Освобождаване на белоглави лешояди

На 27.10.2010 г. в Природен парк Врачански Балкан ще бъдат освободени 8 белоглави лешояда (Gyps fulvus), които са внесени от Испания през 2009 г. Оттогава досега те се отглеждат в клетка над с. Долно Озирово (община Вършец, област Монтана), за да се адаптират към околността. Тази дейност е важна стъпка от дългосрочния международен проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски видове лешояди в България”. Районът на с. Долно Озирово има ключово значение по този проект, поради наличието на големи скални масиви, където до средата на 20 век са гнездили белоглави лешояди.
Птиците ще може да бъдат наблюдавани и в други райони на Северозападна България, защото те извършват периодични скитания в райони доста отдалечени от мястото на освобождаване. Всички белоглави лешояди са маркирани с жълти крилни марки и пръстени с черни букви и цифри за индивидуално разпознаване от разстояние в природата.
Една от основните цели на този проект е възстановяването на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина и се изпълнява със съдействието на Финансовия Инструмент за Околна Среда (LIFE+) на Европейската Общност. Проектът се изпълнява от неправителствените природозащитни организации - Федерация Зелени Балкани, Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП) и Фонда за дивата флора и фауна, в тясно сътрудничество с различни местни и национални институции. Дирекция на Природен парк Врачански Балкан е основен партньор на ДЗХП при работата по настоящия проект в тази защитена природна територия.
В рамките на проекта на 27. 10. 2010 г. ще бъде извършено първото едновременно освобождаване на общо 26 белоглави лешояди в четири целеви района по протежението на Стара планина – Природен парк Врачански Балкан, Национален парк Централен Балкан, Природен парк Сините камъни- гр. Сливен и край гр. Котел. На тези места за период от пет години ще бъдат освободени общо над 150 лешояди, внесени от Испания.
Белоглавият лешояд е една от най-големите птици в България, с размах на крилата около 2,70 м. Храни се само с трупове и никога не напада живи животни. В района на с. Долно Озирово има изградена площадка за изкуствено подхранване с цел подпомагане на белоглавият лешояд и други редки и защитени мършоядни видове птици.

Освобождаване на белоглави лешояди

Обръщаме се с молба към всички хора да опазват и не безпокоят белоглавите лешояди! Важно е ако видите едра хищна птица в Северозападна България - маркирана или без пръстени и крилни марки, да съобщите за това на някой от по-долните телефони!
Благодарим на всички, които разпространят тази информация сред възможно повече хора в съответния район!

ЗА КОНТАКТИ:
Георги Стоянов – мобилен: 0888734503,
Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП)

Георги Н. Грозданов – мобилен: 0885741967,
с. Долно Озирово, ДЗХП

Даниела Стоева – (092) 665473, гр. Враца-
Дирекция ПП Врачански Балкан

Георги Антонов - тел. (092) 660318, гр. Враца-
Природозащитен център "Натура"

Кметство на с. Долно Озирово – (09525) 210

Powered by Drupal - Design by artinet