Протокол 1/1996 г. на ОС на ПК "Искър"

ПК "ИСКЪР"
ПРОТОКОЛ №1/1995 Г.

Днес, 07.03.1996 г., се проведе общо събрание на пещерния клуб. Присъстват седем членове на клуба. Събранието е редовно.

От председателя бе предложен следният дневен ред:
1. Утвърждаване на членския състав на клуба;
2. Отчет за дейността на ПК "Искър" през 1995 г.;
3. Отчет на касата на клуба за периода 02.1995 г.-02.1996 г. вкл.;
4. Приемане на план за дейността на пещерния клуб през 1996 г.;
5. Предложение за промяна на размера на членския внос и на таксата за курса "Пещерняк";
6. Приемане на план за изразходване на фин. средства през 1996 г.;
7. Предложение за промяна на Устройствения правилник на ПК "Искър";
8. Избор на ново ръководство на клуба;
9. Разглеждане на материалите за ОС на БФС - март 1996 г. и оформяне на становище на клуба по всички въпроси, които ще бъдат обсъждани на него; избор на представител на ПК "Искър" за ОС на БФС.

Предложеният дневен ред бе гласуван и приет с пълно мнозинство.

По т.1 от дневния ред въз основа на плащания членски внос и декларираното желание/нежелание за активно членство в ПК "Искър" бе актуализиран членския състав на клуба, както следва:
1. Иво Тачев
2. Ева Филипова
3. Юлиян Филипов
4. Емилия Динчева
5. Златина Костадинова
6. Венцислав Пенчовски
7. Никола Кавалджиев
8. Райна Кавалджиева
9. Ценко Недялков

По т.2 от дневния ред отчет за дейността на пещерния клуб и неговото ръководство бе изнесен от председателя Иво Тачев (приложен отделно). Отчетът бе гласуван и приет с пълно мнозинство.

По т.3 от дневния ред отчет за състоянието и наличността в клубната каса направи Иво Тачев - временно изпълняващ функцията на касиер.
Отчетено бе стриктното водене на приходите и разходите в клубната каса, както и наличността в нея към датата на събранието, възлизаща на 6220 лв. Отчетът на касата (приложен отделно) бе гласуван и приет с пълно мнозинство.

По т.4 от дневния ред след разискване и гласуване с пълно мнозинство бе приет план за дейността на ПК "Искър" през 1996 г., приложен отделно.

По т.5 от дневния ред бяха направени следните предложения:
- членският внос да се увеличи на 30 лв. на месец от м. април 1996 г. (Н. Кавалджиев);
- таксата за курс "Пещерняк" да е 500 лв.
Предложенията бяха гласувани поотделно и приети съответно с 6 гласа "за" и един "против" и с пълно мнозинство.

По т.6 от дневния ред след разискване и гласуване с пълно мнозинство бе приет план за изразходване на финансовите средства за 1996 г. (приложен отделно).

По т.7 от дневния ред от УС на клуба бе направено предложение за отмяна на чл. 14, т. б) от Устройствения правилник на ПК "Искър" поради непригодността на съответното изискване към малкия членски състав на клуба. Предложението бе подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.

По т.8 от дневния ред бяха направени следните предложения за състав на управителния съвет на ПК "Искър":
1) За председател - Иво Тачев;
2) за спортно-технически ръководител - Венцислав Пенчовски;
3) за ковчежник - Ева Филипова.

Предложенията бяха подложени на гласуване поотделно и приети с пълно мнозинство.

По т.9 от дневния ред бяха разгледани проектите за отчетен доклад на УС на БФС и календарен план на БФС за 1996 г. и подписката на ПК "Академик" - София и бяха приети следните становища:
- одобрява се отчета и изводите, направени в него, с несъгласие само с направения извод относно ползата от състезания по пещерно-приложни дисциплини;
- представителят на ПК "Искър" да обърне особено внимание върху отчета за изпълнението на бюджета на БФС за 1995 г. и при явно неизпълнение в разходната му част да гласува против приемането му;
- не се приемат изложените аргументи в подписката; при поставяне на въпроса за промяна на мястото на Нац. пещерен сбор представителят на клуба да гласува по негово усмотрение.
След гласуване поотделно тези становища бяха приети съотв. с пълно мнозинство и с 6 гласа "за" и 1 "против".

За представител на ПК "Искър" на ОС на БФС бе предложен председателя Иво Тачев. Предложението бе гласувано и прието с пълно мнозинство.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколчик:
/Ева Филипова/

Председател:
/Иво Тачев/

Powered by Drupal - Design by artinet