Общи събрания на клуба

Първата след проведеното общо събрание клубна сбирка в тази сряда протече обяснимо сериозно и, въпреки настъпващите празници, уговорките за посрещане на Новата година отстъпиха място на обсъждане на текущи и стратегически проблеми на клуба. Преди сбирката новият управителен съвет направи свое мотивационно и организационно събиране за уточняване на начина на бъдещата си работа. На клубната сбирка УС декларира пред членовете на "Искър", че:
1. Всички решения на УС ще бъдат взимани на клубните сбирки заедно с присъстващите членове на клуба, както всъщност е било и винаги досега. Решения няма да бъдат взимани никъде другаде и по друг начин, без изключение. Съответно онези, които безпричинно не идват на клубните сбирки, сами се лишават от правото си на участие в клубните дела.
2. Ще изисква в бъдеще желаещите да членуват в ПК "Искър" да декларират изрично, писмено или устно пред членовете на клуба, че не употребяват допинг и наркотични средства. УС ще използва всичките си правомощия, за да се осигури в ПК "Искър" да не се приемат непознати на членовете му лица, като за кандидат-членовете на клуба трябва да се предвиди известен период на запознаване с клуба, преди да бъдат приети. Последното вероятно на практика няма да засегне завършилите курс "Пещерняк" в ПК "Искър", тъй като се предполага, че до завършването на курса клубът би трябвало вече да се познава с тях.

На сбирката бяха обсъдени различни идеи за близкото бъдеще, които ще бъдат доразвити в близко време на клубните сбирки след празниците. Всички на сбирката достигнахме до мнение, че вече е нужно да се планира експедиционната дейност, като сега предстои съставянето на примерен график на проявите през първите 3 месеца на 2010 г., за което ще се очакват предложения в отделна тема във форума. В този график трябва да се предвиди и по-широко ангажиране на клуба в помощ на възстановяването на скалния манастир "Св. Марина" на Карлуково, а за целта започна събиране на отделен фонд с волни пожертвования за тази цел. След Нова година ще продължи и работата по изработването и приемането на вътрешен правилник за експедиционните прояви и безопасността. Във връзка с това вече има съгласие, че е недопустимо и трябва да се преустанови предприемането на експедиционни прояви от част от членовете на клуба без знанието на останалата част от клуба.
Направени бяха предложения за изработване на знаме на клуба и за организиране на международни експедиционни прояви в близки до София карстови райони на територията на Сърбия. Тези предложения също предстои да се разгледат и доразвият след Нова година.
Накрая се разбрахме горе-долу кои ще посрещаме Нова година на х. "Орфей" и че натам ще се тръгва на 29 и на 30 декември; допълнителни уговорки и уточнения - по телефона или чрез тема във форума. Пожелахме си весели коледни празници до следващите срещи на живо.

След ОС на клуба

Весело празнуване на Коледа! От първата сбирка в срядата след Нова година продължаваме с горните сериозни въпроси.

Мда, розовите

Мда, розовите очила ...
Останалото ще го пусна на емайлите, щото не е за пред хора ...

! ОС на 5 декември

Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на сдружението на 05.12.2012 г. от 19.30 ч. в сградата на Медицинския колеж, гр. София, ул. "Й. Филаретова" 3, 1 етаж, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС през изминалия период и утвърждаване на решенията на УС;
2. Финансов отчет за изминалия период;
3. Приемане на финансов план на сдружението;
4. Разглеждане на предложения за промяна в Устава на сдружението;
5. Избиране на Управителен съвет и Председател на сдружението;
6. Разни.

Поканват се членовете на сдружението да участват в Общото събрание. При липса на кворум, на осн. чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.14(5) от Устава на сдружението, общото събрание ще се проведе в същия ден от 20.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Решения на ОС, 5.12.2012 г.

