Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” за 2009 г.

Настоящият отчет обхваща само частта от отчетния период през 2009 г., тъй като отчет за дейността през 2008 г. вече е изготвен и публикуван в уеб сайта на клуба.

1. Организационно състояние

През 2009 г. ПК “Искър” провеждаше дейността си с численост на членовете от 39 до 45 души, като към м. декември членската маса наброява 44. През периода отпаднаха 2 членове и бяха приети 7 нови. Клубът увеличи членската си маса от присъединили се към него нови пещерняци, завършили курс "Пещерняк" в ПК "Искър" през текущата година. В резултат понастоящем числеността на клуба е най-голямата в цялата му история от основаването му през 1979 г. към бившето ТД "Искър" до сега. Провеждат се ежеседмични оперативни сбирки за текущо координиране на дейността, на които присъстват част от членовете, съобразно възможностите и желанието си. Стремежът неизменно е всички членове на клуба да участват активно в работата му, включително с ежеседмичното си присъствие на сбирките. От м. септември е осигурено подходящо помещение за тази цел (благодарение на В. Петков) и считаме, че това спомага за по-активно и по-многобройно присъствие на ежеседмичните сбирки и по-голямата им ефективност.
Дейността на ПК “Искър” през 2009 г. се ръководеше от петчленния УС в състав Иво Тачев (председател), Цветан Остромски, Венцислав Пенчовски, Вихрен Петков и Александра Стайчева, който проведе общо 5 заседания с взети решения относно членството в клуба, членския внос, членството на клуба в БФСп и АСКС, предложения към ОС на БФСп и организиране на честване, включено в националния календар. Поради важността на разискваните теми две от тези заседания бяха открити със съвещателно участие на по-голямата част от членовете на клуба. Започнато бе съставяне на вътрешен нормативен правилник за провеждане и безопасност на експедиционни прояви, чието завършване и приемане остава задача за следващия състав на УС.
През периода клубът се представляваше пред държавни организации, физически и юридически лица от председателя си, съгласно Устава на сдружението. Деловодството и всички документи на клуба се водеха и съхраняваха от председателя. В лицето на председателя си ПК "Искър" отново взе участие в ежегодното съвещание на председателите на клубовете в БФСп.
През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп), съобразно законите и нормативните разпоредби. От страна на клуба се изпълняваха своевременно всички нормативни и вътрешни изисквания по отношение на организационната работа в рамките на федерацията. Клубът взе активно участие в годишното общо събрание на БФСп, като формулира и предложи важни промени в устава на тази организация и те бяха приети. Участието на членове на клуба в различните организирани от БФСп учебни, проучвателни, спасителни и тренировъчни прояви бе на добро равнище.
Продължи участието на ПК "Искър" в Асоциацията на спелеоклубовете в София (АСКС), като членове на клуба подеха и активно участваха в работата по някои от инициативите на АСКС.
През изминалата година ПК "Искър" за първи път организира проява от националния календар на БФСп - честването на 30-годишния юбилей на клуба в НПД край с. Карлуково. Тази проява се оказа от изключително значение за самия клуб, тъй като тя за първи път в такъв мащаб събра заедно бивши и настоящи членове на клуба от различни поколения, а същевременно в дейностите по организирането най-активно се включиха някои от по-новите членове.
Съдейки по увеличената членска маса и успешно реализираните инициативи на национално равнище, може да се направи изводът, че в отчетния период организационното укрепване на клуба продължи и отбелязва преминаването на ПК "Искър" от етап на възстановяване към етап на устойчиво развитие. Но не трябва да се забравя, че нарастването на числеността, потенциала и възможностите предполага съответно отстояване и издигане в близко бъдеще на достигнатото ниво на дейността на клуба в организационен план.

2. Финансово състояние

ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и други членски вноски. За съжаление засега не могат да бъдат намерени други източници на финансиране. Това определи невъзможността да се изразходват средства за друго, освен за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп и АСКС, групова застраховка “Злополука” и разходи за хостинг услуги и административно обслужване. Експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от председателя на клуба. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.
Предварителен финасов отчет за 2009 г. е съставен отделно. Окончателният финансов отчет ще е наличен след счетоводното приключване на годината в рамките на определения за това законов срок.

