Дневник на курс Пещерняк 2016 - лекции

дата тема на лекцията водещ курсисти бележки
9-03-2016 Встъпителна Цветан Остромски Веселин, Северина, Биляна, Кирил Същност и предмет на спелеологията, какво се изучава в настоящия курс.
16-03-2016 История на пещерното дело по света, в България и в клуб Искър Димитър Кожухаров Веселин, Биляна Северина се отказва от курса поради невъзможност да посещава занятията
23-03-2016 Лична екипировка на пещерняка Димитър Петров Веселин, Биляна, Кирил --
30-03-2016 Принципи на ТЕВ. Фактор на падане, върхово динамично натоварване.
Видове въжета, експлотационни качества, фактори намаляващи здравината, подържане.
Димитър Петров Биляна, Кирил --
2-04-2016 Движение по въже. Еволюция на методите за придвижване във вертикални пещери Димитър Кожухаров Биляна, Кирил --
3-04-2016 Възли - 1 част Димитър Кожухаров Биляна, Кирил, Веселин възли за свързване на въже със въже
6-04-2016 Карстов процес, първични и вторични карстови форми Цветан Остромски Биляна, Веселин, Кирил --
13-04-2016 Видове скали, карстообразуващи скали гостуващ лектор Иван Петров от ПК "Хеликтит" Биляна, Веселин, Кирил --
20-04-2016 Видове опори, използване на естествените и създаване на изкуствени опори Цветан Остромски Биляна, Веселин, Кирил --
20-04-2016 Основни принципи при изграждане на система за ТЕВ Цветан Остромски Биляна, Веселин, Кирил --
27-04-2016 Организация и тактика за проникване в непознати пещери и пропасти. Проникване във водни пещери Диана Стефанова Биляна, Веселин, Кирил ---
04-05-2016 Оказване на първа долекарска помощ д-р Михаил Вулджев Биляна, Веселин, Кирил --
11-05-2016 Опасности в пещерите Димитър Кожухаров Биляна, Кирил
(+ Мария)
Веселин е болен
18-05-2016 Биоспелеология Димитър Кожухаров Биляна, Кирил
(+ Мария)
Лекцията е проведена в Биологическия факултет на СУ "Климент Охридски".
25-05-2016 Карстови райони в България гостуващ лектор Мария Златкова Биляна, Кирил, Веселин, Захари
(+ Мария)
--
1-06-2016 Картиране и сглобяване на карта Диана Стефганова, Цветан остромски Биляна, Кирил, Захари --