Покана за общо събрание

ПОКАНА
за Отчетно-изборно общо събрание на ПК "Искър":

„Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на15.01.2020 г. от 18:00 ч. в сградата на Биологически факултет на СУ, зала 105 с адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" 8, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 11.12.2019 г.:
1. Приемане на нови членове и отпадане на съществуващи членове на клуба
2. Отчет за дейността на ПК Искър за 2019 г. на Председателя на ПК Искър - обсъждане и приемане
3. Финансов отчет на касиера на ПК Искър - обсъждане и приемане
4. Промени в Устава
5. Избор на Председател и членове на УС
6. Разни.
В случай, че на 15.01.2020 г. от 18:00 ч. не се явят повече от половината от членовете на  сдружението, заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението.“