ПК "Искър" и БФПД/БФСп

ПК "Искър" и БФПД/БФСп
Иво Тачев


Още от създаването си през 1979 г. към тогавашното туристическо д-во "Искър" клубът членува в Българската федерация по пещерно дело (БФПД). Това е предопределено от цялостното държавно и обществено устройство в страната, при което пещерното дело спада към туристическите спортове, осъществяващи се в рамките на туристически дружества и обединени в собствени федерации - всичко това като поделения на казионната организация БТС. Нещо повече, за легитимирането на един пещерен клуб, освен създаването му към туристическо д-во, беше нужна и благословията на БФПД. Разбира се, до голяма степен дейността на пещерните клубове беше дирижирана "отгоре", в съответствие с партийните повели. Не бяха рядкост нарежданите от високо място всевъзможни мероприятия, инициативи, почини и пр. дейности, често странични и не винаги желани от пещерняците. Но най-силното средство за управление и следене на функционирането на клубовете беше пълната им зависимост от централизираното разпределяне на материалната база, жизнено необходима за дейността им.


Не е учудващо при това положение, че членовете на ПК "Искър" през 80-те години очакват от федерацията най-вече финансиране и материални подаяния и полученото количеството такива силно влияе на желанието им за участие в нейната работа. Но участието в градски и републикански експедиции и сборове, технически прегледи, национални курсове за обучение на кадри и сборове и акции на АСО винаги е било желано от пещерняците от "Искър". Това е формата, под която най-вече клубът осъществява до 1989 г. включването си в дейностите на национално и регионално ниво, провеждани от БФПД. Няколко от членовете на клуба редовно участват в републиканските експедиции с проучвателна цел, а през първата половина на 80-те членове на клуба са включени и в национални експедиции с проучвателна цел извън страната (Тененгебирге, Австрия). Пещерняци от "Искър" ежегодно повишават квалификацията си в националните курсове, а в клуба винаги е имало активно действащи спасители в пещери. Редовно се предоставят на БФПД исканите отчети за дейността на ПК "Искър". Член на клуба (Иван Паричков) участва в работата на комисия по провеждане на технически прегледи.


Но от средата на 80-те клубът е достатъчно кадрово и материално укрепнал, като
чрез редовното си участие с договор в археологически разкопки е станал до голяма степен финансово независим, а в същото време материалните и финансови дотации през БФПД намаляват, а относително се увеличават тези през ГС на БТС и туристическото дружество. Предпочитани общи прояви стават организираните от градската секция по пещерно дело. Ето защо се появява период, в който клубът практически не участва в организационния и експедиционния живот на БФПД. Нещата се засилват след 1987 г., когато след клубната експедиция във Франция трима от участниците не се завръщат в България - нещо, което по тогавашните закони беше престъпление. ПК "Искър" от водещ и прогресиращ клуб се превръща в "черна овца" за quot;началниците", а секналото материално подпомагане допълнително отблъсква от БФПД останалите в клуба пещерняци.


Веднага след настъпилите промени през 1989 г. БФПД също заявява намерение за промяна. В този момент ПК "Искър" е малко пооредял откъм активни членове, поизчерпал собствените си финансови средства, а финансиране и материална база почти не идват и вече се очертава, че в това отношение бъдещето няма да е розово. Освен това клубът е отворен за сътрудничество с колегите си от другите клубове след периода на относителна самоизолация, а развитието на скоро създаденото като замяна на градската секция Сдружение на софийските спелеолози (ССС) не успява да запълни тази празнина. Ето защо ПК "Искър" откликва на изпратеното запитване от БФПД със своите желания за бъдещата федерация на българските пещерняци и започва да следи промените в БФПД (изпратеното писмо с предложения може да се види в клубния сайтwww.iskar-speleo.org, раздел "Архивите припомнят").


След закриването на пещерния клуб към ТД "Искър" в началото на 1992 г. желанието на останалите в клуба пещерняци предопределя възстановяването на членството на ПК "Искър" във федерацията (вече наречена БФСп) като единствен начин за легитимиране на клуба. От този момент до сега клубът членува без прекъсване в БФСп и участва в общите събрания на федерацията. Редовно е участието на членове на клуба в националните експедиции, сборове и технически прегледи. Членове на клуба участват в комисии към БФСп - комисия по информационната дейност и комисия по координиране на експедиционната дейност. Особено активно е участието в последната, зад чието име в средата на 90-те стои всъщност неформалното сдружение МОЕРПА, в което "Искър" е деен участник. В края на 90-те член на клуба (Иво Тачев) е член на контролния орган (КС) на федерацията.


Активното членство в БФСп продължава и след влизането в сила на новите законови изисквания за спортните организации и преобразуването на ПК "Искър" и БФСп в такива. През 2009 г. от клуба са формулирани и предложени наложителни с оглед на сегашния статут и действителност изменения в Устава на БФСп, които са приети с почти пълно мнозинство от общото събрание на клубовете. ПК "Искър" включи честването на 30-годишнината си в националния календар на БФСп, за да организира и сподели радостното тържество с всички клубове във федерацията.


През годините в историята на клуба негов член на ръководна изборна длъжност във федерацията е бил Петко Недков.


(Материалът е подготвен за юбилеен сборник по случай 30 г. от създаването на ПК "Искър")

Powered by Drupal - Design by artinet