой участници от други клубове, а точно двете експедиции без участие извън организаторите (Каците - 2010 г. и Башовишки печ - 2011 г.) се оказаха най-стойностни в спортно-техническо и изследователско отношение. В организирането и провеждането на експедициите най-дейни бяха Ц. Остромски, Г. Леков, И. Тачев. Знаменателна за ПК "Искър" бе националната експедиция "Башовишки печ 2012", която събра под националното знаме почти всички членове и голяма част от курсистите на клуба. Заслуга за чудесната организация на тази първа за клуба ни национална експедиция с държавно субсидиране имаха В. Пенчовски и В. Петков.

Експедиционни дневници с участията на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви през отделните години са публикувани отделно в уеб сайта на клуба (http://iskar-speleo.org/drupal/?q=node/23).

4. Учебна дейност

ПК “Искър” по традиция ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които по принцип отнемат много голяма част от ресурсите и времето на клуба. След пропуснатата 2010 г. беше отделено особено внимание на учебната 2010-2011 г., не само поради обстоятелствата в клуба, но и заради влезлите в сила нови правилници и завишени критерии към обучението в БФСп. Започнатият през октомври 2010 г. курс обаче не продължи с набрания в началото устрем. Голяма част от първоначално записалите се 18 курсисти показаха слаба мотивация и отпаднаха по различни причини, а останалите разредиха присъствието си на теоретичните и практическите занятия. Курсът се проточи повече от предвиденото и така и не достигна до успешен край поради отсъствието на курсистите. Все пак трима от тях практически завършиха курса на обучение (с хорариум, надвишаващ националните изисквания) и в скоро време им предстои изпит. Направен бе опит за започване на нов курс "Пещерняк" през зимата на 2012 г., но не бе набран нужният минимален брой курсисти. В момента се провежда започнатият от началото на есента курс "Пещерняк" за 2012-2013 г. с подобаващ брой курсисти (15) по списък и проведени 10 теоретични лекции, общо15 прониквания в пещери и 7 други практически занятия до настоящия момент. Отговорник за курсовете "Пещерняк" в ПК "Искър" е И. Тачев. Активен принос в провеждането на курсовете имат В. Пенчовски, В. Петков, М. Вулджев, Ц. Остромски.

В крайна сметка, засега дейността по обучението на нови пещерняци не изпълнява основното си предназначение - да захрани клуба с нови знаещи и можещи пещерняци. Съвсем реални са обаче очакванията, че това в най-близко бъдеще ще се промени, имайки предвид хода на сега провеждащия се курс и мотивацията на курсистите. Като успешно засега се очертава възстановяването при текущия курс на методичния подход от преди 2004 г. за обучение на курса в тясна връзка и заедно с другите членове и текущата дейност на клуба, което спомага за сработването на сегашни и бъдещи членове на клуба в реална обстановка и повишава мотивацията на курсистите.

През изминалия период от страна на ПК “Искър” измежду реално действащите членове на клуба имаше само един участник (М. Вулджев, 2011 г.) в организираните от БФСп национални курсове за обучение. Това е крайно недостатъчно с оглед на нуждите на бъдещата учебна дейност в клуба. Необходимо е в бъдеще да се пояснява сред сегашните и бъдещите членове на клуба значението на повишаването на педагогическата квалификация и да се насърчава участието в национални и регионални курсове за обучение. Клубът понастоящем разполага реално с действащи 1 инструктор, 5 стажант-инструктори и 3 спасители.

5. Научно-практическа дейност

5.1. Документиране на пещери

През периода 2010-2012 г. членове на клуба участваха като главни картировачи в документирането на общо 18 пещери в България. От тях пещерите, изцяло картирани или прекартирани от членове на "Искър", са 11 (4 през 2010 г. и 7 през 2011 г.), но документацията за много от тях още не е предадена в ГКП. Членове на клуба участваха като главни картировачи в проведените национални експедиции с такава цел в по-големи пещери: Мачанов трап, Каците, Марина дупка, Алеко, Саксонската, Голямата гърловина, Башовишки печ. В тези и други експедиции ПК "Искър" се включи в картирането и с участници. Като главни картировачи се изявиха Ц. Остромски, И. Тачев, Г. Леков, Д. Димитров. Все още предстои окончателното оформяне и предаване в ГКП към БФСп на документация на картирани през последните години немалко пещери, което е отговорност на авторите им.
С изключение на почти липсващото оформяне и предаване на документация, през отчетния период може да се отбележи известен подем в теренното документиране на пещери, а като главни картировачи вече се изявяват малко повече членове на "Искър".

