Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” през 2011 г.

1. Организационно състояние

През 2011 г. числеността на ПК “Искър” значително намаля, като в края на годината клубът наброява 20 членове.
Основна причина за намаляване на числеността на клуба е отпадането на значителен брой пещерняци, членуващи само формално в клуба и слабо заинтересовани от неговата дейност. За съжаление, не се оправдаха надеждите за нови попълнения от курс “Пещерняк 2011”.
Независимо от отпадането на някои незаинтересовани членове и преминаването на част от членовете в СК “Ъндърграунд”, в клуба се запази ядро от активно практикуващи пещерняци, които макар и в намален състав, запазиха интензивността на проявите през годината.

Клубната дейност се провеждаше в Медицинския колеж, като се изразяваше в ежеседмични оперативни сбирки, теоретични занятия с курс "Пещерняк", открити лектории и презентации с участието на ветерани от ПК "Искър" и пещерняци от други клубове. Няма да пропуснем да изразим благодарността си към това учебно заведение за осигурените идеални условия за провеждане на дейността на клуба!

Дейността на ПК “Искър” през 2011 г. се ръководеше от действащия практически в намален състав УС.
Клубът се представляваше пред държавни организации, физически и юридически лица от председателя си, съгласно Устава на сдружението. Деловодството и всички документи на клуба се водеха и съхраняваха от председателя.

През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп) съобразно законите и нормативните разпоредби. Клубът взе участие в проведените две общи събрания на БФСп. Участието на членове на клуба в различните организирани от БФСп учебни, проучвателни, спасителни и тренировъчни прояви бе на добро равнище. ПК "Искър" продължи и членството си в Асоциацията на спелеоклубовете в София (АСКС).

Като цяло организационното състояние на ПК "Искър" може да се определи като незадоволително, макар и преминало след най-ниската си точка. Без да си правим илюзии, че преживяното от клуба би могло да се преодолее в кратък срок, трябва безусловно да разчитаме на все още достатъчното милеещи за клуба си и активно действащи пещерняци, за да реализираме нужните промени в посока на възстановяване на организационното равнище на ПК "Искър".

2. Финансово състояние

ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и други членски вноски. Други източници на финансиране не бяха търсени активно. Събраните средства се изразходват за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп, групова застраховка “Злополука”, разходи за административно обслужване и за консумативи. Разходи за дейността бяха направени и във връзка с провеждания курс "Пещерняк" и организираната от клуба експедиция "Ермиловец 2011" от националния календар, но като цяло експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от председателя на клуба. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

3. Експедиционна дейност

3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции

През 2011 г. клубът проведе самостоятелно 27 експедиционни прояви, от тях: 10 със спортно-тренировъчна цел, 12 с проучвателни цели и 5 обхода/разкопаване в райони.
Участието във всички тези експедиции в числено изражение бе в рамките на 2 - 14 души, средно по 4,25 души. За първи път от доста години насам в самостоятелната експедиционна дейност на ПК "Искър" преобладаваше изследването на нови пещери и карстови райони. Този забележителен факт, на фона на относително активната самостоятелна клубна експедиционна дейност, би бил особено значим в цялостната история на ПК "Искър", ако не бе налице нерадостната подробност, че участниците във всички тези прояви са в кръга на една сравнително малка част от членовете на клуба.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения

През 2011 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с проучвателни или чисто спортни цели), както следва:
- национални прояви, включени в календара на БФСп: 6;
- експедиционни прояви, организирани от други клубове и сдружения: 10;
- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: спасителите в ПК "Искър" участваха редовно в мероприятията на АСО (зимен тренировъчен сбор и световна конференция по пещерно спасяване).

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница за 2011 г.

- 1 член на клуба взе участие в националната експедиция в Мая Арапит, Албания.

Специално място в експедиционната дейност на ПК "Искър" вече заемат организираните от него експедиции от националния календар. Такива през 2011 г. бяха "Ермиловец 2011" и "Башовишки печ 2011" (отчетите за тези прояви са публикувани отделно в клубния уеб сайт). И двете имат знаково място в изследванията на българските пещери и определено ги считаме за успешни, макар втората да бе провал в организационен аспект (поради липса на участници от други клубове). От останалите прояви заслужава да споменем откриването и картирането на нови части в пропастта Голямата Гърловина (Стенето, с. Ч. Осъм) и проведените няколко работни експедиции за разчистване на въртопа в м. Хайдушкото кладенче (с. Дружево), където бе отхвърлен огромен обем работа, макар засега без достигане на желания резултат.

