Учебната дейност в ПК "Искър"

Учебната дейност в ПК "Искър"


Иво ТачевПрез цялата досегашна история на ПК "Искър" обучението на пещерняци заема челно място в приоритетите на клуба, който е с ясно съзнание, че това е основният източник за захранване на клуба с достатъчно по брой и квалификация кадри с оглед на поставените амбициозни задачи.


Още със създаването си през 1979 г. "Искър" (тогава група по пещерно дело) започва курс за обучение на пещерняци. С него за първи път в обучението на пещерняци в България се въвежда новата техника на единичното въже. В течение на 80-те години на XX век клубните курсове "Пещерняк НРБ" се провеждат ежегодно, като броят на участващите и завършили успешно курсисти неизменно е сравнително голям и допринася за нарастване на числеността на клуба и разрастване на дейността му. Успоредно с това членове на клуба ежегодно завършват националните курсове за обучение на БФПД и клубът бързо набира достатъчен брой инструкторски кадри. До края на 80-те години ПК "Искър" разполага с по 2-3 действащи инструктори и достатъчен брой стажант-инструктори, активно участващи в провеждането на курсовете "Пещерняк НРБ". Резултатите не закъсняват - клубът участва в провежданите зонови и национални технически прегледи, в които завоюва първото място през 1982 и 1983 г.


След промените в обществения живот през 1989 г. вследствие на отлива на членове и отслабналия интерес към обучението в националните курсове ПК "Искър" остава без активни инструктори. Появява се пауза в дотогавашното редовно и пълноценно провеждане на курс "Пещерняк" поради общия отлив на желаещи да се занимават с пещерно дело, въпреки усилията на няколкото останали действащи стажант-инструктори. След закриването на пещерния клуб към ТД "Искър" през 1992 г. провеждането на курсове "Пещерняк" се възстановява като единствен начин за оцеляване на клуба, продължил дейността си със статут на секция към БФСп. Курсовете се провеждат в нужния обхват според изискванията на БФСп за обучение на начинаещи пещерняци, макар и водени до 1995 г. от стажант-инструктори. За съжаление, през 90-те години вследствие на общата обществено-икомомическа обстановка в страната трудно се намират желаещи да се захванат с пещерно дело, а още по-малко са тези, които успяват да отделят достатъчно време и средства и
да проявят постоянство в желанието си. Провежданите курсове са малобройни, като занятия се провеждат понякога дори само с един курсист. В отделни периоди след 1997 г. се налага провеждане на теоретични занятия в кафенета поради липсата на помещение за целта. Заради всичко това курсовете се проточват във времето и отнемат почти целия човешки и материален ресурс на клуба в ущърб на експедиционната дейност. Завършват единици, което едва стига за поддържането на числеността и дейността на клуба. Съответно почти няма желаещи и отговарящи на условията за обучение в национални курсове, за да може да се увеличава инструкторският състав в клуба.


След влизането в сила на нова законова уредба за спортната дейност и последвалото учредяване на ПК "Искър" като юридическо лице и лицензирана спортна организация към клуба се присъединяват индивидуални пещерняци и такива от други клубове, което допринася за увеличаването на активния инструкторски състав. С увеличаването на желаещите да се занимават с пещерно дело след началото на XXI век се увеличава и числеността на курсистите в ПК "Искър", както и тяхното постоянство в желанието да станат пещерняци. Вече нарастналият членски състав на клуба в резултат на достатъчния брой завършващи курс "Пещерняк" води и до постоянен брой членове на "Искър", обучаващи се в националните курсове. Постепенно в последните години клубът се захранва със задоволителен брой нови инструкторски кадри, по който показател достига нивото от 80-те години на отминалия век. Всичко това води до дълго чакания резултат - през 2009 г. ПК "Искър" отново е на първо място във възстановения от същата година национален технически преглед, макар и проведен при минимален брой участващи отбори.