5.2. Научно-приложни дейности

През 2010-2012 г. трима от членовете на ПК "Искър" имаха участия в палеоархеологически експедиции на АИМ-БАН (в Източните Родопи - 2010 г., горното течение на р. Арда - 2011 г., Белоградчишко - 2012 г.), отчасти или изцяло свързани с проучвания на пещери в съответните райони. Някои от експедиционни прояви на клуба бяха насочени към събиране на биоспелеологичен материал, като ръководител в тази дейност е Д. Кожухаров.
Клубът като цяло не провеждаше самостоятелна чисто научна дейност в никой от аспектите на спелеологията най-вече поради липсата на традиции в това отношение. С такава засега се занимава професионално само Д. Кожухаров. Надяваме се в близко бъдеще да се натрупа още потенциал в това отношение и клубът постепенно да запълни тази празнина в цялостната си дейност.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността

През изминалата 1 година дейността на ПК "Искър" по излагане пред широката общественост на идеите за изучаването и опазването на пещерите и карстовите райони, както и на останалите цели и задачи на клуба, се заключаваше в активното публикуване на снимки във фотографски сайтове и участие във фотоконкурси от страна на членове на клуба, като Г. Леков и Ц. Остромски извоюваха престижни награди от фотоконкурса "Пещерите и ние", в който участваха и други членове на клуба. Дейността на ПК "Искър" по отношение на работата с традиционните медии липсваше. Значително по-активно бе публикуването на новини, снимки, карти, описания и други материали в Интернет сайта на ПК "Искър". Но все още почти изцяло материалите в клубния сайт са дело само на неколцина от членовете на клуба (Ц. Остромски, Д. Димитров - Мушморока, Г. Леков, И. Тачев). Към успешните популяризаторски прояви може да причислим и проведените в Медицинския колеж няколко лектории на пещерна тематика по инициатива на Ц. Остромски, макар те да бяха посетени само от пещерняшките среди. В значимо събитие се превърна представянето през 2011 г. от ветераните на ПК "Искър" В. Бояджиев (Вили) и Св. Щирков на тяхното изкачване на стената на Ел Капитен и премиерата на филма за него (макар и с няколкогодишно закъснение). Представянето се превърна в една чудесна среща на различните поколения "искърци", като бе посетено и от пещерняшките и алпинистките среди, а за организирането му заслуга има и В. Пенчовски (Бастуна). За втора поредна година вече е факт илюстрованият календар с 13 висококачествени фотографии от членове на клуба, представящи красотите на българските неблагоустроени пещери, изготвян от Г. Леков по негова инициатива. Макар и издаван не от името на ПК "Искър", този календар е чудесна визуална пропаганда на каузата за изследване и опазване на българските пещери, тъй като е предназначен за разпространение извън пещерняшката общност.

С оглед на всичко изложено до тук може да се направи заключение, че като цяло дейността на ПК “Искър” през отчетния период беше достатъчно активна и многостранна в повечето си аспекти, но в организационно отношение клубът преживя тежка криза и разцепление и понастоящем приключва възстановяването си от нея, като определено му предстои тепърва да възстановява числеността си. Ако трябва състоянието на ПК "Искър" през отчетния период до настоящия момент да бъде обобщено в едно изречение, то клубът преживя и се отърси от шока на конфликтите и разделенията, като с числен състав по-малко от наполовина успя да запази обема и качеството на дейността си на достигнатите равнища и да затвърди авторитета си на активно действащ клуб сред общността на организираните пещерняци в България. И в бъдеще ПК "Искър" трябва да продължи провеждането на стойностните в изследователско отношение експедиционни прояви в двата района - с. Илинденци и пещ. Башовишки печ - съвместно и с участие на пещерняци и от други клубове. Възходящата тенденция в изследователската дейност на клуба трябва да бъде затвърдена и, имайки предвид забелязващата се подобна тенденция на национално ниво в БФСп през последните 2-3 години, ПК „Искър“ трябва да продължи да е в челото на изследователските редици. Необходимо е в близко бъдеще клубът да наблегне на активността на своите членове във всички аспекти на дейността, като не изостава от достигнатото през годините равнище в учебната и експедиционната дейност, и да продължи да поддържа и повишава квалификацията на членовете си.

(София, 03.12.2012 г.)

Управителен съвет на ПК "Искър" - София: Иво Тачев, Венцислав Пенчовски, Вихрен Петков, Живка Георгиева