В общото събрание на ПК "Искър" на 5.12.2012 г. участваха всички членове на клуба без един. ОС взе следните решения:

1. Прие отчета на УС за 2010-2012 г. и утвърди решенията на УС от този период.
2. Прие финансовия отчет за същия период и финансов план за 2012 г.
3. Добави в Устава на клуба, че ПК "Искър" е продължител на традициите на съществувалия в миналото пещерен клуб към ТД "Искър" - София.
4. Въведе в устава двустепенно членство за физически лица, като добави асоциираните членове. Същите са с всички права и задължения на индивидуалните членове, с изключение на правото на глас в ОС и правото да бъдат избирани в ръководните органи на клуба, и могат да бъдат приемани за индивидуални членове след срок не по-малък от 6 месеца.
5. Избра нов състав на УС на ПК "Искър: Иво Тачев (председател), Венцислав Пенчовски, Вихрен Петков, Герасим Леков, Павлин Цалов.
6. Взети бяха решения за дейността в близко време - изработване на членски карти, съставяне на печатен сборник с материали за дейността на клуба през последните 2-3 години и резултатите от изследванията.

Решения на Общото събрание на клуба

Радвам се, че след сътресенията от близкото минало клубът и най-вече членовете му са помъдрели! Надявам се бъдещите решения на управителния съвет да продължават да се вземат както и до сега с разбирателство (консенсус)!

Събрание на ПК Искър - 11 март 2014 г.

ПК "Искър" ще проведе събрание на всички членове на клуба на 11 март от 20:00 ч в МК "Йорданка Филаретова", ул. "Йорданка Филаретова" No3 в зала No10 (в двора) със следния дневен ред:
1. Годишен отчет
2. Приемане на асоциирани членове за пълноправни такива
3. Организационни проблеми
4. Разни

Молим тези асоциирани членове, които не са си подали молба за пълноправно членство и които имат желание за такова, да си подадат молбата до 11 март 2014 г.

Присъствието на членовете на ПК Искър е важно поради естеството на проблемите, които трябва да се решават.

Общо събрание на ПК Искър - отлага се за 22 април

Както вече на всички е известно, събранието на 11.03.2014, не беше свикано съгласно закона и Устава и затова се отложи за 22 април на същото място и от същия час.
Всички вече трябва да са получили поканата.

гласуване на общото събрание

Тъй като няма да мога да присъствам на общото събрание на ПК „Искър” на 22 април 2014 година, упълномощавам Димитър Стефанов Кожухаров да гласува и от мое име.
Неговият глас следва да се брои и като мой.

Упълномощаване - ОС

Който иска да упълномощи друг да го представлява на ОС и да гласува и от негово име, трябва да го направи писмено. Писменото упълномощаване се представя на събранието и се прилага в комплекта документи към протокола от събранието.

Естествено. Под

Естествено.
Подписал съм и съм дал на адаша необходимото пълномощно.

Решения на ОС от 22.04.2014

На заседание на ОС на ПК Искър от 22.04.2014 г. бяха взети следните решения:
1. Беше приет отчета за 2013 г. на председателя на ПК Искър Иво Тачев
2. Във връзка с приемането на финансовия отчет на ПК Искър бе съставена комисия в състав: Диана Стефанова, Невяна Петрова-Мастикова, Георги Георгиев
3. За делегат на БФСп бе избран Цветан Остромски
4. По организационните проблеми в клуба бяха направени редица изказвания и полезни предложения, които ще залегнат в бъдещата организация на клуба.
5. Бе избран нов Управителен съвет в състав: Герасим Леков (председател), Димитър Кожухаров, Камен Мастиков, Цветан Остромски, Вихрен Петков

Въз основа на лично решение досегашния председател на ПК Искър Иво Тачев се оттегли от редиците на клуба. Всички членове единодушно подкрепиха неговото оставане, но Иво беше непреклонен. От мое име и от името всички членове на ПК Искър изразява дълбокото си съжаление за взетото решение. Иво оставя ярка диря в историята на ПК Искър със своята безкористна дейност в продължение на повече от 20 г. Вратите на ПК Искър остават отворени ако той реши да се завърне.

