Общо събрание на ПК "Искър" от 12.04.2023 г. - документи

Submitted by ceco on Пет., 02/17/2023 - 06:05

Управителният съвет на Пещерен клуб "Искър" - гр. София, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на членовете на сдружението на 12.04.23. г. от 19:00 ч. в „Дома на пещерняка“ с адрес , гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методи“ 42 ет. 1, при следния дневен ред, определен с решение на УС от 07.03.2023 г.:1.    Приемане и отписване на членове на ПК Искър, както и на асоциирани членове на ПК Искър
2.    Отчет за дейността на ПК Искър за изминалия период
3.    Финансов отчет на ПК Искър за изминалия период
4.    Отчет за наличността на инвентара
5.    Избор на нов УС и председател на сдружението
6.    Разни


В случай че на 12.04.2023 г. от 19:00 ч. не се явят повече от половината от членовете, заседанието на Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 14 ал. 5 от Устава на сдружението (с 1 час по-късно на същото място).

Mitko Kozuharov

Във връзка с общото събрание на клуба което проведохме, ще е добре да започнем да се събираме отново в удобен за всички ни ден и час от седмицата. Както споменах на събранието едната възможност е да се събиаме в клуба на Пещерняка на ул. Кирил и Методий 42. За там обаче, ще трябва да събираме допълнително пари за да се включим в плащането на наема на помещението. Друг вариант е да попитам отново Ани Пенчева за възможност да се събираме в помещението на Т. Д. Витоша. Мисля,че членовете на УС също могат да предложат варианти както и всеки член на клуба имащ идея за място за събиране.

Митко Кожухаров

Ср., 05/17/2023 - 11:53 Permalink
ceco

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 12.04.2023г. в изпълнение на решение на УС от 07.03.2023 г. се проведе Общо събрание на членуващите в Пещерен клуб „Искър“ в Дома на пещерняка“ с адрес, гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методи“ 42 ет. 1.

Председател на Общото събрание – Герасим Леков – Председател на ПК „Искър“

Протоколчик на Общото събрание – София Ангелова

Квестор на Общото събрание – Цветелина Ганева

Начало на събранието: 19:00 ч.

Председателят на събранието констатира, че лично присъстват 20 члена на клуба и 3ма са упълномощили представители – общо 23 пълноправни члена от общо 30, така че съгл. Чл.14, ал 4 от Устава на клуба събранието може да се проведе.

I. Председателят на събранието запозна присъстващите с предложения от Управителния съвет дневен ред и постави на гласуване приемането му от членовете на клуба:

1.    Приемане и отписване на членове на ПК Искър, както и на асоциирани членове на ПК “ИСКЪР“
2.    Отчет за дейността на ПК „Искър“ за изминалия период
3.    Финансов отчет на ПК „Искър“ за изминалия период
4.    Отчет за наличността на инвентара
5.    Избор на нов УС и председател на сдружението
6.    Разни

Гласували: 23 човека, „за“ – 23 гласа, „против“ – 0 гласа, „въздържали се“ – 0 гласа

Предложеният дневен ред се прие!

 

II. По т.1 от дневния ред Герасим Леков като Председател на клуба запозна присъстващите със справка за събираемостта на членския внос към м.март 2023г., предоставен от настоящия касиер – Димитър Кожухаров. Съгласно Чл.8, ал.4 от Устава на клуба членството им може да бъде прекратено поради отпадане, ако без уважителни причини членският внос не е платен до  една година след срока, определен за неговото събиране. Прие се следното:

 1. Венцислав Пенчовски – дължи членски внос от 2018г. до 2022г., остава член на клуба, освобождава се от заплащане на дължимата такса.
 2. Катя Константинова – дължи членски внос за 2021г. и 2022г. Катя си заплати членски внос за 2021г., остава пълноправен член на клуба.
 3. Силвия Кроснева – дължи членски внос за 2020г., 2021г. и 2022г.. Силвия е представила писмено заявление членството и да се счита за замразено за 2020г. и 2021г. и да бъде пълноправен член на клуба за 2023г. Проведе се гласуване със следните резултати:

Гласували: 23 човека, „за“ – 17 гласа, „против“ – 2 гласа, „въздържали се“ – 3 гласа

Предложението Силвия Кроснева да поднови членството си от 2023г. се прие!

