Протокол 1/1995 г. на ОС на ПК "Искър"

ПК "ИСКЪР"
ПРОТОКОЛ 1/1995 Г.

Днес, 08.02.1995 г., се проведе общо събрание на пещерния клуб. Присъстват петима членове на клуба. Събранието е редовно.

От председателя бе предложен следният дневен ред:
1. Уточняване на членския състав на клуба;
2. Отчет за дейността на ПК "Искър" през 1994 г.;
3. Отчет на касата на клуба;
4. Обсъждане на насоки за дейността на пещерния клуб през 1995 г.;
5. Приемане на план за изразходване на фин. средства през 1995 г.;
5. Избор на ново ръководство на клуба.

Предложеният дневен ред бе гласуван и приет с пълно мнозинство.

По т.1 от дневния ред въз основа на плащания членски внос и декларираното желание/нежелание за активно членство в ПК "Искър" бе актуализиран членския състав на клуба, както следва:
1. Иво Тачев
2. Ева Филипова
3. Юлиян Филипов
4. Емилия Динчева
5. Мария Цонева
6. Венцислав Пенчовски
7. Никола Кавалджиев

По т.2 от дневния ред отчет за дейността на пещерния клуб и неговото ръководство бе изнесен от председателя Иво Тачев (приложен отделно). Отчетът бе гласуван и приет с пълно мнозинство.

По т.3 от дневния ред отчет за състоянието и наличността в клубната каса направи Иво Тачев - временно изпълняващ функцията на касиер.
Отчетено бе стриктното водене на приходите и разходите в клубната каса, както и наличността в нея към датата на събранието, възлизаща на 24 лв. Упоменати бяха очакваните до края на м. март сигурни приходи. Отчетът на касата бе гласуван и приет с пълно мнозинство.

По т.4 от дневния ред след разискване и гласуване с пълно мнозинство бяха приети следните насоки за дейността на ПК "Искър" през 1995 г.:
1) Самостоятелна експедиционна дейност - продължаване на работата в районите мах. Скривена - гр. Годеч, мах. Нановица, вр.Кутело - Пирин (летен лагер 1 седмица, м. август), Понор планина;
2) Продължаване на експедиционна дейност съвместно с други клубове и участие в експедиции на БФС;
3) Учебно-тренировъчна дейност - провеждане на курс "Пещерняк", участие в курсовете на БФС, участие в годишните национални технически прегледи на БФС, провеждане на тренировъчни прониквания в няколко от големите пропасти в България;
4) Организационни - нарастване на членския състав на клуба, активно участие в организационния живот на БФС.

По т.5 от дневния ред след разискване и гласуване с пълно мнозинство бяха приети следните решения:
1) В срок до 15.04.1995 г. да се извърши предаване на клубната каса на новоизбрания ковчежник (отговорник Иво Тачев);
2) В срок до 31.03.1995 г. да се направи инвентаризация на материалната база на клуба;
Във връзка с това решение бе гласувана и избрана с пълно мнозинство комисия за инвентаризация в състав: Иво Тачев, Юлиян Филипов, Ева Филипова;
3) Таксата за курса "Пещерняк" за 1995 г. да е в размер на 400 лв., а членският внос да остане 20 лв. месечно;
4) До 50% от касовата наличност към 31.03.1995 г. да бъде заделена за подпомагане на евентуалните участници в платените курсове на БФС през 1995 г.;
5) Наличните финансови средства, с изкл. на гореспоменатите, да се използват за закупуване и ремонт на специализирана екипировка; при неизползване на гореспоменатите 50% по предназначение до 01.09.1995 г., същите могат да се използват за закупуване и ремонт на специализирана екипировка.

По т.6 от дневния ред бяха направени следните предложения за състав на управителния съвет на ПК "Искър":
1) За председател - Иво Тачев;
2) за спортно-технически ръководител - Никола Кавалджиев;
3) за ковчежник - Ева Филипова.

Предложенията бяха подложени на гласуване и приети с пълно мнозинство.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколчик:
/Ева Филипова/
Председател:
/Иво Тачев/

Powered by Drupal - Design by artinet