Заявление

До Общото събрание
Пещерен клуб „Искър“
ТУК
22.04.2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
от Иво Живков Тачев

Уважаемо Общо събрание,

С настоящото заявявам, че с провеждането на това Общо събрание и така обявения му дневен ред приключват задълженията ми като Председател на сдружението и прекратявам по своя воля членството си в сдружение Пещерен клуб „Искър“, считано от момента на подаването.

Мотивите ми за това решение са следните:
1. Несъгласие с налаганите в последно време възгледи и внушения по отношение на целите и задачите на сдружението като цяло, предимно от страна на членовете на Управителния съвет. От няколко години насам демонстративно сред членовете на клуба, особено към по-новите, се внушава консуматорско отношение към пещерите като към обекти за екскурзии и развлечение за сметка на тяхното изследване, документиране и опазване. Съзнавам, че като малцинство в управляващия орган на сдружението не успях ефективно да се противопоставя на това.
2. Несъгласие със загърбването на духа и традициите в организационната дейност на Пещерен клуб „Искър“ от страна на членовете на Управителния съвет. В последно време бе наложен чужд за клуба формализъм в работата на УС, който в мнозинството си започна да се събира тайно и отделно от членовете на клуба в директорски кабинети и пр. места, като започна вземане на решения, при условия на фактически конфликт на интереси, и „спускането“ им като свършен факт за членовете.
3. Несъгласие с налагането на неприемливи за мен порядки в организационния живот на сдружението, отношения между членовете му и отношения към колеги и сродни сдружения, вкл. такива, в които Пещерен клуб „Искър“ членува колективно. Категорично съм несъгласен с агресивно демонстрираното и насърчавано от членове на УС неспазване на нормативните изисквания за извършване на специфичния предмет на дейност, в частност на обучението, организирането и провеждането на експедиционни прояви и опазването на пещерите. Проявяващата се от години груповщина в последно време придоби уродливи мащаби, породена и направлявана от членове на УС.
4. Присъствие в клуба и ръководния му орган на хора с личностни качества, несъвместими с духа, идеалите и спецификата на практикуването на организирано пещерно дело, срещу което явление законодателството не е предвидило ефективни механизми за противодействие.

Съзнавам, че не успях и/или нямах възможността ефективно да се противопоставя на тези непривични за Пещерен клуб „Искър“ и неприемливи за мен явления и че донякъде те произтичат от мои грешки, колебливост и недостатъчна убедителност в миналото. Съжалявам, че не успях, а понякога в последните години не ми бе давана възможност, достатъчно силно да пропагандирам каузата и идеалите на организираното пещерняшко движение сред сегашните членове на сдружението, както и да използвам по-активно правомощията и квалификацията си в тази насока.

Използвам настоящото заявление, за да отправя и конкретни препоръки за решения на Общото събрание на сдружението:
1. Заявявам, че не желая на домашния ми адрес да бъде регистрирано сдружение, в което не членувам. Затова моля Общото събрание да направи необходимата промяна на адресните данни по регистрация на сдружението. В противен случай ще бъда принуден да потърся правата си по съдебен път.
2. Препоръчвам да бъдат разгледани и променени текстовете на чл.2(2), чл.3 и чл.4 от Устава на Пещерен клуб „Искър“, както и по възможност да бъде променено името на сдружението (чл.1), тъй като те вече не съответстват на сегашните фактическо положение и възгледи и насоки на сдружението.

