Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” и Управителния му съвет за периода 20.12.2006 г. - 31.12.2007 г.

Приложение към прот. 1/2008 от 23.01.2008 г. на ОС на ПК “Искър”

Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” и Управителния му съвет
за периода 20.12.2006 г. - 31.12.2007 г.

1. Организационно състояние

През отчетния период ПК “Искър” провеждаше дейността си с численост на членовете от 29 до 35 души, като членската маса непрекъснато нарастваше. През периода отпаднаха 3 души и бяха приети 9 нови членове. Клубът увеличи членската си маса предимно от присъединили се към него нови пещерняци, завършили курс "Пещерняк" в ПК "Искър" през текущата година. В резултат понастоящем числеността на клуба е най-голямата в цялата му история от основаването му през 1979 г. към бившето ТД "Искър" до сега. Провеждат се ежеседмични оперативни сбирки за текущо координиране на дейността, на които присъстват част от членовете, съобразно възможностите и желанието си. УС неизменно приканва всички членове на клуба да участват активно в работата му, включително с ежеседмичното си присъствие на сбирките. Главната причина за слабото участие на членовете на клуба в тези сбирки и недостатъчната им ефективност е липсата на помещение на клуба - проблем, който не намери решение и през 2007 г.

Дейността на ПК “Искър” през отчетния период се ръководеше от петчленния УС, който проведе общо 4 заседания с взети решения относно членството в клуба, участието в работата на БФСп, провеждането на курс "Пещерняк" и др. Клубът се представляваше пред държавни организации, физически и юридически лица от председателя си, съгласно Устава на сдружението. Деловодството и всички документи на клуба се водеха и съхраняваха от председателя.

През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп), съобразно законите и нормативните разпоредби. От страна на клуба се изпълняваха своевременно всички нормативни и вътрешни изисквания по отношение на организационната работа в рамките на федерацията. Клубът взе активно участие в годишното общо събрание и излъчи кандидат за член на УС на БФСп. Участието на членове на клуба в различните организирани от БФСп учебни, проучвателни, спасителни и тренировъчни прояви бе на добро равнище.

Следвайки оформилата се традиция в ПК "Искър" за действия в посока на непрекъснато задълбочаване на формалното и неформалното сътрудничество между пещерните клубове на регионална основа, в края на годината членове на клуба се включиха активно в инициативната група, подготвяща учредяването на асоциация на спелеоклубовете в София.

Съдейки най-вече по увеличената членска маса, може да се направи изводът, че в отчетния период организационното укрепване на клуба продължи. Не трябва да се забравя, че нарастването на числеността, потенциала и възможностите изисква съответно засилване на организираността - на всеки и във всяко отношение!

2. Финансово състояние

ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и други членски вноски. За съжаление засега не могат да бъдат намерени други източници на финансиране. Това определи невъзможността да се изразходват средства за друго, освен за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп, групова застраховка “Злополука” и разходи за административно обслужване. Експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.

Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от председателя на клуба. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

Финансовият отчет на ПК "Искър" за 2007 г. е приложен отделно.

3. Експедиционна дейност

3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции

През отчетния период клубът проведе 14 експедиционни прояви, от тях: 13 - със спортно-тренировъчна цел и 1 - с проучвателски цели.

Участието във всички тези експедиции в числено изражение е в рамките на 2 - 9 души, като средната численост на участниците е 4 души. Видно е, че в самостоятелната си експедиционна дейност клубът набляга на поддържането на практическите умения, обогатяването на опита в проникванията и опознаването на българските пещери от страна на членовете си.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения

През 2007 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с проучвателски или чисто спортни цели), както следва:

- национални прояви, включени в календара на БФСп: 9 (общо 30 уч.);

- международни прояви в страната: 1 (общо 14 уч.);

- експедиции, организирани от други клубове и сдружения: 28 (общо 49 уч.);

- целеви експедиции за обновяване и допълване на информацията в ГКП към БФСп: 2 (общо 2 уч.);

- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: не са отразени в експедиционния дневник на клуба. Четиримата спасители в ПК "Искър" участваха редовно в мероприятията на АСО, включително в реални спасителни акции. (Отчети на всички акции и други прояви на АСО има в БФСп.)

Участието на отделни членове на клуба в прояви на други сдружения засега е преобладаващата експедиционна дейност на ПК "Искър", като най-многобройни са участията в националните експедиции от календара на БФСп и експедициите на неформалното сдружение МОЕРПА.

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница през 2007 г.

- Клубът участва в две десетдневни украинско-български експедиции за проучване и картиране на пещери в гипсовите масиви на Западна Украйна, организирани от ПК "София". В първата от тях участват 3 членове на "Искър", а във втората - 6 членове, като клубът се включва активно и в организирането на експедицията. (Отчети за тези експедиции има изготвени от гл. организатор - ПК "София".)

