Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” през 2010 г.

1. Организационно състояние

През периода числеността на ПК “Искър” леко намаля, като в края на годината клубът наброява 33 членове. Причини за това намаляване бяха отпаднали, напуснали клуба и починали членове, като редиците не бяха попълнени от нови пещерняци, завършили курс "Пещерняк" през същия период. Още от м. септември 2009 г. взаимоотношенията в клуба рязко се влошиха, което се прояви при започнатия по това време курс "Пещерняк", който трябваше да бъде поредният такъв курс, провеждан от ПК "Искър" ежегодно. Въпросният курс обаче бе проведен изолирано от клуба, като в неговото провеждане участваха само 2-3 души, а голямата част от квалифицираните кадри и клубът като цяло не бяха допускани до занятията му. В клуба, основателни или не, се появиха съмнения относно начина и методите на провеждането на курса. През предходната година засилващите се вътрешни търкания по различни поводи бяха до голяма степен туширани от подготовката за отбелязването на 30-годишнината на ПК "Искър" през ноември 2009 г., но след отбелязването на юбилея противоречията излязоха на преден план и сложиха силен и трудно изличим отпечатък върху взаимоотношенията в клуба, което пролича с пълна сила на проведеното през декември 2009 г. общо събрание. Така през 2010 г. продължи да се очертава все по-ясна граница между активни и неактивни членове, както и известно разделение във всички дейности на клуба вътре в малцинството на действащите пещерняци в клуба. Открои се наличие на противоречиви интереси и групи сред членовете на клуба, като най-многобройна бе групата на неактивните, незаинтересованите и само формално членуващите в ПК "Искър".
Още от есента на 2009 г. бе решен дългогодишният проблем с липсата на помещение за клубна дейност и от страна на Медицинския колеж бе осигурено такова с всички удобства за провеждане на организационната дейност и обучението, при това безвъзмездно. Но използването на това помещение за обучение започна едва от есента на 2010 г. Противно на всяка логика, ежеседмичните оперативни сбирки за текущо координиране на дейността така и не привличаха по повече от десетина човека, а в редките случаи, когато се събираха повече членове на клуба, атмосферата можеше да се характеризира като тягостна. От членове на клуба, а вероятно и от среди извън него, се появиха даже предложения, при това сериозни и агресивни, ПК "Искър" да се откаже от провеждане на текуща организационна дейност! За целта бяха използвани дори доскорошните курсисти от изолирано проведения курс "Пещерняк", който само формално бе на ПК "Искър" - непознаващи клуба и непознати за него. Между някои от отдавна свързаните с ПК "Искър" активно действащи пещерняци започнаха неформално да се обсъждат хипотетични варианти за закриване на клуба с цел запазване на името му неопетнено. Приятно изключение от създалата се клубна атмосфера бяха проведените заедно с бивши членове на ПК "Искър" две прожекции на снимки, свързани с историята на клуба и постиженията му.
Дейността на ПК “Искър” през периода се ръководеше от новоизбрания петчленен УС, който постепенно през настоящата година се оказа разделен и в много случаи неспособен да взима решения. Все пак, в началото на 2010 г. УС успя да приеме едно важно и отдавна чакащо решение - за приемането на правила и образец за попълване на прониквачни листове за клубните експедиционни прояви. Клубът се представляваше пред държавни организации, физически и юридически лица от председателя си, съгласно Устава на сдружението. Деловодството и всички документи на клуба се водеха и съхраняваха от председателя.
През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп) съобразно законите и нормативните разпоредби. Клубът взе участие в годишното общо събрание на БФСп. Участието на членове на клуба в различните организирани от БФСп учебни, проучвателни, спасителни и тренировъчни прояви бе на добро равнище. ПК "Искър" продължи и членството си в Асоциацията на спелеоклубовете в София (АСКС).
Като цяло за последната година организационното състояние на ПК "Искър" може да се определи като изключително лошо и дори застрашаващо съществуването му. Няколко от членовете на "Искър" станаха учредители на нов пещерен клуб (СК "Ъндърграунд") и разделението стана и формален факт. Предвид гореизложените факти и по ред формални причини незавидното организационно състояние не би могло да се преодолее в кратък срок, макар в ПК "Искър" да има все още достатъчно милеещи за клуба си и активно действащи пещерняци, на които може да се разчита за поемане на тежестта на належащите промени.