3. Експедиционна дейност

3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции

През 2009 г. клубът проведе общо 34 експедиционни прояви, от тях: 24 със спортно-тренировъчна цел, 4 с проучвателски цели и 6 обхода на карстови райони.
Участието във всички тези експедиции в числено изражение бе в рамките на 1 - 11 души, като средната численост на участниците в проява бе ок. 5 души. Видно е, че в самостоятелната си експедиционна дейност клубът набляга на поддържането на практическите умения, обогатяването на опита в проникванията и опознаването на българските пещери от страна на членовете си.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения

През 2009 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с проучвателски или чисто спортно-тренировъчни цели), както следва:
- прояви, включени в националния календар на БФСп: 10 (общо 25 уч.);
- регионални прояви, организирани от АСКС: 3 (общо 18 уч.);
- експедиции, организирани с/от други клубове и сдружения: 16 (общо 29 уч.);
- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: петимата спасители в ПК "Искър" участваха в прояви на АСО (2 учебни сбора).

Участието на отделни членове на клуба в прояви на други сдружения към момента отстъпва с малко на самостоятелната експедиционна дейност на ПК "Искър", като повече на брой са участията в националните експедиции от календара на БФСп и в експедициите на неформалното сдружение МОЕРПА.

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница през 2009 г.:

- Трима членове на "Искър" (Ц. Остромски, А. Стайчева, П. Цалов) участваха в организирана от ПКСУ "София" експедиция в пещерата Вандима (Словения) със спортно-тренировъчна цел;
- Двама членове на клуба (Ц. Остромски, Г. Стайчев) участваха в организираната от ПКСУ "София" втора за годината национална експедиция в пещерата Мая Арапит (Албания) с проучвателни цели.

Като цяло може да се счита, че експедиционната дейност на ПК “Искър” през отчетния период беше достатъчно интензивна и разнообразна, като в някои направления дори има възходяща тенденция. Това се дължи на активността на някои от по-скорошните членове и увеличената численост на клуба като цяло и, не на последно място, на изградената вече традиция да се организират експедиционни прояви съвместно с други пещерни клубове и сдружения. Не можем да подминем заслугите към организирането на експедиционната дейност на клуба на някои от най-дейните му членове, като Г. Стайчев, Ц. Остромски, В. Петков, Я. Стоянов и др. Налице е известен интерес към експедиции за проучване и документиране на пещери в България и в чужбина сред част от членовете на клуба, но по разни причини през тази година от членове на клуба не е предадена в ГКП нито една карта на пещера. Имайки предвид увеличаващата се численост на членовете на клуба, в много от аспектите на дейността има какво още да се желае. Към самостоятелната проучвателна дейност на ПК "Искър" отново се проявява интерес, но нея все още почти я няма. И през 2009 г. проучванията, провеждани от “Искър” в някои карстови райони през предишни години, не бяха продължени. Така постоянната първостепенна задача за продължаване на клубните проучвателни експедиции в традиционни за клуба райони отново остана практически неизпълнена.
Належащо е през следващите години проучвателната дейност на ПК "Искър" в българските пещери и пропасти да бъде възстановена в подобаваща степен. Клубът вече разполага с достатъчен потенциал за организиране на проучвателни експедиции от национален мащаб. Сериозна първа крачка в тази посока е заявката на клуба за организиране на две експедиции с проучвателни цели в националния календар на БФСп за 2010 г. - самостоятелно и в съдружие с други пещерни клубове.
Експедиционният дневник с участията на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви през 2009 г. ще бъде публикуван в сайта на клуба след края на годината.