- Г. Стайчев участва в едноседмичен международен сбор на спасителните отряди на п-в Крим (Украйна).

- Г. Стайчев участва в двудневен международен сбор на спасителните отряди в Румъния.

Като цяло може да се счита, че експедиционната дейност на ПК “Искър” през отчетния период беше достатъчно интензивна и разнообразна, като в някои направления има възходяща тенденция. Това се дължи на активността на някои от по-скорошните членове и увеличената численост на клуба като цяло и, не на последно място, на изградената вече традиция да се организират експедиционни прояви съвместно с други пещерни клубове и сдружения. Не можем да подминем заслугите към организирането на експедиционната дейност на клуба на някои от най-дейните му членове, като Г. Стайчев, Ц. Остромски, А. Стайчева, В. Петков и др. Забелязва се качествена промяна в отношението към експедициите за проучване и документиране на пещери в България и в чужбина, като в тази дейност се включиха и някои от по-новите членове на клуба, и през изминалата година се отбеляза възход. Имайки предвид обаче увеличаващата се численост на членовете на клуба, в много от аспектите на дейността има какво още да се желае. В самостоятелната проучвателна дейност на ПК "Искър" спадът е значителен. През 2007 г. проучванията, провеждани от “Искър” в някои карстови райони, не бяха продължени или бяха извършвани с пещерняци от други клубове и сдружения. Така постоянната първостепенна задача за продължаване на клубните проучвателни експедиции остана до голяма степен неизпълнена. Необходимо е през настоящата година проучвателната дейност на ПК "Искър" в българските пещери и пропасти да бъде изправена на крака! Клубът вече разполага с достатъчен потенциал за организиране дори на проучвателна експедиция от национален мащаб!

(Експедиционният дневник с участията на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви през 2007 г. е приложен отделно.)

4. Учебна дейност

ПК “Искър” ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които отнемат много голяма част от ресурсите и времето на клуба. Така бе и през 2007 г. Курсът се проведе съгласно съответните правилници на БФСп, дори отчасти в обем, по-голям от препоръчвания в правилниците на БФСп, но все пак беше успешно приключен в предвидения срок. Така през отчетния период цикъла на обучение преминаха общо 10 курсисти и 9 от тях завоюваха званието “Пещерняк”, при това (по клубна традиция) при завишени изисквания в сравнение с минимума в съответните правилници на БФСп. С провеждането на курса и отделните занятия се ангажираха Д. Кожухаров, В. Пенчовски, Г. Стайчев, Ц. Остромски, А. Стайчева, В. Петков и Иво Тачев, като в много случаи практическото обучение беше подпомагано и от О. Атанасов (ПК "Кейвинг"). Тъй като през отчетния период дейността по обучението на нови пещерняци протичаше на нужното ниво и изпълни основното си предназначение - да захрани клуба със знаещи и можещи пещерняци, можем да я оценим като много добра. Неизменна основна задача на клуба и през настоящата година трябва да е провеждането на курс “Пещерняк”, както и осигуряване на подходящо помещение за провеждане на теоретичните занятия. При нарастналия брой курсисти през последните години, все пак е възможно да се поддържа високото равнище на провежданите от клуба курсове "Пещерняк", благодарение на вече увеличения брой на инструкторите в ПК "Искър" и възможността за разпределяне на отговорностите по провеждането на курса.

(Отчетът за проведения през 2007 г. курс "Пещерняк" е изготвен отделно.)

През изминалата година от страна на ПК “Искър” отново имаше участници в организираните от БФСп курсове за педагогически квалификации. Така през периода 1 от членовете на клуба стана инструктор, а 6-ма завършиха курс "Картиране и научни методи в пещерното дело", като 3-ма от тях така придобиха квалификация, равняваща се на стажант-инструктор. Участието в националните курсове през настоящата година може да се оцени като активно. Нарастналият брой на пещерняците в “Искър” със задълбочени знания в областта на изследването и документирането на пещери даде резултат още през същата година при участието в експедициите в Украйна и в някои национални експедиции. Надяваме се, че тази тенденция ще продължи, а повишената педагогическа квалификация на членовете на клуба ще даде резултат в курса "Пещерняк" през настоящата година.

