Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” за 2008 г.

Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” за 2008 г.

1. Организационно състояние

През 2008 г. ПК “Искър” провеждаше дейността си с численост на членовете от 35 до 39 души, като членската маса непрекъснато нарастваше. През периода отпаднаха 3 членове и бяха приети 7 нови. Клубът увеличи членската си маса от присъединили се към него нови пещерняци, завършили курс "Пещерняк" в ПК "Искър" през текущата година. В резултат понастоящем числеността на клуба е най-голямата в цялата му история от основаването му през 1979 г. към бившето ТД "Искър" до сега. Провеждат се ежеседмични оперативни сбирки за текущо координиране на дейността, на които присъстват част от членовете, съобразно възможностите и желанието си. Стремежът неизменно е всички членове на клуба да участват активно в работата му, включително с ежеседмичното си присъствие на сбирките. Главната причина за слабото участие на членовете на клуба в тези сбирки и недостатъчната им ефективност е липсата на помещение за тази цел - проблем, който за поредна година не намери решение и през 2008 г.
В началото на годината бе проведено общо събрание на клуба, на което бе заменен един от членовете на УС. Дейността на ПК “Искър” през 2008 г. се ръководеше от петчленния УС в състав Иво Тачев (председател), Цветан Остромски, Венцислав Пенчовски, Вихрен Петков и Александра Стайчева, който проведе общо 2 заседания с взети решения относно членството в клуба. Клубът се представляваше пред държавни организации, физически и юридически лица от председателя си, съгласно Устава на сдружението. Деловодството и всички документи на клуба се водеха и съхраняваха от председателя.
През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп), съобразно законите и нормативните разпоредби. От страна на клуба се изпълняваха своевременно всички нормативни и вътрешни изисквания по отношение на организационната работа в рамките на федерацията. Клубът взе активно участие в годишното общо събрание на БФСп. Участието на членове на клуба в различните организирани от БФСп учебни, проучвателни, спасителни и тренировъчни прояви бе на добро равнище.
Следвайки оформилата се в клуба традиция за действия по посока на непрекъснато задълбочаване на формалното и неформалното сътрудничество между пещерните клубове на регионална основа, в началото на годината ПК "Искър" стана съучредител на Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС) с решение на Общото си събрание. Членове на клуба подеха и участваха в работата по някои от инициативите на АСКС.
Съдейки най-вече по увеличената членска маса, може да се направи изводът, че в отчетния период организационното укрепване на клуба продължи. Не трябва да се забравя, че нарастването на числеността, потенциала и възможностите изисква съответно засилване на организираността - на всеки и във всяко отношение!

2. Финансово състояние

ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и други членски вноски. За съжаление засега не могат да бъдат намерени други източници на финансиране. Това определи невъзможността да се изразходват средства за друго, освен за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп и АСКС, групова застраховка “Злополука” и разходи за административно обслужване. Експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от председателя на клуба. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

3. Експедиционна дейност

3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции

През отчетния период клубът проведе 24 (?) експедиционни прояви, от тях: 21(?) със спортно-тренировъчна цел и 3 с проучвателски цели.
Участието във всички тези експедиции в числено изражение е в рамките на 1 - 12 души, като средната численост на участниците е малко над 4 (?) души. Видно е, че в самостоятелната си експедиционна дейност клубът набляга на поддържането на практическите умения, обогатяването на опита в проникванията и опознаването на българските пещери от страна на членовете си.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения

През 2008 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с проучвателски или чисто спортни цели), както следва:
- национални прояви, включени в календара на БФСп: 13 (общо 31 уч.);
- регионални прояви, организирани от АСКС: 2 (общо 3 уч.);
- експедиции, организирани от други клубове и сдружения: 22 (общо 40 уч.);
- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: четиримата спасители в ПК "Искър" участваха редовно в мероприятията на АСО (пролетен и есенен тренировъчен сбор).

Участието на отделни членове на клуба в прояви на други сдружения засега е преобладаващата експедиционна дейност на ПК "Искър", като най-многобройни са участията в националните експедиции от календара на БФСп и в експедициите на неформалното сдружение МОЕРПА.

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница през 2008 г.:
- Трима членове на "Искър" (Ц. Остромски, Г. Стайчев, Г. Георгиев) участваха в украинско-турско-българска експедиция в масива Аладаглар (Турция) по проекта "Кота -2700" на УСА.
- Четирима членове на клуба (Д. Паунов, Г. Леков, Д. Димитров, И. Тачев) участваха във II Балкански сбор на пещерняците в Кокиногия, Сев. Гърция, организиран от FHS и BSU.
- Г. Стайчев участва в едноседмичен международен семинар по пещерно спасяване в Сърбия.

