Устройствен правилник на ПК "Искър" (1993-2000 г.)

Устройствен правилник (Устав) на ПК "Искър", изработен през 1993 г. и окончателно приет от общото събрание на клуба на 22.12.1993 г. Изменен от ОС на клуба на 07.03.1996 г. Действал, докато клубът е със статут на секция към БФСп до учредяването на юридическо лице Пещерен клуб "Искър" през 2000 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР"

Раздел I. Цели, задачи и принципи

Чл.1.(1) Пещерният клуб "ИСКЪР"(ПК "ИСКЪР") е доброволно сдружение на граждани и организации - физически и юридически лица - за осъществяване на дейности в областта на пещерното дело и спелеологията.
(2) За постигане на целите и задачите на дейността си ПК "ИСКЪР" сътрудничи с обществени, държавни и частни организации, фирми и други в съответствие с действащото законодателство и настоящия си Устройствен правилник.
(3) ПК "ИСКЪР" може да членува колективно в други организации по условията на предходната алинея.

Чл.2.(1) Основните цели на ПК "ИСКЪР" са изучаването, документирането, опазването и рационалното използване на пещерите, пропастите и другите карстови обекти.

Чл.3.(1) Основните задачи на ПК "ИСКЪР" са: извършване на спортна и научнопроучвателна дейност в областта на спелеологията на любителска и професионална основа; да обучава начинаещи пещерняци; да насърчава и съдейства за повишаването на квалификацията на своите членове; да популяризира карстовите природни забележителности в България и спелеологията като наука и хоби; да формира в общественото съзнание потребност от общуване с живата и неживата природа и стремеж към опазването й; да спомага за пълноценния свободен обмен на информация в специфичната си област в национален и международен план.

Чл.4.(1) За постигане на целите си ПК "ИСКЪР" подготвя и провежда експедиции в пещери, пропасти и други обекти в страната и чужбина; извършва съобразно възможностите си изследвания по поръчка на други организации и фирми.
(2) ПК "ИСКЪР" провежда курсове за подготовка на начинаещи пещерняци.
(3) ПК "ИСКЪР" извършва пропагандна дейност в съответствие със задачите, които си поставя.

Чл.5.(1) В своята дейност ПК "ИСКЪР" се ръководи от следните принципи:
- доброволност на членството;
- колегиалност и единство в действията при осъществяване на общите цели и задачи;
- демократичност при вземането на решения; изборност на ръководството;
- откритост на клубната дейност.

Раздел II. Членство

Чл.6.(1) Членуването в ПК "ИСКЪР" е индивидуално или колективно.
(2) Индивидуален член може да бъде всеки гражданин, навършил 14-годишна възраст, който притежава квалификация на пещерняк, не членува в друг пещерен клуб или група, приема настоящия Устройствен правилник и плаща членски внос.
(3) Колективен член може да бъде всяка организация, която приема настоящия Устройствен правилник, съдейства за постигане на целите на пещерния клуб и плаща членски внос.
(4) Членуването в ПК "ИСКЪР" не засяга юридическата самостоятелност на колективните членове.

Чл.7.(1) Времетраенето на членуването в ПК "ИСКЪР" се определя от желанието на нейните членове.
(2) Желанието за индивидуално членуване или за прекратяване на индивидуално членуване се удостоверява със заявление и личен подпис.
(3) Желанието за колективно членуване или за прекратяване на колективно членуване се удостоверява със заявление, подписано от лицето (лицата), натоварено да представлява съответната организация.
(4) Членуването се счита за прекратено, ако без уважителни причини членският внос не е платен до три месеца след срока, определен за неговото събиране.
(5) Членството се прекратява и в случаите, когато са нарушени условията по чл.6(2) и чл.6(3).

Чл.8.(1) Всички членуващи в ПК "ИСКЪР" лица получават членска карта по определен образец.

Чл.9.(1) Членуващите в ПК "ИСКЪР" лица имат право:
- да участват във всички дейности на пещерния клуб съобразно възможностите и квалификацията си;
- да повишават квалификацията си в областта на пещерното дело със съдействието на ПК "ИСКЪР" посредством курсове и семинари, организирани от други организации;
- да избират и да бъдат избирани в ръководството на ПК "ИСКЪР";
- да ползват екипировка и съоръжения, собственост на пещерния клуб по ред, определен от Общото събрание.