4. Учебна дейност

ПК “Искър” ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които отнемат значителна част от ресурсите и времето на клуба. Така бе и през 2009 г. Приключен бе курсът за 2008-2009 г., проведен в периода ноември-април съгласно съответните правилници на БФСп и с обем от 23 лекционни и 24 практически занятия - в значително по-голям обем и обхват от препоръчвания в правилниците на БФСп, като бе успешно приключен в предвидения срок до края на м. април. Практическият изпит и теоретичният тест през 2009 г. бяха проведени в рамките на Градския технически преглед край г. Лакатник. Така през годината 7 курсисти завоюваха званието “Пещерняк” след успешно издържани теоретичен и практически изпити. От октомври т.г. бе започнат пореден курс "Пещерняк" с 12 курсисти. Ръководител на двата курса бе Г. Стайчев, а при провеждането на отделни занятия се ангажираха още Д. Кожухаров, В. Пенчовски, Ц. Остромски, В. Петков, М. Андонова и И. Тачев, а от есента на 2009 г. - и Р. Йотова и Д. Димитров (Морското). В рамките на двата курса бяха осъществени учебни прониквания в Темната дупка и Ръжишката пещера (г. Лакатник), Духлата, пещери и пропасти край с. Карлуково, Моровица, Кривата пещ, Темната дупка (с. Беренде извор), Панчови грамади и Яворец (с. Зверино), както и учебни картирания в пещерата Бачо Киро и пещера край г. Лакатник. Тъй като през 2009 г. дейността по обучението на нови пещерняци протече на подобаващо високо равнище и изпълни изцяло основното си предназначение - да захрани клуба със знаещи и можещи пещерняци, можем да я оценим като отлична. Признание за достигнатото високо равнище на подготовката на пещерняци в ПК "Искър" стана участието с по два отбора в проведените през годината градски и национален технически прегледи и извоюваното първо място в Националния технически преглед, макар и при обидно малък брой участващи клубове. Заслугите за последното постижение са най-вече на ръководителя на курсовете Г. Стайчев и на мотивацията и подготовката на самите участници в отбора-победител (Ст. Казаков, П. Цалов, М. Вулджев). Неизменна основна задача на клуба и през идната година ще е завършването на вече започнатия курс “Пещерняк”, както и защитаването на постиженията в техническите прегледи. Предвид нарастналия брой курсисти през последните години, за поддържането на високото равнище на провежданите от клуба курсове "Пещерняк" е нужно да продължи да се използва възможността за участие на повече обучаващи пещерняци от клуба и разпределяне на отговорностите по провеждането на курса.

През изминалата година от страна на ПК “Искър” отново имаше участници в организираните от БФСп курсове за педагогически квалификации. Така през 2009 г. още един от членовете на клуба придоби квалификация, равняваща се на стажант-инструктор (Д. Димитров - Морското), а 2-ма завършиха курса "Техническо усъвършенстване". Участието в националните курсове през настоящата година може да се оцени като добро. Така, въпреки някои отпаднали членове, бе запазен броят на пещерняците в ПК “Искър” с по-висока от началната квалификация и задълбочени знания и умения в областта на изследването и документирането на пещери, обучението и спасяването - клубът понастоящем разполага с 3 инструктори, 8 стажант-инструктори и 5 спасители. Надяваме се нивото на педагогическа и спасителска квалификация на членовете на клуба да дава резултат в курсовете "Пещерняк" и през идните години.

5. Научно-практическа дейност

5.1. Документиране на пещери

През 2009 г. членове на клуба участваха като главни картировачи в документирането на общо 6 пещери в България. От тях пещерите, изцяло картирани или прекартирани от членове на "Искър", са 3 (2 в с. Бели извор и 1 в района на гара Лакатник, гл. картировач И. Тачев), но документацията от тях още не е предадена в ГКП. Членове на клуба (А. Стайчева, И. Тачев) участваха като главни картировачи в проведените през годината национални експедиции с такава цел в по-големи пещери: 2-ма в Бачо Киро и по 1 в Марина дупка (с. Генчовци) и Модърската пещера (м. Чифлика, вр. Модър). В пещерата Бачо Киро ПК "Искър" се включи в картирането и с участници. В ГКП към БФСп през годината от клуба не бяха предадени карти на пещери. Това е най-вече вследствие на ангажирането на картировачите в няколкото проекта с национално значение в пещери със значителна дължина. Все още предстои окончателното оформяне и предаване в ГКП към БФСп на документация на картирани през последните години немалко пещери, което е отговорност на авторите им (И. Тачев, Ц. Остромски).
През 2009 г. е налице като цяло отстъпление в дейността по документирането на пещери, но за сметка на това в клуба вече има натрупан опит в картирането на сравнително дълги и сложни пещерни системи. Надяваме се последното да послужи за основа на активизиране в този аспект на спелеоложката дейност през идната година, особено предвид предстоящите проучвателни инициативи на клуба в национален мащаб.