Като цяло може да се счита, че експедиционната дейност на ПК “Искър” през отчетния период беше достатъчно интензивна и разнообразна, като в някои направления дори има възходяща тенденция. Това се дължи на активността на някои от по-скорошните членове и увеличената численост на клуба като цяло и, не на последно място, на изградената вече традиция да се организират експедиционни прояви съвместно с други пещерни клубове и сдружения. Не можем да подминем заслугите към организирането на експедиционната дейност на клуба на някои от най-дейните му членове, като Г. Стайчев, Ц. Остромски, А. Стайчева, В. Петков и др. Налице е траен интерес към експедиции за проучване и документиране на пещери в България и в чужбина сред част от членовете на клуба, като в тази дейност се включиха и някои от по-новите членове. Имайки предвид обаче увеличаващата се численост на членовете на клуба, в много от аспектите на дейността има какво още да се желае. Самостоятелна проучвателна дейност ПК "Искър" вече почти няма. И през 2008 г. проучванията, провеждани от “Искър” в някои карстови райони през предишни години, не бяха продължени. Така постоянната първостепенна задача за продължаване на клубните проучвателни експедиции остана неизпълнена. Необходимо е през настоящата година самостоятелната проучвателна дейност на ПК "Искър" в българските пещери и пропасти да бъде изправена на крака! Клубът вече разполага с достатъчен потенциал за организиране дори на проучвателна експедиция от национален мащаб!

(Експедиционният дневник с участията на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви през 2008 г. е публикуван отделно в сайта на клуба.)

4. Учебна дейност

ПК “Искър” ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които отнемат много голяма част от ресурсите и времето на клуба. Така бе и през 2008 г. Курсът се проведе в периода март-юни съгласно съответните правилници на БФСп и обем от 17 лекционни и 15 практически занятия, съобразно препоръките в правилниците на БФСп, като бе успешно приключен в предвидения срок. В рамките на курса бяха осъществени учебни прониквания в Темната дупка и Ръжишката пещера (г. Лакатник), Духлата, пещери и пропасти край с. Карлуково, Моровица, Водопада и Бонинската (с. Крушуна), Темната дупка (с. Беренде извор), Панчови грамади и Яворец (с. Зверино), както и учебно картиране в две малки пещери край г. Лакатник. Практическият изпит и теоретичният тест бяха проведени съвместно със СпК "Прилеп 1962" край с. Карлуково, като изпитващите инструктори бяха от ПК "Кейвинг" и ПКСУ "София". Така през годината целия цикъл на обучение преминаха общо 10 курсисти и 8 от тях завоюваха званието “Пещерняк” след успешно издържани теоретичен и практически изпити. С провеждането на курса и отделните занятия се ангажираха Д. Кожухаров, В. Пенчовски, Г. Стайчев, Ц. Остромски, А. Стайчева, В. Петков и И. Тачев, като в много случаи практическото обучение беше подпомагано и от О. Атанасов (ПК "Кейвинг"). От края на м. октомври се провежда курс "Пещерняк" 2008-2009 с 12 (?) курсисти, воден от Г. Стайчев с активната помощ на В. Петков и В. Пенчовски. Тъй като през 2008 г. дейността по обучението на нови пещерняци протичаше на нужното ниво и изпълни основното си предназначение - да захрани клуба със знаещи и можещи пещерняци, можем да я оценим като много добра. Неизменна основна задача на клуба и през настоящата година ще е завършването на вече започнатия курс “Пещерняк”. Предвид нарастналия брой курсисти през последните години, все пак е възможно да се поддържа високото равнище на провежданите от клуба курсове "Пещерняк" благодарение на вече увеличения брой инструктори в ПК "Искър" и възможността за разпределяне на отговорностите по провеждането на курса.

През изминалата година от страна на ПК “Искър” отново имаше участници в организираните от БФСп курсове за педагогически квалификации. Така през 2008 г. още един от членовете на клуба стана инструктор (А. Стайчева), 3 завършиха курса "Техническо усъвършенстване", като 1 от тях така придоби квалификация, равняваща се на стажант-инструктор (А. Иванова), а 1 завърши курса за спасители (Д. Димитров - Морското). Участието в националните курсове през настоящата година може да се оцени като добро. Нарастна броят на пещерняците в ПК “Искър” с по-висока от началната квалификация и задълбочени знания и умения в областта на изследването и документирането на пещери, обучението и спасяването - клубът понастоящем разполага с 3 инструктори, 9 стажант-инструктори и 5 спасители. Надяваме се тази тенденция да продължи, а повишената педагогическа квалификация на членовете на клуба да даде резултат в курса "Пещерняк" и през настоящата година.