За поредна година преобладаващата експедиционна дейност на ПК "Искър" бяха клубните прояви (в т.ч. двете организирани от клуба прояви от националния календар), а като цяло преобладаващи са участията в експедиции с проучвателна цел, макар на най-голям брой участници от "Искър" да се радваха няколкото проведени клубни тренировъчни прояви.
Като цяло може да се счита, че експедиционната дейност на ПК “Искър” през 2011 г. беше достатъчно интензивна и разнообразна, като в някои отношения затвърди очерталата се от 2010 г. възходяща тенденция, но същевременно с участие на сравнително ограничен кръг от членовете на клуба. Имайки предвид числеността на членуващите в клуба, има какво още да се желае по отношение на количественото участие в експедиционни прояви. През последната година проучванията, провеждани от “Искър” в някои карстови райони в миналото, плахо бяха продължени, а се появиха и по-сериозни намерения за други райони. Ето в кое направление на експедиционната дейност на клуба можем да наблегнем за в бъдеще - продължаването на клубните проучвателни експедиции в станалите "традиционни" за "Искър" райони.

(Експедиционният дневник с участията на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви през 2011 г. е публикуван отделно в сайта на клуба.)

4. Учебна дейност

ПК “Искър” ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които по принцип отнемат много голяма част от ресурсите и времето на клуба. След пропуснатата 2010 г. беше отделено особено внимание на учебната 2010-2011 г., не само поради обстоятелствата в клуба, но и заради влезлите в сила нови правилници и завишени критерии към обучението в БФСп. Започнатият през октомври 2010 г. курс, обаче, не продължи с набрания през есента устрем. Голяма част от първоначално записалите се 18 курсисти показаха слаба мотивация и отпаднаха по различни причини, а останалите разредиха присъствието си на теоретичните и практическите занятия. Курсът се проточи повече от предвиденото и така и не достигна до успешен край поради отсъствието на курсистите. Бяха проведени общо 26 теоретични занятия (= 52 уч. часа) и 24 практически занятия (= 164 уч. часа) - хорариум, надвишаващ националните изисквания - преминати изцяло от 4 курсисти. Отговорник за курса "Пещерняк" бе И. Тачев. Активен принос в провеждането имаха В. Пенчовски (Бастуна), В. Петков (Рен), М. Вулджев, Ц. Остромски. Курсът на обучение покри тематиката, с изключение на крайния раздел за документиране и опазване на пещерите (частично като теория и изцяло като практика). В крайна сметка, и през 2011 г. дейността по обучението на нови пещерняци не изпълни основното си предназначение - да захрани клуба със знаещи и можещи пещерняци. Остана надеждата, че някои от преминалите през този курс ще се появят по-късно, за да го завършат и да продължат да се занимават с пещерно дело.
Сработването между стари членове и курсисти не е задоволително, затова е необходимо по-тясно въвличане на курса в текущата експедиционна и проучвателна дейност. Заради продължилия до есента курс 2010-2011, следващият курс "Пещерняк" за 2012 г. бе предвиден да започне през зимата на 2012 г..

През годината от страна на ПК “Искър” имаше един участник (М. Вулджев) в организирания от БФСп курс за техническо усъвършенстване, който завърши курса много добре. Клубът понастоящем разполага реално с действащи 1 инструктор, 5 стажант-инструктори и 3 спасители.

Като цяло през 2011 г. учебната дейност в ПК "Искър" не убягна от вниманието ни и на нея по традиция бе отделено значително внимание, време и ресурси, но скромните крайни резултати не могат да ни удовлетворят, а фактът, че причините бяха предимно извън клуба, не може да ни успокоява.