2. Финансово състояние

ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и други членски вноски. Други източници на финансиране не бяха търсени активно. Събраните средства се изразходват за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп и АСКС, групова застраховка “Злополука”, разходи за административно обслужване и за консумативи. Разходи за дейността бяха направени и във връзка с организираната от клуба национална експедиция "Башовишки печ 2010", но като цяло експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от председателя на клуба. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

3. Експедиционна дейност

3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции

През 2010 г. клубът проведе 36 експедиционни прояви, от тях: 16 със спортно-тренировъчна цел, 10 с проучвателни цели и 10 обхода на райони.
Участието във всички тези експедиции в числено изражение е в рамките на 1 - 14 души. Видно е, че в самостоятелната си експедиционна дейност клубът набляга на поддържането на практическите умения и обогатяването на опита в проникванията на членовете си, без да загърбва основната си цел - изследването на нови пещери и карстови райони.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения

През 2010 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с проучвателни или чисто спортни цели), както следва:
- национални прояви, включени в календара на БФСп: 5;
- регионални прояви, организирани от АСКС: 1;
- експедиционни прояви, организирани от други клубове и сдружения: 13;
- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: спасителите в ПК "Искър" участваха редовно в мероприятията на АСО (пролетен и есенен тренировъчен сбор).

За разлика от предишни години, преобладаващата експедиционна дейност на ПК "Искър" бяха клубните прояви (в т.ч. двете организирани от клуба прояви от националния календар, едната от които се оказа чисто клубна), като най-многобройни са участията в експедиции със спортно-тренировъчна цел.

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница за 2010 г.

- Трима членове на "Искър" участваха в частна експедиция в пещерата Оптимистична (Украйна).
- Двама членове на клуба участваха във III Балкански сбор на пещерняците и спасителите в Бихор (Румъния), организиран от BSU.
- Общо 4 членове на клуба взеха участие в националната експедиция в Албания.

В експедиционната дейност се открояват участията в изцяло проучвателни експедиции, вкл. с нови открития, в някои от трудните за проникване български пещери - Мачанов трап и Каците, както и първата организирана от ПК "Искър" национална експедиция - "Башовишки печ 2010" (отчетът за тази експедиция е публикуван отделно в клубния уеб сайт). Като цяло може да се счита, че експедиционната дейност на ПК “Искър” през отчетния период беше достатъчно интензивна и разнообразна, като в някои отношения дори има възходяща тенденция, но същевременно с участие на сравнително ограничен кръг от членове на клуба. Имайки предвид голямата численост на членуващите в клуба, в много от аспектите на експедиционната дейност има какво още да се желае. И през последната година проучванията, провеждани от “Искър” в някои карстови райони в миналото, не бяха продължени. Така постоянната първостепенна задача за продължаване на клубните проучвателни експедиции остава до голяма степен неизпълнена.

(Експедиционният дневник с участията на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви през 2010 г. е публикуван отделно в сайта на клуба.)

4. Учебна дейност

ПК “Искър” ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които по принцип отнемат много голяма част от ресурсите и времето на клуба. Учебната 2009-2010 г. беше по-различна. Проведе се курс изолирано от клуба (вж. по-горе), който бе формално утвърден като проведен от ПК "Искър" с оглед на издаването на удостоверения на 12-те курсисти, издържали изпит, проведен съгласно изискванията на БФСп. Впоследствие, поради организационните неудачи на клуба и съмненията относно реалната им мотивация, техните заявления за членство в ПК "Искър" бяха оставени без последствие от УС. Така през тази година дейността по обучението на нови пещерняци не изпълни основното си предназначение - да захранва клуба със знаещи и можещи пещерняци. Тъй като обучението на нови пещерняци е неизменна основна задача на клуба, през есента започна нов курс "Пещерняк" с достатъчен брой курсисти, провеждан с участие и разпределяне на отговорностите между всички действително активни квалифицирани кадри в клуба. До края на годината занятията на курса (теория и практика) бяха провеждани интензивно и ритмично и от учебната програма бяха преминати над 50%.