 1. Кирил Иванов – дължи членски внос за 2021г. и 2022г.. Счете се за официално и изказаното устно от него на предходното Общо събрание желание да напусне клуба. Димитър Кожухаров изрази съжалението си за това му решение и защо е против изключването му от клуба. Членството му се прие за прекратено.
 2. Биляна Иванова – дължи членски внос за 2021г. и 2022г. – ще се издължи, остава пълноправен член на клуба
 3. Мария Димитрова – дължи членски внос за 2021г. и 2022г. Подала е писмено заявление за напускане на клуба. Членството и се прие за прекратено.
 4. Захари Станков – дължи членски внос за 2020г, 2021г. и 2022г.  Захари  понастоящем е член на ПК Черни Връх. Членството му се прие за прекратено поради отпадане.
 5. Валентин Евстатиев – дължи членски внос за 2020г, 2021г. и 2022г. Проведе се гласуване за отписване на Валентин от клуба:

Гласували: 23 човека, „за“ – 19 гласа, „против“ – 0 гласа, „въздържали се“ – 4 гласа

Предложението се прие!

 1. Цветелина Семерджиева – дължи членски внос за 2020г, 2021г. и 2022г. Проведе се гласуване за отписване на Цветелина от клуба:

Гласували: 23 човека, „за“ – 17 гласа, „против“ – 2 гласа, „въздържали се“ – 4 гласа

Предложението се прие!

 1. Председателят на клуба представи писмените заявления от 02.06.2022г. на Йоана Петрова и Стефани Карлова за приемането им за асоциирани членове. Направи предложение да бъдат избрани за пълноправни членове, тъй като участват активно в мероприятия на клуба и са асоциирани членове повече от 6 месеца. Против това се изказаха Д. Кожухаров, Д. Стефанова и Г. Георгиев, като аргумент - липсата им на завършен курс пещерняк. Съгласно изискванията на чл.7, ал.2 от Устава на клуба председателя прие възражението им за неоснователно и постави за гласуване предложението за приемането им за пълноправни членове на клуба на гласуване, както следва:

За Стефани Иванова Карлова – гласували: 23 човека, „за“ – 16 гласа, „против“ – 3 гласа, „въздържали се“ – 4 гласа – предложението се приема.

За Йоана Иванова Петкова – гласували: 24 човека, „за“ – 15 гласа, „против“ – 3 гласа, „въздържали се“ – 6 гласа – предложението се приема.

Стефани Карлова и Йоана Петкова са приети като пълноправни членове на клуба и получават правото да гласуват в настоящото Общо събрание.

 1. Председателят на клуба на основание чл.12, ал.2 от Устава предложи Диана Стефанова за изключване от клуба. Доводът му беше изказаното устно от нея на предходното Общо събрание желание за това, опитът и за саботиране на провеждането му и представи отправени обидни имейли. Предложението се постави на гласуване:

Гласували: 24 човека, „за“ –  9 гласа, „против“ – 6 гласа, „въздържали се“ –  9 глас

Предложението не се прие!

III. По т.2 от дневния ред Отчет за дейността на ПК „Искър“ за периода 2020 – 2022г. представи Председателя на клуба Герасим Леков.

Гласували: 25 човека, „за“ –  24 гласа, против“ – 0 гласа, „въздържали се“ –  1 глас

Отчетът се прие.