5. Научно-практическа дейност

5.1. Документиране на пещери

През 2008 г. членове на клуба участваха като главни картировачи в документирането на общо 15 пещери в България. От тях пещерите, изцяло картирани или прекартирани от членове на "Искър", са 10 (3 в района на Малък чифлик - В. Търново, по 2 в районите на гара Лакатник и Зимевица, по 1 в Стрешерски дял на Врачанския Балкан, с. Бов и с. Превала - Монтана), от които 5 карти и друга документация вече са предадени в ГКП. Тези участия бяха в рамките на експедиции от националния календар на БФСп, на две клубни и една на АСКС. Членове на клуба участваха като главни картировачи в проведените през годината експедиции с такава цел в по-големи пещери: 3-ма в Бачо Киро, 2-ма в Арбанашката пещера, по 1 в Леви Шупли камък (с. Превала), Средната и Модърската пещери (м. Чифлика, вр. Модър). В много от изброените експедиции ПК "Искър" се включи в картирането и с участници. В ГКП към БФСп през годината бяха предадени карти на общо 6 пещери, картирани през същата или предни години (гл. картировачи Ц. Остромски и Иво Тачев). Все още предстои окончателното оформяне и предаване в ГКП към БФСп на изработвана в течение на последните години документация на немалко пещери, което е отговорност на авторите им.
Налице е известен интерес на част от пещерняците в клуба към документирането на пещери, като постигнатите вследствие на това резултати през годината са добри. Това е основа за бъдещи успехи в тази област и през настоящата година.

5.2. Научно-приложни дейности

През 2008 г. М. Павлова взе участие в осемдневна турско-българска биоспелеоложка експедиция в Кастамону, Турция. И. Тачев взе участие в палеоархеологическа експедиция на АИМ-БАН в Източните Родопи, свързана с проучвания и на пещери в района. Надяваме се през настоящата година да се реализира набелязаното участие на още членове на ПК "Искър" в такива палеоархеологически експедиции, което би дало възможност на повече пещерняци да обогатят познанията си в тази област на спелеологията, в която клубът определено вече разполага с човешки потенциал. Би трябвало да се използва всяка възможност ПК "Искър" да се включва, и то с повече участници, в подобни научно-практически прояви.
Клубът не провеждаше самостоятелна чисто научна дейност в никой от аспектите на спелеологията най-вече поради липсата на традиции в това отношение. С такава се занимават професионално само двама от сегашните членове на ПК "Искър". Надяваме се в близко бъдеще да се натрупа още потенциал в това отношение и клубът постепенно да запълни тази празнина в цялостната си дейност.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността

През 2008 г. дейността на ПК "Искър" по излагане пред широката общественост на идеите за изучаването и опазването на пещерите и карстовите райони, както и на останалите цели и задачи на клуба, се заключаваше в отделни медийни изяви: по повод на проведената експедиция в Кристална и Млинки (Украйна) в самия край на 2007 г. (А. Стайчева, А. Иванова, Р. Йотова, "Радио Адреналин" - Инфорадио), след експедицията в Аладаглар (Г. Стайчев, бТВ), както и едно интервю в регионално списание (И. Тачев, Freestyle). Тези изяви не засягаха конкретно цялостната дейност на клуба и не бяха в резултат на клубни инициативи. Така дейността на ПК "Искър" по отношение на работата с традиционните медии може да се оцени като недостатъчно активна. Значително по-активно бе публикуването на новини, снимки, карти, описания и други материали в специализирани Интернет сайтове. Вече се забелязват положителни резултати в популяризирането на пещерното дело и целите му след активното публикуване на снимки във фотографски сайтове и участие във фотоконкурси от страна на Ц. Остромски и други членове на клуба. В началото на годината Интернет сайтът на ПК "Искър" бе преместен в собствен домейн на клуба и дизайнът му бе коренно променен и развит към CMS с цел активизиране на публикуването на материали от страна на повече членове на клуба и спомагане на комуникацията на клуба, както вътрешната, така и с бившите му членове и други пещерняци. Най-активно участие в реализирането на тази промяна имаха Ц. Остромски, Д. Димитров (Морското), В. Ставрев, И. Тачев. Но все още почти изцяло материалите в клубния сайт са дело само на двама от членовете на клуба. Необходимо е в бъдеще в захранването с материали на този най-лесен и евтин начин за пропагандиране на целите и дейността на ПК "Искър" да се включат още членове на клуба. Като цяло е нужно в бъдеще УС и членовете на клуба да бъдат по-активни в пропагандаторската си дейност, включително по проблемите на опазването на пещерите и заобикалящата ги природна среда.

С оглед на всичко изложено до тук може да се направи заключение, че като цяло дейността на ПК “Искър” през 2008 г. беше пълноценна и многостранна, но все още сравнително безлична. Време е клубът да се заеме с организиране на по-сериозни и стойностни в изследователско и спортно отношение самостоятелни експедиционни прояви в страната и чужбина. Налице е вече необходимост от планиране и изпълнение на клубен годишен календар на проявите. Необходимо е в близко бъдеще клубът да наблегне на повишаването на активността на всички свои членове, като не изостава от достигнатото равнище на учебната, проучвателната и спортно-тренировъчната експедиционна дейности, и да продължи да поддържа и повишава квалификацията на членовете си. Заедно с това и през настоящата 2009 г., когато ще отбележи 30-годишния си юбилей, ПК "Искър" трябва да продължи ежегодното привличане и обучаване на нови пещерняци и радетели на спелеологията, както го задължава завоюваното вече име и място в редиците на българското организирано пещерно движение.

Иво Тачев
(София, януари 2009 г.)

Powered by Drupal - Design by artinet