УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (1993 г.)

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 22 декември 1993 г., в София се състоя събрание за учредяване на сдружение с идеална цел - пещерен клуб. Присъстват 9 души. Инициативната група, в състав Ивайло Динчев, Юлиян Филипов и Иво Тачев, предложи за председателстващ събранието Иво Тачев, за протоколчик - Ева Филипова и дневен ред на събранието:
1. Учредяване на сдружение с идеална цел - пещерен клуб и приемане на устройствен правилник за дейността му;
2. Избор на ръководни органи на сдружението;
3. Определяне на размера на членския внос.

Предложенията бяха гласувани поотделно и приети с пълно мнозинство.

По точка 1 от дневния ред от инициативната група бе предложено да се учреди сдружение с идеална цел под името Пещерен клуб "Искър".
Предложението бе гласувано и прието с пълно мнозинство.
От инициативната група бе предложен проект за Устройствен правилник на Пещерен клуб "Искър", по който се състояха разисквания.
Направени бяха предложения от Боян Иванов и Светлозар Щирков за корекции и допълнения по устройствения правилник. Предложенията бяха подложени на гласуване и приети с пълно мнозинство. Коригираният Устройствен правилник на ПК "Искър" бе подложен на гласуване и приет с пълно мнозинство.
От инициативната група бе предложено ПК "Искър" да бъде съдебно регистриран като сдружение с идеална цел, като необходимите за това документи да бъдат подготвени от управителния съвет.
Предложението бе подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.

По точка 2 от дневния ред бяха направени предложения от Ивайло Динчев, Иво Тачев и Боян Иванов за членове на управителния съвет на ПК "Искър", както следва: Иво Тачев - за Председател, Мирослав Мирчев - за Спортно-технически ръководител и Юлиян Филипов - за Ковчежник.
Предложението бе подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.

По точка 3 от дневния ред от управителния съвет бе направено предложение за членски внос в размер на 20 лв. месечно, който да бъде събиран и отразяван в специална тетрадка от Ковчежника.
Предложението бе подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Ивайло Динчев .........................................
2. Юлиян Филипов ............................................
3. Иво Тачев .................................................
4. Ева Филипова ............................................
5. Боян Иванов ...............................................
6. Григор Станков ...........................................
7. Велизар Веселинов .....................................
8. Мирослав Мирчев .........................................
9. Светозар Щирков .................................................

Powered by Drupal - Design by artinet