5.2. Научно-приложни дейности

През 2009 г. И. Тачев взе участие в палеоархеологическа експедиция на АИМ-БАН в Източните Родопи, отчасти свързана с проучвания и на пещери в района. Очаква се през идната година да се реализира набелязаното участие на още членове на ПК "Искър" в подобни палеоархеологически експедиции и в други района на страната, което би дало възможност на повече пещерняци да обогатят познанията си в тази област на спелеологията, в която клубът разполага с известен човешки потенциал. Препоръчително е да се използва всяка възможност ПК "Искър" да се включва, и то с повече участници, в подобни научно-практически прояви.
Клубът не провеждаше самостоятелна чисто научна дейност в никой от аспектите на спелеологията най-вече поради липсата на традиции в това отношение. С такава се занимават професионално само двама от сегашните членове на ПК "Искър". Надяваме се в близко бъдеще да се натрупа още потенциал в това отношение и клубът постепенно да запълва тази празнина в цялостната си дейност.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността

През 2009 г. дейността на ПК "Искър" по излагане пред широката общественост на идеите за изучаването и опазването на пещерите и карстовите райони, както и на останалите цели и задачи на клуба, бе под знака на 30-годишнината на клуба. Най-значимо постижение бе публикуването на Юбилеен сборник по случай годишнината. Макар и не най-успешно, това бе първото реализирано собствено издателско начинание на ПК "Искър", най-вече благодарение на инициативността и настойчивостта на Я. Стоянов. Медийните изяви през годината се заключават в едно интервю на Я. Стоянов пред държавното радио. Така дейността на ПК "Искър" по отношение на работата с традиционните медии може да се оцени като недостатъчно активна. Продължи публикуването на новини, снимки, карти, описания и други материали в специализирани Интернет сайтове. Положителни резултати в популяризирането на пещерното дело и целите му дава активното публикуване на снимки във фотографски сайтове и участие във фотоконкурси от страна на членове на клуба, които спечелиха награди за творби с пещерняшка тематика (Цветан Остромски, Иванка Банева-Ковачева). Налице е активизиране на публикуването на материали в Интернет сайта на ПК "Искър" от страна на повече членове на клуба и засилване на вътрешната електронна комуникация на клуба, вкл. с бившите му членове и други пещерняци. Но все още в голямата си част текстовите материали в клубния сайт са дело само на единици от членовете на клуба (Ц. Остромски, Д. Димитров - Мушморока, И. Тачев). Необходимо е в бъдеще в захранването с материали на този най-лесен и евтин начин за пропагандиране на целите и дейността на ПК "Искър" да се включат още членове на клуба. Като цяло е нужно УС и членовете на клуба да бъдат по-активни в пропагандаторската си дейност, включително по проблемите на опазването на пещерите и заобикалящата ги природна среда.

С оглед на всичко изложено до тук може да се направи заключение, че като цяло дейността на ПК “Искър” през 2009 г. беше сравнително пълноценна и многостранна и вече не толкова безлична, а Управителният съвет бе сравнително активен в организационен план. Дойде време клубът да се заеме с организиране на по-сериозни и стойностни в изследователско и спортно-техническо отношение самостоятелни експедиционни прояви в страната и чужбина. Налице е вече необходимост от планиране и изпълнение на средносрочен клубен календар на проявите. Необходимо е в близко бъдеще клубът да наблегне на повишаването на активността на всички свои членове и да разшири проучвателната си дейност, като не изостава от достигнатото равнище на учебната и спортно-тренировъчната експедиционни дейности и продължи да поддържа и повишава квалификацията на членовете си. Заедно с това и през идната 2010 г. ПК "Искър" трябва да продължи ежегодното привличане и обучаване на нови пещерняци и радетели на спелеологията, както го задължава вече завоюваното име и място в редиците на българското организирано пещерно движение.

(София, 16.12.2009 г.)

Управителен съвет на ПК "Искър" - София (И. Тачев, Ц. Остромски, В. Пенчовски, В. Петков, А. Стайчева)

Powered by Drupal - Design by artinet