През годината от страна на ПК “Искър” имаше по един участник в организираните от БФСп курсове за инструктори и спасители, но от пещерняци, членуващи само формално в клуба. Двама членове на клуба участваха в регионалния задочен курс по картиране и НПМ. Клубът разполага реално с действащи 1 инструктор, 6 стажант-инструктори и 3 спасители.

5. Научно-практическа дейност

5.1. Документиране на пещери

През 2010 г. членове на клуба участваха като главни картировачи в документирането на общо 7 пещери в България. От тях пещерите, изцяло картирани или прекартирани от членове на "Искър", са 4 (2 в Стрешерския дял на Врачанския Балкан, 1 - в Родопите и 1 - в Земенския пролом), от които документацията на 1 вече е предадена в ГКП, а на останалите - частично. Тези участия бяха в рамките на експедиции от националния календар на БФСп, на една клубна проява и една - на сдруж. МОЕРПА. В ГКП е предадена документацията и на 1 пещера от 2009 г. Членове на клуба участваха като главни картировачи в проведените през годината експедиции с такава цел в по-големи пещери: 2-ма в Мачанов трап, по 1 в Каците и Марина дупка. В тези и други експедиции ПК "Искър" се включи в картирането и с участници. Все още предстои окончателното оформяне и предаване в ГКП към БФСп на изработвана в течение на последните години документация на немалко пещери, което е отговорност на авторите им.

5.2. Научно-приложни дейности

През есента на 2010 г. трима членове на ПК "Искър" участваха в палеоархеологическа експедиция на НАИМ - БАН в Сакар и Странджа. Някои от експедиционните прояви на клуба бяха насочени към събиране на биоспелеологичен материал, като ръководител в тази дейност е Д. Кожухаров.
Клубът като цяло не провежда самостоятелна чисто научна дейност в никой от аспектите на спелеологията най-вече поради липсата на традиции в това отношение. С такава се занимават професионално само двама от сегашните членове на ПК "Искър". Надяваме се в близко бъдеще да се натрупа още потенциал в това отношение и клубът постепенно да запълни тази празнина в цялостната си дейност.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността

През изминалата 1 година дейността на ПК "Искър" по излагане пред широката общественост на идеите за изучаването и опазването на пещерите и карстовите райони, както и на останалите цели и задачи на клуба, се заключаваше в активното публикуване на снимки във фотографски сайтове и участие във фотоконкурси от страна на Ц. Остромски и други членове на клуба. Дейността на ПК "Искър" по отношение на работата с традиционните медии липсваше. Значително по-активно бе публикуването на новини, снимки, карти, описания и други материали в Интернет сайта на ПК "Искър". Но все още почти изцяло материалите в клубния сайт са дело само на неколцина от членовете на клуба.

С оглед на всичко изложено до тук може да се направи заключение, че като цяло дейността на ПК “Искър” през изминалия едногодишен период беше достатъчно активна и многостранна, но в организационно отношение на клуба определено предстои да се запази и да възстанови нивото си. Сега е време клубът да продължи организирането на стойностни в изследователско отношение национални прояви. Необходимо е в близко бъдеще клубът да наблегне на активността на своите членове, като не изостава от достигнатото досега равнище в учебната и експедиционната дейност, и да продължи да поддържа и повишава квалификацията на членовете си.

Иво Тачев
(преработен по отчет за Нац. съвещание на председателите на ПК през ноември 2010 г.)

Корекция

Внесена е корекция след уточняване на броя предадени карти в ГКП.

Powered by Drupal - Design by artinet