Чл.10.(1) Членуващите в ПК "ИСКЪР" лица поемат следните задължения:
- да работят и съдействат за осъществяване на целите и задачите на клуба;
- да спазват Устройствения правилник и решенията на Общото събрание;
- да опазват пещерите, пропастите и другите природни обекти;
- да спазват установените правила за безопасност при проникване в пещери и пропасти;
- да взимат необходимите мерки за предотвратяване на нещастни случаи по време на прониквания, а в случай на нещастие да съдействат активно при провеждането на спасителни акции.

Чл.11.(1) За груби нарушения на настоящия Устройствен правилник или за деяния, уронващи престижа на ПК "ИСКЪР" или грубо погазващи колегиалната етика, провинилите се лица могат да бъдат изключени от ПК "ИСКЪР" с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от повече от 2/3 от присъстващите членове. Такова решение може да се вземе след изслушване на провинилите се, освен когато последните отсъстват без уважителна причина.

Раздел III. Ръководни органи

Чл.12.(1) Върховен орган на ПК "ИСКЪР" е Общото събрание на всички лица, членуващи в клуба. Решенията му имат задължителен характер за всички членове.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по инициатива на Управителния съвет или по искане на най-малко 1/3 от членовете. Общото събрание се свиква не по-рядко от веднъж на 3 месеца.
(3) Общото събрание се счита за редовно, когато присъстват повече от половината членове.
(4) Общото събрание гласува решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен в случаите, когато реши друго или когато в настоящия Устройствен правилник е указано друго.
(5) По изключение по някои въпроси може да се допусне гласуване с писмен вот. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Чл.13.(1) Общото събрание на ПК "ИСКЪР":
- изслушва и приема отчети на Управителния съвет;
- обсъжда и приема документи и решения за бъдещата дейност на клуба;
- приема, допълва или изменя Устройствения правилник;
- определя и изменя размера на членския внос;
- приема нови членове и прекратява членство;
- избира членовете на Управителния съвет и контролира дейността им.

Чл.14.(1) ПК "ИСКЪР" се ръководи от Управителен съвет в състав: Председател, Спортно-технически ръководител и Ковчежник.
(2) Управителният съвет се избира за срок от една година.

Чл.15.(1) Председателят на ПК "ИСКЪР":
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- председателствува Общото събрание;
- носи отговорност за цялостната дейност на пещерния клуб;
- утвърждава всички изходящи документи на ПК "ИСКЪР";
- представлява ПК "ИСКЪР" пред държавните институции и регулира взаимоотношенията с други обществени организации, институции, фирми и т.н.
(2) Спортно-техническият ръководител на ПК "ИСКЪР":
- организира и носи отговорност за експедиционната дейност на пещерния клуб;
- отговаря за спазването на правилата за безопасност при проникване в пещери и пропасти и при другите експедиционни дейности;
- отговаря за дейностите по обучението на нови пещерняци и повишаването на квалификацията на членовете на клуба.
- утвърждава вътрешните документи, пряко свързани с техническото обезпечаване на експедиционната и учебната дейност.
(3) Ковчежникът на ПК "ИСКЪР":
- отговаря за финансовите и материалните активи и пасиви на пещерния клуб;
- съхранява материалната база и наличните пари на клуба;
- оформя всички документи, отнасящи се до финансовите и материалните взаимоотношения в ПК "ИСКЪР" и между ПК "ИСКЪР" и други организации;
- представлява ПК "ИСКЪР" пред държавните институции и други организации, когато председателят отсъства.

Раздел IV. Материално обезпечаване и финансиране

Чл.16.(1) ПК "ИСКЪР" притежава банкова сметка и имущество, свързано с извършването на присъщите й дейности.
(2) ПК "ИСКЪР" формира приходите си от:
- членски внос;
- дарения от членове на пещерния клуб и от други организации и лица;
- доброволен труд на своите членове;
- финансиране от други организации и институции;
- спонсорство и рекламна дейност;
- дялово участие в търговски дружества и други организации със стопанска цел;
(3) Средствата се изразходват съобразно решенията на Общото събрание.

Чл.17.(1) Колективните членове на ПК "ИСКЪР" запазват пълна автономност по отношение на материалните и финансовите си активи и пасиви.

Чл.18.(1) Членският внос е месечен.
(2) Размерът на членския внос се определя и актуализира от Общото събрание не по-рядко от веднъж годишно.

Чл.19.(1) Пещерният клуб "ИСКЪР" е юридическо лице под горното наименование със седалище град София и се представлява от председателя, а в отсъствието му - от ковчежника или от упълномощено от председателя лице.
(2) ПК "ИСКЪР" има собствен печат и емблема.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Powered by Drupal - Design by artinet