Вярвам, че през всичките изминали години като Председател на Пещерен клуб „Искър“ съм изпълнявал задълженията си и съм работил активно за каузата на пещерното дело и клуба при условия на взаимност и предвидимост, като не съм налагал еднолично решения и никого не съм изправял пред свършени факти. Но създадената атмосфера на интриги и отправяни по мой адрес тежки и безпочвени клевети от страна на членовете на УС ме принуждава, по доста обиден за мен начин, да напусна това сдружение. Уверявам всички членове, че за в бъдеще ще продължавам активно да се занимавам организирано с пещерно дело и спелеология съобразно възгледите си, които неизменно съм отстоявал, отстоявам и ще продължа да отстоявам, дори те да се различават от тези в сегашния и бъдещия Пещерен клуб „Искър“, чийто дългогодишен член, последен действащ съучредител и Председател бях до този момент. В бъдещата ми дейност с мен ще продължават да са духът, въжделенията, традициите, опитът и достиженията на Пещерен клуб „Искър“ в близкото и по-далечно минало - нещо, което за някои членове на сдружението ще си остане непостижимо, а може би и неразбираемо, независимо какви ръководни постове ще заемат.

Подпис:

Моля за почтеност

Публикувах заявлението си за напускане, за да се знае. Като публичен документ то не е и не може да е тайна.

Продължавайте да играете във ведомствените игрички на началници и гласове, да правите комисии и да търсите под вола телета, да превръщате ПК "Искър" в негов антипод, но моля за поне малко почтеност - не трийте и не редактирайте написаното от мен в този сайт, аз си държа на всяка написана/казана дума. А извиненията вече не ги чакам - стана ясно, че така и няма да ги дочакам никога.

Сега понижавам правата си в сайта до потребител - нечлен. Ще си оставя регистрацията в галерията като потребител, за да мога да качвам и в бъдеще по някоя снимка.

ПРОМЯНА!!! Клубно събрание на 14 май

Съжалявам, че точно на мен - дето мразя съобщения в последния момент, се налага да пусна такова. Моля да ме извините.
Току-що говорих с другаря председател и някои от членовете на УС.
Утре ще отидем на презентацията на Орлин Плътния в ПКСУ-София. Поканени сме, място има и за нас, наблизо има магазинче за бира и Зайо-Байо с лук и без лук.
Някои клубни членове и без това са планирали посещение на софиянци.

С две думи:
на 14 май 2014 година отиваме на гости на ПКСУ-София на улица "Св. св. Кирил и Методий" N42. Начало 19ч30м.

Обсъждането на нашия клубен сайт се отлага за някоя от следващите редовни сбирки. Все едно - не сме готови за такова обсъждане, досега няма и постъпили предложения и концепции за развитието на сайта.
За да не се превърне обсъждането в безплодна говорилня, ви моля:
всеки, който има някакви идеи, предложения за развитие на сайта или просто оплаквания от него, да си направи труда да ги опише в писмен вид и да го прати по пощата на всички клубари или да ги пусне във форума.

Заседание на УС за 14.10.2015

Във връзка с обявяване на Общо събрание на ПК Искър, нека се съберем УС и всички членове които желаят да обсъдим дневния ред на Общото събрание на 14.10.2015.
Първоначалните идеи за дата на ОС е 17 или 18 ноември.

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ на ПК "Искър" София за 2015 г.

С решение на Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, от 14.10.2015 г., на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.11.2015 г. от 20:00 ч. в сградата на Медицинския колеж, гр. София, ул. "Й. Филаретова" 3, зала 10, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 14.10.2015 г.:

1. Приемане на нови членове на ПК Искър
2. Отчет за дейността на УС през изминалия период и утвърждаване на решенията на УС;
3. Финансов отчет за изминалия период;
4. Отпадане на членове на ПК "Искър"
5. Разни.

В случай, че на 18.11.2015 г. г. от 20:00 ч. не се явят повече от половината от индивидуалните и колективни членове на заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението. (остава на същото място и ден, но от 21:00 ч.)

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ на ПК "Искър" София за 2016 г.

С решение на Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, от 26.10.2016 г., на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.11.2016 г. от 20:00 ч. в сградата на Медицинския колеж, гр. София, ул. "Й. Филаретова" 3, зала 10, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 26.10.2016 г.:

1. Приемане на нови членове на ПК Искър
2. Отписване на членове на ПК Искър
3. Отчет за дейността на УС през изминалия период и утвърждаване на решенията на УС.
4. Финансов отчет за изминалия период;
5. Разни.

