Отчет за дейността на ПК “Искър” за 27.12.2001 - 19.12.2006 г.

Приложение към прот. 1/2006 от 20.12.2006 г. на ОС на ПК “Искър”

Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” и Управителния му съвет
за периода 27.12.2001 г. - 19.12.2006 г.

1. Организационно състояние

През отчетния период ПК “Искър” провеждаше дейността си с численост от 14 до 29 члена, като членската маса непрекъснато нарастваше. През периода отпаднаха общо 6 души и бяха приети общо 26 нови членове, от които впоследствие 5 отпаднаха. Клубът увеличи членската си маса предимно от присъединили се към него нови пещерняци, завършили курс "Пещерняк" в ПК "Искър". В резултат понастоящем числеността на клуба е най-голямата в цялата му история от основаването му през 1979 г. към бившето ТД "Искър" до сега. Провеждат се ежеседмични оперативни сбирки за текущо координиране на дейността, на които присъстват част от членовете, съобразно възможностите и желанието си. УС неизменно приканва всички членове на клуба да участват активно в работата му, включително с ежеседмичното си присъствие на сбирките. Има обаче какво още да се желае по отношение на начина на протичане и ефективността на тези сбирки. Главната причина за недостатъчната им ефективност е липсата на помещение на клуба, която, от своя страна, се дължи и на недостатъчното желание на самите членове на клуба. УС също не беше достатъчно настоятелен по отношение на осигуряването (наемане) на помещение, а в началото на отчетния период разчиташе на осигуряването на помещение от страна на БФСп, каквото впоследствие беше осигурено, но се оказа неизползваемо.

Дейността на ПК “Искър” през отчетния период се ръководеше от тричленния УС, който проведе общо 13 заседания с взети решения относно членството в клуба, определяне на членски вноски, участие в работата на БФСп, провеждане на курс "Пещерняк" и др. Клубът се представляваше пред държавни организации, физически и юридически лица от председателя си, съгласно Устава на сдружението. Деловодството и всички документи на клуба се водеха и съхраняваха от председателя.

През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп), съобразно законите и нормативните разпоредби. От страна на клуба се изпълняваха своевременно всички нормативни и вътрешни изисквания по отношение на организационната работа в рамките на федерацията. Участието на клуба в ежегодните общи събрания на БФСп беше редовно и активно. Участието на членове на клуба в различните организирани от БФСп учебни, проучвателни, спасителни и тренировъчни прояви може да се счита, че е на добро равнище.

През 2004 г. клубът отбеляза 25 г. от основаването на ПК "Искър", макар и в сянката на честванията на 75-годишнината на организираното пещерно движение в България. В началото на годината бяха изработени и разпространени юбилейни календарчета, а през есента - юбилейни фланелки. Годишнината на клуба бе отпразнувана заедно с традиционния Сбор на ветераните край х. "Леденика", където дойдоха и много от членовете на ПК "Искър" от 80-те години. Дейно участие по отбелязването на 25-годишнината на клуба взеха Г. Стайчев, Д. Кожухаров и Ц. Остромски. Надяваме се, че 30-годишнината на ПК "Искър" ще бъде отбелязана по-пищно.

Съдейки най-вече по увеличената членска маса, може да се направи изводът, че в отчетния период дейността на клуба доведе до организационно укрепване. Правейки сравнение със сродни организации, можем да констатираме, че ПК "Искър" вече може да се причисли към пещерните клубове от среден мащаб. Затова в най-близко бъдеще в организационен план трябва да се премахнат докрай евентуалните наследени от миналото рефлекси и комплекси, свързани с малкия до неотдавна мащаб на клуба. Не трябва да се забравя, че нарастването на мащаба изисква съответно засилване на организираността - на всеки и във всяко отношение!

2. Финансово състояние

ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и други членски вноски. За съжаление засега не могат да бъдат намерени други източници на финансиране. Това определи невъзможността да се изразходват средства за друго, освен за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп, групова застраховка “Злополука” и разходи за административно обслужване. Затова експедиционната дейност на клуба засега се осъществява с лични средства на членовете му.

Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от председателя на клуба. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

Финансовият отчет на ПК "Искър" за периода 01.01.2001 г. - 19.12.2006 г. е приложен отделно.