IV. По т.3 от дневния ред Финансов отчет на ПК „Искър“ за периода 2020 – 2023г. представи Касиера на клуба – Димитър Кожухаров. Изрази недоволството си за това, че въпреки заявките му за Общо събрание в последните три години то не е провеждано. Представи в презентация състоянието на приходите и разходите към дата 03.04.2023.

Гласували: 25 човека, „за“ –  25 гласа, против“ – 0 гласа, „въздържали се“ –  0 гласа

Отчетът се прие единодушно.

V. По т.4 от дневния ред Отчет за наличността на инвентара за периода 2020 – 2023г. – отговорник Георги Георгиев. Слабо ползване на клубния инвентар, няма констатирани липси, на разположение е за инвентаризация, на този етап няма необходимост от допълването му.

 

VI. По т.5 от дневния ред:

 1. Герасим Леков изрази волята си да не бъде повече Председател на клуба. Вихрен Петков предложи Стефан Карлов за нов Председател. Не постъпиха други предложения.

Гласували: 24 човека, „за“ –  24 гласа, против“ – 0 гласа, „въздържали се“ –  0 гласа

Прие се единодушно, с пълно мнозинство Стефан Карлов за нов Председател.

 

 1. Поради изтичане на мандата на настоящия Управителен съвет на 20.01.2023г бяха предложени членове за нов състав: Цветан Остромски, Вихрен Петков, Георги Георгиев, Камен Мастиков, Кристиян Ляпов, Димитър Димитров, Валери Петров и Калоян Първанов. Самоотвод си дават: Г. Георгиев, К. Мастиков, К. Ляпов, Д. Димитров и В. Петров. Има предложение да се гласува „анблок“.

Гласували: 25 човека, „за“ –  23 гласа, против“ – 0 гласа, „въздържали се“ –  2 гласа

Предложението се прие!

 

Гласува се „анблок“ предложението за новия състав на Управителния съвет –  Стефан Карлов, Герасим Леков, Вихрен Петков, Цветан Остромски и Калоян Първанов. Димитър Кожухаров се изрази категорично против членуването на Г. Леков и В.Петков, но въпреки това подкрепя новия състав.

Гласували: 20 човека, „за“ –  20 гласа, против“ – 0 гласа, „въздържали се“ –  0 гласа

Предложението се прие!

 

V. По т.6 от дневния ред:

 1. Герасим Леков предложи София Ангелова за нов касиер на Клуба.

Гласували: 24 човека, „за“ –  24 гласа, против“ – 0 гласа, „въздържали се“ –  0 гласа

Предложението се прие!

 

 1. Цветан Остромски и Герасим Леков запознаха присъстващите с Петиция на Пещерно спасяване, пещерняшката общност и пещерните клубове в България входирана в БФС с вх. No: 24.03.2023г. В петицията най-общо се призовава Федерацията да излезе извън обхвата на Закона за спорта и да си избере ново ръководство. ПК „Искър“ е един от деветте пещерни клуба, членуващи във Българска Федерация по Спелеология. Изрази се мнението, че по-лесно се разрушава постигнатото, отколкото да се надгражда, така че въпреки недостатъците на настоящото положение Петицията не се подкрепя от Клуба.

 

 

VI. На проведените обсъждания на Общото събрание се взеха следните

            РЕШЕНИЯ  

 

Отписват се като членове на клуба:

 1. Кирил Иванов Иванов
 2. Мария Петрова Димитрова
 3. Захари Станков
 4. Валентин Евстатиев
 5. Цветелина Семерджиева

 

Новият Управителния съвет на ПК „Искър“ е в състав:

 1. Стефан Димитров Карлов – Председател
 2. Герасим Николов Леков
 3. Вихрен Николаев Петков
 4. Цветан Томов Остромски
 5. Калоян Милчев Първанов

 

Край на събранието: 22:45ч.

 

 

Председател:...................................             Протоколчик:.....................................

                            /Герасим Леков/                                           /София Ангелова/

Вт., 06/29/2023 - 16:28 Permalink