Членове на ПК "Искър" вземат участие и в дейността по обучението на национално ниво в системата на БФСп. През 90-те години в рамките на курса за инструктори Иво Тачев участва в съставянето на програмите и изискванията за обучение на пещерняци на различни нива, които в голямата си част действат и сега. През 2009 г. Георги Стайчев взема участие като инструктор в националния курс за техническо усъвършенстване.


Водещи инструктори на курсовете "Пещерняк НРБ" (по-късно "Пещерняк") в ПК "Искър" през годините са: Петко Недков, Иван Рашков - Жан, Веселин Каймакчиев (до 1984 г.), Иван Паричков (до 1990 г.), Иво Тачев (до 2005 г.), Цветан Остромски (2006 г.) и Георги Стайчев (след 2006 г.).
Справка за проведените курсове за пещерняци в ПК "Искър":


1980 г.: завършили 13 души


1981 г.: завършили 10 души + "Млад пещерняк" - 12 души


1982 г.: завършили 9 души + "Млад пещерняк" - 6 души


1983 г.: завършили 14 души + "Млад пещерняк" - 11 души


1984 г.: завършили 9 души + "Млад пещерняк" - 10 души


1985 г.: завършили 12 души


1986 г.: брой курсисти 13, завършили 10 души


1987 г.: (няма данни)


1988 г.: завършили 6 души


1989 г.: завършили 4 души


1992 г.: брой курсисти 5, курсът не е завършен


1993 г.: брой курсисти 18, проведени занятия: теория 12/практика 10 (картиране 1, проникване 3), завършили 6 души


1994 г.: брой курсисти 5, проведени занятия: теория 9/практика 11 (картиране 1, проникване 5), завършили 6 души


1995 г.: брой курсисти 8, проведени занятия: теория 8/практика 12 (картиране 1, проникване 4), завършили 2 души


1996 г.: брой курсисти 7, проведени занятия: теория 8/практика 9 (картиране 1, проникване 2), курсът не е завършен


1997 г.: брой курсисти 7, проведени занятия: теория 14/практика 7 (картиране 2, проникване 3), курсът не е завършен


1998 г.: брой курсисти 8, проведени занятия: теория 19/практика 17 (картиране 1, проникване 5), завършили 3-ма (1999)


1999 г.: брой курсисти 10, проведени занятия: теория 16/практика 12 (картиране 1, проникване 5), завършили 2 души


2000 г.: брой курсисти 9, проведени занятия: теория 15/практика 16 (картиране 1, проникване 6), завършили 2 души


2001 г.: брой курсисти 8, проведени занятия: теория 17/практика 20 (картиране 1, проникване 4), завършили 5 души


2002 г.: брой курсисти 10, проведени занятия: теория 15/практика 21 (картиране 0, проникване 6), завършили 3 души; *)част от теоретичните занятия се провеждат с курс 2003 г.


2003 г.: брой курсисти 8, проведени занятия: теория 14/практика 17 (картиране 1, проникване 4), завършили 3 души


2004 г.: брой курсисти 14, проведени занятия: теория 7/практика 8 (картиране 0, проникване 3), завършили 3 души


2005 г.: брой курсисти 22, проведени занятия: теория 16/практика 16 (картиране 1, проникване 8), завършили 6 души


2006 г.: брой курсисти 15, проведени занятия: теория 15/практика 16 (картиране 1, проникване 7), завършили 9 души (3-ма с изпит през 2007 г.)


2007 г.: брой курсисти 14, проведени занятия: теория 15/практика 14 (картиране 1, проникване 4), завършили 6 души


2008 г.: брой курсисти 10, проведени занятия: теория 17/практика 15 (картиране 1, проникване 7), завършили 9 души


2009 г.: брой курсисти 13, проведени занятия: теория 23/практика 24 (картиране 2, проникване 9), завършили 7 души
(Материалът е подготвен за юбилеен сборник по случай 30 г. от създаването на ПК "Искър")

Powered by Drupal - Design by artinet