Отчет за дейността на ПК "Искър" за 2000 г.

Дейността на Пещерен клуб "Искър" - София в указания период се развиваше в три направления - организационно укрепване, експедиционна дейност, учебна дейност, популяризаторска дейност и финанси.

1. Организационно укрепване: След оформянето на протокол от Учредително събрание на ПК "Искър" бяха предприети всички предписани от закона процедури за легализирането на сдружението - клубът бе съдебно регистриран като юридическо лице с нестопанска цел на 01.12.2000 г. Последва регистрация на БУЛСТАТ, осигурителен и данъчен номер. Подготвени са документите за кандидатстване за лицензия пред ДАМС съгл. Закона за физическото възпитание и спорта, като е реално да се надяваме, че в края на м. март клубът вече ще е лицензиран. Изработени бяха и приети от ОС графични оригинали на емблема, печат и членска карта на клуба. Числеността на клуба обаче се намали по две причини: 1) нямаше завършили курса пещерняк през годината; и 2) част от формално членуващите в клуба го напуснаха, за да участват в основаването на нов пещерен клуб (ПК "София"). За сметка на това при сегашния членски състав на клуба може да се каже, че намаляха "мъртвите души". Продължи активното членство на пещерния клуб в БФСп, като за пръв път от 13 години насам негов представител бе избран в ръководен орган на федерацията (Иво Тачев в КС на БФСп).

2. Експедиционна дейност: Проведени бяха общо 14 самостоятелни клубни експедиции (едно- и двудневни) с по двама или трима участници в районите Карлуково, х. "Леденика", с. Гинци, с. Гургулят, с. Ропот, м. Стенето, с. Кипилово, х. "Петрохан", г. Лакатник, мах. Нановица, с. Дреново. От тях 9 бяха изцяло с тренировъчна цел, а при другите пет основна цел беше проучването на нови пещери и райони. Основно проучвателната работа на клуба беше насочена към пещерата "Петрохан" (където работата трябва да продължи и през 2001 г.), заедно с участници от други клубове в рамките на спелеообществото "МОЕРПА". Отделно с "МОЕРПА" бяха реализирани 2 експедиции с участие на членове на "Искър" (с. Илинденци и Котленския балкан). Участвахме в няколко сбора: сбор-годишнина на пещерата "Снежанка", Национален пещерен сбор "Крушуна 2000" (4 участници), Национална експедиция "Триград - Мурсалица 2000" (2 участници) и сбор "Хелектит 2000" (с. Карлуково). Тук не се включват проведените няколко прониквания с тренировъчна цел от членове на клуба в рамките на практическите занятия с курса "Пещерняк". Картирани са две нови пещери в рамките на "Триград - Мурсалица 2000", като оформянето и предаването им предстои. Може да се каже, че като брой експедиции 2000 г. беше добра за клуба, макар резултатите от тях да не са такива, каквито ни се иска. Все пак, можем да очакваме резултати от част от тези експедиции и през 2001 г.

3. Учебна дейност: Проведен бе пореден курс "Пещерняк" с първоначално 9 курсисти, който продължи с реално 5 курсисти. Курсът бе воден от Иво Тачев и Юлиян Филипов. За съжаление той се проточи във времето и не бе достатъчно ефективен, най-вече поради недостатъчно активно участие на самите курсисти. В течение на 9 месеца (вместо предвидените 5 м.) бяха проведени 15 теоретични и 18 (!!!) практически занятия. В крайна сметка подготвени за изпит бяха 3 курсисти, като от тях се явиха и издържаха практическия изпит двама. Така по отношение на брой занятия и вложени усилия и време дейността надхвърли очакваното, но в крайна сметка резултатите "куцат".

4. Популяризаторска дейност: Поддържа се интернет-сайтът на клуба http://iskar.search.bg, в който периодично се актуализира информацията за дейността на клуба и други известия, свързани с българската спелеология.

5. Финансово състояние: Единствените приходи на клуба са от членски внос и от вноските на курсистите от курса "Пещерняк". Приход за годината има и от продажба на клубен инвентар на член на клуба. Основните разходи бяха за застраховки и за регистрацията на клуба като юридическо лице. Касовата наличност към момента е около 60 лв. За съжаление, поради несериозно отношение на някои членове на клуба към задължението за редовно плащане на членския внос, отчет на касата все още не може да бъде направен. Имайки предвид новия статут на пещерния клуб и произтичащите от това отговорности, такова отношение за в бъдеще няма да бъде толерирано. Плачевно е положението с материалната база на клуба - такава почти няма поради две причини: 1) непочтено отношение от страна на членове на клуба, разбира се вече бивши; и 2) взетото решение част от специализираната екипировка да се счита за лична, а не колективна. Нужно е най-после да бъде извършена инвентаризация на малкото останало, както и довършване на добавеното през 2000 г. - 6 бр. прониквачни торби.

Като цяло може да се счита, че са изпълнени основните задачи пред клуба през 2000 г., най-вече по отношение на: легитимността на клуба пред обществото и закона, задоволителния брой участия в спелеоложки прояви и положените усилия за обучение на нови пещерняци - дейности, чиито плодове се надяваме да берем и през 2001 г.

януари 2001 г.
Председател на ПК:
/ Иво Тачев /

Powered by Drupal - Design by artinet