3. Експедиционна дейност

3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции

През отчетния период клубът е провел следните експедиции:

през 2002 г.: 20 (от тях: 19 - със спортно-тренировъчна цел и 1 - с проучвателски цели),
през 2003 г.: 15 (от тях: 11 - със спортно-тренировъчна цел и 4 - с проучвателски цели),
през 2004 г.: 14 (от тях: 11 - със спортно-тренировъчна цел и 3 - с проучвателски цели),
през 2005 г.: 19 (от тях: 17 - със спортно-тренировъчна цел и 2 - с проучвателски цели),
през 2006 г.: 15 (от тях: 13 - със спортно-тренировъчна цел и 2 - с проучвателски цели),

През 2003 г. и 2004 г. съвместно с ПК “София” са проведени други 9 експедиции (от тях: 6 - със спортно-тренировъчна цел и 3 - с проучвателски цели).

Участието във всички тези експедиции в числено изражение е в рамките на 1 - 10 души, средната численост на участниците в периода 2002 г. - 2003 г. е около 4 души, а в периода 2004 г. -2006 г. - около 5 души.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения

Клубът се включва с участници и организационни инициативи в проведени експедиции (с проучвателски или чисто спортни цели) от други пещерни сдружения, както следва:

- национални прояви, включени в календара на БФСп: 2002 г.: 4 (общо 14 уч.); през 2003 г.: 7 (общо 22 уч.); през 2004 г.: 8 (общо 34 уч.); през 2005 г.: 7 (общо 21 уч.); през 2006 г.: 6 (общо 9 уч.).

- други национални прояви: през 2002 г.: 1 (общо 1 уч.); през 2003 г.: 1 (общо 3 уч.); през 2004 г.: 2 (общо 6 уч.); през 2005 г.: 1 (общо 2 уч.).

- експедиции, проведени от други клубове и сдружения: през 2002 г.: 3 (общо 7 уч.); през 2003 г.: 5 (общо 12 уч.); през 2004 г.: 6 (общо 11 уч.); през 2005 г.: няма; през 2006 г.: 13 (общо 21 уч.).

- целеви експедиции за обновяване и допълване на информацията в ГКП към БФСп: през 2002 г.: 1 (общо 1 уч.); през 2003 г.: няма; през 2004 г.: 1 (общо 2 уч.); през 2005 г.: 2 (общо 2 уч.); през 2006г.: 5 (общо 5 уч.);

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница:

- през 2002 г. Г. Цв. Георгиев участва в 2-дневна експедиция в Северна Гърция в рамките на съвместна българо-гръцка експедиция;

- през 2003 г. представител на клуба (Ц. Остромски) се включва в едноседмичен експедиционен лагер в областта Веркор (Франция) по покана на спелеоклуба на университета в Льовен - Белгия, като в рамките на сбора участва в прониквания в някои от забележителните пропасти (Гур Фума, Трук о Суф) и преминаване на един от категоризираните каньони в района;

- през 2004 г. Г. Стайчев участва в проникване в пропастта Чехи-2 (Словения), Ц. Остромски и Г. Стайчев участват в тренировка на спасителните отряди от Гърция в пещерата Агиа Триада на о-в Евиа, Ц. Остромски участва и е ръководител на българската група в турско-българската експедиция в пропастта Ервен Гюнай на платото Ташели край Анамур (Турция);

- през 2005 г. Г. Стайчев участва в балканска експедиция за проучване на пещерата Лазаревска печиня (Сърбия); Ц. Остромски и Г. Стайчев участват в демонстрационна тренировка на спасителните отряди на България и Турция в Турция; Ц. Остромски участва в 10-дневна експедиция в Северна Гърция в рамките на съвместните българо-гръцки експедиции за проучване на пещерите в планината Славянка;

- през 2006 г. Ц. Остромски участва в 2-дневна експедиция в Гърция; Г. Стайчев участва в сбор на спасителните отряди в Румъния.