5. Научно-практическа дейност

5.1. Документиране на пещери

През 2011 г. членове на клуба участваха като главни картировачи в документирането на общо 11 пещери в България. От тях новите пещери, изцяло картирани от членове на "Искър", са 7 (4 в Стрешерския дял на Врачанския Балкан, 2 - в масива Пъкина глама/с. Бела и 1 - в м. Разкола/с. Илинденци) с гл. картировачи Ц. Остромски, И. Тачев, Г. Леков и Д. Димитров (Мушморока), от които в ГКП е предадена документацията на 1 пещера. Тези участия бяха в рамките на експедиции от националния календар на БФСп, на една клубна проява и една - на сдруж. МОЕРПА. Ц. Остромски бе главен картировач в проведените през годината изследователски експедиции в по-големи пещери: Мачанов трап, Алеко, Голямата гърловина, Башовишки печ. В тези и други експедиции ПК "Искър" се включи в картирането и с участници. При различни експедиции от членове на клуба бяха снети координати и фотографии на пещери и карстови обекти в някои райони (с. Здравковец, р. Лепеница, вр. Шаралия, Пъкина глама, Котля и др.). Все още предстои окончателното оформяне и предаване в ГКП към БФСп на изработвана в течение на последните години документация на немалко пещери, което е отговорност на авторите им.
С изключение на почти липсващото оформяне и предаване на документация, през 2011 г. може да се отбележи известен подем в теренното документиране на пещери, а като гл. картировачи вече се изявяват малко повече членове на "Искър".

5.2. Научно-приложни дейности

През пролетта на 2011 г. И. Тачев участва в палеоархеологическа експедиция на НАИМ - БАН по горното течение на р. Арда. Някои от експедиционните прояви на клуба бяха насочени към събиране на биоспелеологичен материал, като ръководител в тази дейност е Д. Кожухаров.
Клубът като цяло не провежда самостоятелна чисто научна дейност в никой от аспектите на спелеологията най-вече поради липсата на традиции в това отношение. С такава засега се занимава професионално само Д. Кожухаров. Надяваме се в близко бъдеще да се натрупа още потенциал в това отношение и клубът постепенно да запълни тази празнина в цялостната си дейност.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността

През изминалата 1 година дейността на ПК "Искър" по излагане пред широката общественост на идеите за изучаването и опазването на пещерите и карстовите райони, както и на останалите цели и задачи на клуба, се заключаваше в активното публикуване на снимки във фотографски сайтове и участие във фотоконкурси от страна на членове на клуба, като Г. Леков и Ц. Остромски извоюваха престижни награди от фотоконкурса "Пещерите и ние". Дейността на ПК "Искър" по отношение на работата с традиционните медии липсваше. Значително по-активно бе публикуването на новини, снимки, карти, описания и други материали в Интернет сайта на ПК "Искър". Но все още почти изцяло материалите в клубния сайт са дело само на неколцина от членовете на клуба. Към успешните популяризаторски прояви може да причислим и проведените в Медицинския колеж няколко лектории на пещерна тематика по инициатива на Ц. Остромски, макар те да бяха посетени само от пещерняшките среди. В значимо събитие се превърна представянето от ветераните на ПК "Искър" В. Бояджиев (Вили) и Св. Щирков на тяхното изкачване на стената на Ел Капитен и премиерата на филма за него (макар и с няколкогодишно закъснение). Представянето се превърна в една чудесна среща на различните поколения "искърци", като бе посетено и от пещерняшките и алпинистките среди, а за организирането му заслуга има и В. Пенчовски (Бастуна).

С оглед на всичко изложено до тук може да се направи заключение, че като цяло дейността на ПК “Искър” през 2011 г. беше достатъчно активна и многостранна, но в организационно отношение на клуба определено предстои да възстановява нивото си. Без съмнение в тази насока трябва да бъде обърнато особено внимание при организирането и провеждането на предстоящото през 2012 г. общо събрание на клуба. Клубът трябва да продължи организирането на стойностните в изследователско отношение национални прояви в двата района - с. Илинденци и Орешец (пещ. Башовишки печ). Възходящата тенденция в изследователската дейност на клуба трябва да бъде затвърдена, и имайки предвид забелязващата се подобна тенденция на национално ниво в БФСп през последните 2-3 години, ПК „Искър“ трябва да продължи да е в челото на изследователските редици. Необходимо е в близко бъдеще клубът да наблегне на активността на своите членове във всички аспекти на дейността, като не изостава от достигнатото през годините равнище в учебната и експедиционната дейност, и да продължи да поддържа и повишава квалификацията на членовете си.

Иво Тачев
(февр. 2012 г.)

Корекция

Внесена е корекция след уточняване на броя предадени карти в ГКП.

Powered by Drupal - Design by artinet