В случай, че на 30.11.2016 г. г. от 20:00 ч. не се явят повече от половината от индивидуалните и колективни членове на заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението. (остава на същото място и ден, но от 21:00 ч.)

ПОКАНА за Събрание на УС на ПК Искър за дневен ред на изборно ОС

Във връзка с предстоящо обявяване на Общо изборно събрание на ПК Искър, приканват се членовете на УС на 5.04.2017 и всички членове които желаят да обсъдим дневния ред на Общото събрание за май 2017 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПК "ИСКЪР" на 10.05.2017 г.

Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на сдружението на 10.05.2017 г. от 20:00 ч. в сградата на Медицинския колеж, гр. София, ул. "Й. Филаретова" 3, зала 10, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 05.04.2017.:
1. Доклад на Председателя на ПК Искър
2. Финансов отчет – касиер на ПК Искър
3. Избор на нов УС и председател на ПК Искър
4. Разни.
В случай, че на 10.05.2017 г. от 20:00 ч. не се явят повече от половината от индивидуалните и колективни членове на заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението.

Покана за Събрание на УС на ПК Искър на 21.03.2018

Във връзка с предстоящо обявяване на Общо отчетно събрание на ПК Искър, приканват се членовете на УС на 21.03.2018 и всички членове които желаят да обсъдим дневния ред на предстоящото Общо събрание за 2018 г

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПК "ИСКЪР" на 25.04.2018 г.

„Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 25.04.2018 г. от 20:00 ч. в сградата на Биологически факултет на СУ, зала 105 с адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" 8, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 21.03.2018 г.:
1. Доклад на Председателя на ПК Искър
2. Финансов отчет – касиер на ПК Искър
3. Приемане на нови членове на ПК Искър
4. Разни.
В случай, че на 25.04.2018 г. от 20:00 ч. не се явят повече от половината от индивидуалните и колективни членове на заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението.“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПК "ИСКЪР" на 16.01.2019 г.

„Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на16.01.2019 г. от 20:00 ч. в сградата на Биологически факултет на СУ, зала 105 с адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" 8, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 05.12.2018 г.:
1. Доклад на Председателя на ПК Искър
2. Финансов отчет – касиер на ПК Искър
3. Приемане на нови членове на ПК Искър
4. Разни.
В случай, че на 16.01.2019 г. от 20:00 ч. не се явят повече от половината от индивидуалните и колективни членове на заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението.“

Смяна на часа в ПОКАНАТА

Във връзка с използването на залата до 21:00 ч. времето на Поканата се променя от 20:00 на 19:00 ч

ПОКАНА за Общо Събрание на ПК" Искър" на 15.01.2020 г.

ПОКАНА
за Отчетно-изборно общо събрание на ПК "Искър":

„Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на15.01.2020 г. от 18:00 ч. в сградата на Биологически факултет на СУ, зала 105 с адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" 8, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 11.12.2019 г.:
1. Приемане на нови членове и отпадане на съществуващи членове на клуба
2. Отчет за дейността на ПК Искър за 2019 г. на Председателя на ПК Искър - обсъждане и приемане
3. Финансов отчет на касиера на ПК Искър - обсъждане и приемане
4. Промени в Устава
5. Избор на Председател и членове на УС
6. Разни.
В случай, че на 15.01.2020 г. от 18:00 ч. не се явят повече от половината от индивидуалните и колективни членове на заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението.“

Относно обсъждането на промените в Устава

Припомням че в идващата сряда имаме възможност да обсъждаме и дискутираме по промените в Устава на ПК Искър.
Това е важно и колкото повече членове на ПК Искър присъстват толкова по-добре.
От друга страна тази сряда се ще се води отворено заседание на УС на ПК Искър със същия дневен ред. Тоест УС ще предложи на ОС да гласува промените на 15-ти Януари.

Ето защо нека заседанието на УС да е от 19:00 ч. в Билогическия факултет.

Powered by Drupal - Design by artinet