ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПК "ИСКЪР" ПРЕЗ 1995 Г.

През 1995 г. ПК "Искър" продължи дейността си в следните направления:

I. Експедиционна дейност

Проведените експедиции могат да се разпределят в три групи, както следва:

1. Самостоятелни експедиции и проучвания
- район Гинска река - Годеч: 2 еднодневни с общо 5 участници, при което е завършено обхождането на
поречието на р. Гинска от с. Гинци до гр. Годеч, продължена е работата в един обект и е започната в два нови,
привлечено е сдружението МОЕРПА;
- вр. Кутело - Малък Казан: 1 за 6 дни с 3 участници, м. август, при която е приключен 1 обект и са
набелязани за работа 2 нови;
- с. Искрец - 1 еднодневна с 2 участници, при която бе продължено картирането на голямата кухина в
мина "Отечество".

2. Експедиции в рамките на курса "Пещерняк"
- Темната дупка, гара Лакатник: 2 еднодневни с общо 6 курсисти и 4 членове на клуба;
- Духлата: 1 еднодневна с 2 курсисти и 2 членове на клуба;
- Г.Т.: 1 двудневна с 2 курсисти и 2 членове на клуба, съвместно с МОЕРПА.

3. Участие в експедиции съвместно с МОЕРПА
- Шаралийска пещера и района на с. Илинденци: 4 дву и тридневни с общо 5 участници;
- Дрангалешка дупка, с. Мугла: 2 тридневни с по 1 участник;
- с. Бучин проход ("ПГТ"): 1 еднодневна с 4 участници;
- мах. Нановица - 4 тридневни с общо 7 участници (1 на пропастна пещера Нановица и 3 - на пропастна
пещера Ясенски облик);
- Гинска река - 3 еднодневни с общо 4 участници;
- с. Крушуна - 1 тридневна с 2 участници с тренировъчна цел (прониквания в Деветашката пещера и
Водопада).

Като цяло експедиционната дейност на клуба може да се оцени като задоволителна и отговаряща на планираното на ОС, с
изкл. на непроведената експедиция на Понор планина и липсата на самостоятелни тренировъчни прониквания. Поради
малкия брой курсисти в занятията на курса "Пещерняк" и съкратения период на провеждането му, учебните прониквания
бяха по-малко от предвиденото. Така експедиционната дейност бе с изключително проучвателна насоченост, но, за
съжаление, резултатите от самостоятелните ни експедиции по обективни причини са под очакванията ни, независимо от
положените значителни усилия. Не може да се подмине фактът, че в сравнение с успешната 1994 г. експедиционната ни
дейност като цяло бе по-слаба, а и броят на участващите в експедициите не се увеличи. Причините за отстъплението в
сравнение с предната година са едновременно в заетостта на много от членовете на клуба ни и понякога в леността на
някои от нас. Определено силно се отрази на дейността ни отсъствието след м. февруари на един от най-активните
пещерняци - Юлиян Филипов.

II. Учебна дейност

1. Проведен бе курс "Пещерняк", успешно завършен от 2 курсисти, единият от които е понастоящем активен член
на клуба. Успешното провеждане на курса, макар и с малък брой курсисти, нарежда клуба ни сред малкото пещерни
клубове от цялата страна, които редовно обучават начинаещи пещерняци.
2. Подготвен и представен бе отбор за Нац. Технически преглед в гр. Плевен, но по редица причини той не можа
да вземе участие в самото състезание. Все пак клубът ни се нареди сред 12-те пещерни клуба от цяла България, успели
да представят свои отбори.
3. Участие в националните курсове на БФС за подготовка на спелеолози с 1 участник, успешно завършил курса за
инструктори (Иво Тачев).

Като цяло в направлението "учебна дейност" може да се каже, че клубът е изпълнил 100% набелязаните си цели, като е
доказал способността си да обучава пещерняци и да участва с отбор в състезание с водещите клубове от страната. В
същото време не трябва да подминаваме факта, че подготовката още не е на желаното равнище. Затова можем да оценим
дейността си по това направление като добра, а през настоящата година трябва да отговорим на повишените изисквания
към знанията и уменията на обучените пещерняци и на увеличения обем учебен материал, препоръчван в нововъведените от
БФС програми за обучение.

III. Друга дейност

1. Картиране: няма предадени карти, заделен само 1 ден за картиране. По този показател оценката за дейността
ни трудно може да се приближи дори до задоволителна, и то само благодарение на участието ни в една-две експедиции на
МОЕРПА за картиране (Г.Т., Нановица, Дрангалешка дупка).
2. Участие в други експедиции и състезания: няма, с изкл. на 1 участик в Нац. сбор на спасителите (Никола
Кавалджиев). Тук отстъплението в сравнение с предишни години е очевидно, а причините за това са същите като
посочените в раздела за експедиционната дейност.
3. Организационна дейност: увеличена бе числеността на клуба ( от 8 на 9 редовни членове на клуба). Макар и
с малко, по този показател от насоките за дейността ни, приети на миналогодишното ОС, имаме изпълнение.

IV. Финанси и материална база

1. Финанси: отразени в отчета на касата на клуба. Успешните резултати по този показател се дължат най-вече
на постъпилите през отчетния период средства от БФС благодарение на успешната ни дейност през 1994 г.

2. Каса: не е прехвърлена на ковчежника поради ненавременно издължаване на членския внос от страна на
повечето от членовете на клуба; касата се води все още от председателя на клуба, като касовата документация се води
образцово.

3. Екипировка и съоръжения:
- завърши обновяването на въжетата, което безспорно води до по-голяма безопасност при
осъществяването на нашите прояви;
- направена е инвентаризация на имуществото на клуба;
- досегашните членове на клуба в общи линии са решили най-острите проблеми с личната си екипировка;
- не са изпълнени набелязаните мерки з решаване на проблема с осветленията за курсистите в курса
"Пещерняк";
- организирано е ушиването на прониквачни торби, но те все още не са готови.

Имайки предвид малката численост и крайно недостатъчните финансови средства, можем да оценим дейността на ПК "Искър"
по всички изброени направления като: задоволителна за малък и беден клуб като нашия, относително добра спрямо
общото равнище на дейността на клубовете от страната и техните човешки и финансови ресурси, и недостатъчна от гледна
точка на традициите и стремежите на клуба ни.

Председател:
/ Иво Тачев /

Powered by Drupal - Design by artinet