5. Научно-практическа дейност

5.1. Документиране на пещери

През 2007 г. членове на клуба участваха като главни картировачи в документирането на общо 14 пещери в България (по 4 в районите на гара Черепиш и горното течение на р. Арда, 3 в района на гара Лакатник, 2 във Врачанския Балкан, 1 край с. Арбанаси), от които 6 карти и друга документация вече са предадени в ГКП. Тези участия бяха в рамките на експедиции на БФСп, с изкл. на една национална, финансирана по PHARE, и една на сдружение МОЕРПА. Членове на клуба участваха като главни картировачи и в проведените експедиции в Украйна (Кристальная, Млинки). Към досегашните главни картировачи в клуба се присъединиха още двама (А. Стайчева и Г. Стайчев). Във всички изброени експедиции с проучвателна цел през 2007 г. ПК "Искър" се включи в картирането и с участници. В ГКП към БФСп през годината бяха предадени карти на други 7 пещери, картирани през предни години (гл. картировачи Ц. Остромски и Иво Тачев). Така предадените в ГКП карти на пещери през 2007 г. са общо 13. Все още предстои окончателното оформяне и предаване в ГКП към БФСп на изработвана в течение на последните години документация на немалко пещери, което е отговорност на авторите им.

Радващ е ясно изразеният през последната година интерес на повече пещерняци от клуба към документирането на пещери, както и постигнатите вследствие на това резултати. Това е добра основа за бъдещи успехи в тази област през настоящата година.

5.2. Научно-приложни дейности

През 2007 г. членове на ПК "Искър" оказваха помощ при реставрацията на скалния параклис "Св. Марина" (с. Карлуково). С тяхна помощ бяха пренасяни необходимите строителни материали и изградени в скалния венец временни съоръжения за целта. Надяваме се през настоящата година да се реализира набелязаното участие на членове на клуба в палеоархеологически експедиции на НАИМ-БАН, което би дало възможност на повече пещерняци да обогатят познанията си в тази област на спелеологията, в която клубът определено вече разполага с човешки потенциал. Би трябвало да се използва всяка възможност ПК "Искър" да се включва, и то с повече участници, в подобни научно-практически прояви.

Клубът не провеждаше самостоятелна чисто научна дейност в никой от аспектите на спелеологията най-вече поради липсата на традиции в това отношение. С такава се занимават само двама от сегашните членове на ПК "Искър" по силата на служебните си задължения. Надяваме се в близко бъдеще да се натрупа още потенциал в това отношение и клубът постепенно да запълни тази празнина в цялостната си дейност.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността

През 2007 г. бяха задълбочени връзките с украинските пещерняци от клуб "Подолье" (гр. Тернопол). Уговорено е продължаване на съвместните експедиции в гипсовите пещери на Западна Украйна, както и съвместна работа в български пещери и райони.

Дейността на ПК "Искър" по отношение на излагане пред широката общественост на идеите за изучаването и опазването на пещерите и карстовите райони, както и на останалите цели и задачи на клуба, се заключаваше в публикации и медийни изяви по повод на проведените експедиции в Украйна и в едно участие в предаването "Радио Адреналин" на "Инфорадио". Тези изяви не засягаха конкретно цялостната дейност на клуба и не бяха в резултат на клубни инициативи. Значително по-активно бе публикуването на снимки, карти и описания в специализирани Интернет сайтове. Определено можем да оценим дейността на ПК "Искър" и Управителния му съвет в тази насока като недостатъчно активна. С променлив успех продължи поддържането на интернет сайта на клуба, който изпитва периодичен глад за новини, а това е резултат от факта, че почти изцяло материалите в него са дело само на двама от членовете на клуба. Все пак, в края на годината бе започната работата по техническото оформление на нов сайт на клуба, който трябва да стане реалност през настоящата година. Необходимо е в бъдеще, покрай належащите технически промени, в захранването с материали на този най-лесен и евтин начин за пропагандиране на целите и дейността на клуба да се включат още членове на ПК "Искър". Като цяло е нужно в бъдеще УС и членовете на клуба да бъдат по-активни в пропагандаторската си дейност, включително по проблемите на опазването на живите и неживите елементи на пещерната природна среда.

С оглед на всичко изложено до тук може да се направи заключение, че като цяло дейността на ПК “Искър” през отчетния период беше пълноценна и многостранна, но все още сравнително безлична. Време е клубът да предприеме организиране на по-сериозни и стойностни в изследователско и спортно отношение самостоятелни експедиционни прояви в страната и чужбина. Налице е вече необходимост от планиране и изпълнение на клубен годишен календар на проявите. Необходимо е в близко бъдеще клубът да наблегне на повишаването на активността на всички свои членове, като не изостава от достигнатото равнище на проучвателната, спортно-тренировъчната експедиционна и учебната дейности, и да продължи да поддържа и повишава квалификацията на членовете си. Заедно с това ПК "Искър" трябва да продължи ежегодното привличане и обучаване на нови пещерняци и радетели на спелеологията, както го задължава завоюваното вече име и място в редиците на българското организирано пещерно движение.

(София, 23.01.2008 г.)

Управителен съвет на ПК "Искър":

1. Иво Живков Тачев (председател)
2. Цветан Томов Остромски
3. Венцислав Ганчев Пенчовски
4. Вихрен Николаев Петков
5. Калоян Милчев Първанов

Powered by Drupal - Design by artinet