Като цяло може да се счита, че експедиционната дейност на ПК “Искър” през отчетния период беше богата и разнообразна, в много отношения с възходяща тендендция. Заслуга за това имат най-вече някои от по-скорошните членове, увеличената численост на клуба като цяло и, не на последно място, изградената вече традиция да се организират експедиционни прояви съвместно с други пещерни клубове и сдружения. Не можем да подминем заслугите към организирането на експедиционната дейност на клуба на някои от най-дейните му членове, като Г. Стайчев, неуморния изследовател Ц. Остромски, В. Петков и др. Имайки предвид обаче увеличената през последните години численост на членовете на клуба, в много от аспектите на дейността в действителност има относителен спад на активността. Най-много има какво да се желае в посока на проучвателната експедиционна дейност, в което отношение спадът е най-значителен. През последните пет години проучванията, провеждани от “Искър” в някои карстови райони, замряха напълно. Така постоянната първостепенна задача за продължаване на клубните проучвателните експедиции остана до голяма степен неизпълнена. Трябва да признаем, че УС в много случаи беше пасивен, губеше инициативата и не успяваше да организира експедиционната дейност на клуба съгласно набелязаните от ОС приоритети. Тревожна е тенденцията от последните две години за намаляване на броя на участниците от ПК "Искър" в експедиции от националния календар, особено на фона на значителното нарастване на броя на членовете именно през тези две години. Имайки предвид целите на повечето от проявите в националния календар на БФСп - проучване на конкретни пещери и карстови райони, както и запознаване на клубовете с тези райони и насърчаване на последващата им работа в тях - наложително е по-масово включване на участници от “Искър” в националните прояви, особено в експедициите за проучване на пещери и карстови райони. Все още предстои окончателното оформяне и предаване в ГКПБ към БФСп на изработваните в течение на последните години документации на немалко пещери, което е отговорност на авторите им (Ц. Остромски и Иво Тачев). Но продължаването на една от основните дейности за всеки пещерен клуб - проучването и документирането на пещери - ще бъде силно затруднено, ако в нея не се включат и други членове на клуба. Необходимо е през следващите години проучвателната дейност на ПК "Искър" да бъде изправена на крака! Клубът вече разполага с достатъчен потенциал за организиране дори на проучвателна експедиция от национален мащаб!

4. Учебна дейност

През отчетния период ПК “Искър” ежегодно провеждаше курсове “Пещерняк”, които отнемаха много голяма част от ресурсите и времето на клуба. Курсовете се провеждаха съгласно съответните правилници на БФСп (въпреки отделни разногласия в клуба по технически и педагогически въпроси), понякога дори в обем, който е по-голям от препоръчвания в правилниците на БФСп. През 2002 г. и 2003 г. тези курсове се проточиха във времето много повече от предвиденото. Поради текучество на курсистите практическите занятия продължаваха до есента, а теоретичните занятия на двата курса бяха сляти през 2003 г. поради липсата на подходящо помещение за провеждането им. В последните две години бяха осигурени подходящи помещения за провеждането на курс "Пещерняк", текучеството сред курсистите намаля и резултатите бяха налице - курсовете приключиха в предвидения срок. Така през отчетния период общо 36 курсисти успешно преминаха цикъла на обучение и 23 от тях завоюваха званието “Пещерняк”, при това (по клубна традиция) при завишени изисквания в сравнение с минимума в съответните правилници на БФСп. Занятията бяха водени от В. Пенчовски, Ц. Остромски и Иво Тачев, а след лятото на 2003 г. - и от Г. Стайчев, като в много случаи обучението беше подпомагано и от О. Атанасов (ПК "Кейвинг"). За проведените курсове бяха изпращани редовно отчети в БФСп. Тъй като през отчетния период дейността по обучението на нови пещерняци протичаше на нужното ниво и изпълни основното си предназначение - да захрани клуба със знаещи и можещи пещерняци - можем да я оценим като много добра. Неизменна основна задача на клуба и през следващите години ще е провеждането на курс “Пещерняк”, както и осигуряване на подходящо помещение за провеждане на теоретичните занятия. При нарастналия брой курсисти през последните години високото равнище на провежданите от клуба курсове "Пещерняк" може да се поддържа само с увеличаване на броя на инструкторите в ПК "Искър" от досегашния само един и, съответно, разпределяне на отговорностите по провеждането на курсовете.

През изминалите пет години от страна на ПК “Искър” имаше участници в организираните от БФСп курсове за педагогически и спасителска квалификации, но то не винаги беше на необходимото ниво. Само по по-малко от двама участника средно за година имаше във всичките проведени национални курсове, при това кандидатът ни за инструктор така и още не е положил изпита за званието. През периода 2-ма от членовете на клуба станаха спасители, 1 - стаж. инструктор, 3-ма завършиха курс "Техническо усъвършенстване", 2-ма завършиха курс "Картиране и научни методи в пещерното дело". Все пак участието в националните курсове беше най-активно през настоящата година, когато наред с 5-мата курсисти в двата курса имахме и двама инструктори на курса по картиране. Това дава надежди за напредък по отношение на участието и успеваемостта на “Искър” в тях през идните години, още повече, че в клуба вече има достатъчно като брой пещерняци, отговарящи на изискванията за такова участие.

5. Научна дейност

През 2005 г. двама от членовете на ПК "Искър" взеха участие в проведените 10-дневни палеоархеологически разкопки на АИМ-БАН (с р-л ст.н.с. Стефка Иванова) в пещерите в Кастраклийски дол, с. Борино, на които придобиха нови ценни познания и опит. Можем само да съжаляваме, че по независещи от клуба причини разкопките не продължиха през настоящата година, което би дало възможност на повече пещерняци от клуба да обогатят познанията си в тази област на спелеологията, каквато принципна договореност беше постигната. Би трябвало да се използва всяка възможност през следващите години ПК "Искър" да се включи, и то с повече участници, в подобни научно-практически прояви.

Клубът не провеждаше самостоятелна чисто научна дейност в никой от аспектите на спелеологията най-вече поради липсата на традиции в това отношение. С такава се занимават само двама от сегашните членове на ПК "Искър" по силата на служебните си задължения. Желателно е (с тяхна помощ) в следващите години да се натрупа още потенциал в това отношение и клубът постепенно да запълва тази празнина в цялостната си дейност.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността

През 2003 г. бе установена връзка с представител на холандския спелеоклуб Speleo Limbourg (гр. Маастрихт). След разменена кореспонденция техният представител за кратко ни гостува в България, при което посети г. Лакатник и нац. експедиция в района на Черепиш. След обменения опит в експедиционната дейност и в организационно отношение, бяха набелязани конкретни стъпки за задълбочаване на сътрудничеството, включително провеждане на холандска експедиция в някои от карстовите райони в България. За съжаление, поради зависещи изцяло от холандския клуб причини, никоя от тези неофициални договорености не беше реализирана.

Дейността на ПК "Искър" по отношение на излагане пред широката общественост на идеите за изучаването и опазването на пещерите и карстовите райони, както и на останалите цели и задачи на клуба, се заключаваше само в две публикации в централни ежедневници, при това с насоченост към свободното време и спорта и не в резултат на инициатива на клуба. Значително по-активно бе публикуването на снимки, карти и описания в специализирани Интернет сайтове. През 2006 г. Ц. Остромски взе участие като гид за Боснешкия район в направата на научно-популярен филм на БНТ за биоразнообразието на НП “Витоша”. Определено можем да оценим дейността на ПК "Искър" и Управителния му съвет в тази насока като недостатъчна. С променлив успех продължи поддържането на интернет сайта на клуба, който изпитва периодичен глад за новини, а това е резултат от факта, че почти изцяло материалите в него са дело само на двама от членовете на клуба. Необходимо е в бъдеще, покрай някои необходими технически промени, в захранването с материали на този най-лесен и евтин начин за пропагандиране на целите и дейността на клуба да се включат повече членове на ПК "Искър". Като цяло е нужно в бъдеще УС и членовете на клуба да бъдат по-активни в пропагандаторската си дейност изобщо, като не забравят да наблягат върху проблемите на опазването на живите и неживите елементи на пещерната природна среда.

С оглед на всичко изложено до тук, може да се направи заключение, че като цяло дейността на ПК “Искър” през отчетния период беше пълноценна и активна, но не достатъчно многостранна и балансирана. Може да се каже по-образно, че дейността ни беше доста разпиляна и сравнително неефективна най-вече по отношение именно на активите, името и престижа на нашия клуб. Необходимо е в близкото бъдеще клубът да наблегне повече на проучвателската си дейност и на повишаването на активността на членовете си, като не изостава от достигнатото равнище на спортно-тренировъчната експедиционна и учебна дейност и продължава да поддържа и повишава квалификацията на членовете си. Заедно с това ПК "Искър" трябва да продължи ежегодното привличане и обучаване на нови пещерняци и радетели на спелеологията, както го задължава и завоюваното вече име и място в редиците на българското организирано пещерно движение.

(София, 20.12.2006 г.)

Управителен съвет на ПК "Искър":

1. Иво Живков Тачев (председател) Подпис:
2. Цветан Томов Остромски Подпис:
3. Венцислав Ганчев Пенчовски Подпис:

Powered by Drupal - Design by artinet